Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
Banku Ochrony Środowiska S.A.
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2021 roku
Mazars Audyt Sp. z o.o.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
Mazars Audyt Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000086577, kapitał zakładowy: 1 268 000,00 PLN,
NIP: 5260215409, REGON: 011110970
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony
Środowiska S.A. („Bank"), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień
31 grudnia 2021 roku oraz rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz informację dodatkową
zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
(„sprawozdanie finansowe").
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień
31 grudnia 2021 roku oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Bank przepisami prawa oraz jego
statutem;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 30 marca 2022 roku.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 3
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów
badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia
11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Banku zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Banku
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 4
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych w portfelu należności
od klientów
Zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Sprawozdawczości
Finansowej 9 Instrumenty finansowe
("MSSF 9") Zarząd Banku powinien
określić wartość oczekiwanych strat
kredytowych, które mogą wystąpić
w okresie 12 miesięcy lub w pozostałym
okresie życia składnika aktywów
finansowych, w zależności od
klasyfikacji poszczególnych aktywów do
kategorii ryzyka („koszyków”) z
uwzględnieniem wpływu przyszłych
warunków makroekonomicznych na
poziom oczekiwanych strat
kredytowych.
Ustalenie kwoty i momentu rozpoznania
oczekiwanych strat kredytowych
wymaga zastosowania znaczącego
osądu oraz istotnych i złożonych
oczekiwań, w tym przede wszystkim
w zakresie parametrów ryzyka
kredytowego w modelach kalkulacji
oczekiwanych strat kredytowych.
W nocie 8.1 Ryzyko kredytowe oraz
w nocie 27 Należności od klientów
sprawozdania finansowego zawarto
szczegółowe informacje na temat
stosowanych metod i modeli oraz
poziomu odpisów na oczekiwane straty
kredytowe w portfelu należności od
klientów.
Dokonaliśmy krytycznej analizy zaprojektowania
i wdrożenia procesu oceny ryzyka kredytowego
i szacowania oczekiwanych strat kredytowych oraz
oceniliśmy mechanizmy kontrolne w tych procesach.
Dokonaliśmy uzgodnienia bazy należności od klientów
z księgami rachunkowymi Banku w celu potwierdzenia
kompletności ujęcia należności od klientów będących
podstawą tworzenia odpisów z tytułu oczekiwanych
strat kredytowych, a także wartości tych odpisów.
Przeprowadziliśmy ocenę stosowanej przez Bank
metodyki utraty wartości pod kątem zgodności
z wymogami MSSF9, a w szczególności w zakresie
stosowania kryteriów identyfikacji znaczącego wzrostu
ryzyka kredytowego, definicji niewykonania
zobowiązania, przyjętych parametrów ryzyka
kredytowego oraz uwzględnienia wpływu przyszłych
warunków makroekonomicznych na poziom
oczekiwanych strat kredytowych.
W przypadku portfela należności od klienta ocenianego
metodą kolektywną:
przeprowadziliśmy analizę stosowanej
metodyki kalkulacji odpisów z tytułu utraty
wartości dla ekspozycji ocenianych metodą
kolektywną, w tym adekwatności parametrów
ryzyka stosowanych przez Bank,
przeprowadziliśmy weryfikację kalkulacji
odpisów na oczekiwane straty kredytowe dla
wybranych ekspozycji,
dokonaliśmy weryfikacji testów wstecznych
parametrów ryzyka i kalkulacji odpisów (tzw.
back-testów),
przeprowadziliśmy analizę poprawności
procesu identyfikacji utraty wartości
i klasyfikacji do koszyków.
W przypadku portfela należności od klientów
ocenianego metodą indywidualną:
przeprowadziliśmy analizę procesu
i metodologii identyfikacji utraty wartości
i klasyfikacji ekspozycji do koszyków,
Mazars Audyt Sp. z o.o. 5
na wybranej próbie istotnych ekspozycji
kredytowych zapoznaliśmy się z dokumentami
dotyczącymi sytuacji finansowej kredytobiorcy
i zweryfikowaliśmy poprawność
przyporządkowania do odpowiedniego koszyka
utraty wartości oraz szacunku oczekiwanej
straty kredytowej.
Podczas prac skupiliśmy się na skutkach
wystąpienia pandemii COVID-19 oraz na
implementacji wytycznych EBA dotyczących
stosowania definicji niewykonania zobowiązania,
tzw. default, określonej w art. 178 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
575/2013 z 26.06.2013 roku w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych.
Oceniliśmy jakość i zweryfikowaliśmy poprawność
ujawnień dotyczących oczekiwanych strat
kredytowych w sprawozdaniu finansowym Banku.
Wycena rezerw na postępowania
sądowe i ryzyko prawne związane
z walutowymi kredytami
hipotecznymi
Szacunki dotyczące rezerw na
postępowania sądowe i ryzyko prawne
związane z walutowymi kredytami
hipotecznymi są złożone i wymagają
znacznego stopnia osądu przy ustalaniu
możliwych scenariuszy.
W tym celu Bank dokonał analizy
scenariuszowej, biorąc pod uwagę
zarówno drogę sądową, jak
i potencjalne ugody z klientami,
w ramach której przyjął znaczące
założenia odnośnie ilości
spodziewanych pozwów,
prawdopodobieństwa przegranej,
prawdopodobieństwa możliwych
rozstrzygnięć przez sądy, jak również
szacując skalę straty poniesionej z tytułu
potencjalnych ugód z klientami.
Szacunki Banku w tym zakresie opierają
się na historycznych obserwacjach
wskazujących na znaczną niepewność
W tracie badania przeprowadziliśmy niżej opisane
procedury:
przeprowadziliśmy krytyczną ocenę modelu
szacowania kosztów ryzyka prawnego
związanego z walutowymi kredytami
hipotecznymi i poszczególnych założeń,
przeprowadziliśmy rozmowy z Zarządem oraz
specjalistami, w tym z prawnikami Banku na
temat przyjętych założeń uwzględniających
historyczne obserwacje, w tym informacje
i zdarzenia następujące po dacie bilansowej,
przeanalizowaliśmy dokumentację uzyskaną
przez Bank na potrzeby oszacowania
prawdopodobieństwa realizacji
poszczególnych scenariuszy możliwych
rozstrzygnięć,
poddaliśmy analizie dokumentację modelu,
przeanalizowaliśmy wyniki ankiet
przeprowadzonych przez Bank w zakresie
skłonności klientów do podpisywania ugód,
zweryfikowaliśmy sposób kalkulacji wartości
potencjalnych strat w ramach poszczególnych
scenariuszy zakładanych przez Bank,
Mazars Audyt Sp. z o.o. 6
co do liczby pozwów, które zostaną
złożone do sądu w przyszłości, jak i na
brak jednolitej linii orzeczniczej w
istniejących wyrokach sądowych.
Nota 3 Program Ugód dotyczący
kredytów mieszkaniowych,
zabezpieczonych hipotecznie,
powiązanych z kursem waluty obcej,
nota 7.5 Rezerwa na ryzyko prawne
dotyczące portfela kredytów
hipotecznych powiązanych z kursem
waluty obcej oraz nota 37 Rezerwy
sprawozdania finansowego zawierają
szczegółowe informacje na temat
założeń przyjętych do wyliczenia rezerw
na postępowania sądowe
i ryzyko prawne związane z walutowymi
kredytami hipotecznymi.
zweryfikowaliśmy model szacunku rezerw
i sprawdziliśmy prawidłowość i kompletność
danych stanowiących podstawę szacunku,
potwierdziliśmy poprawność matematyczną
kalkulacji rezerwy,
przeanalizowaliśmy zdarzenia po dacie
bilansowej i ich wpływ na szacunek rezerw,
zapoznaliśmy się z korespondencją, raportami
i analizami adresowanymi do Banku przez
organy nadzoru,
dokonaliśmy oceny jakości i weryfikac
poprawności ujawnianych informacji
dotyczących rezerw na postępowania sądowe
i ryzyko prawne związane
z walutowymi kredytami hipotecznymi.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Banku zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Bank przepisami prawa
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe, Zarząd Banku jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Banku do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw
związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji
Banku, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy
dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Banku.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
Mazars Audyt Sp. z o.o. 7
poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać,
że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Banku ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Banku obecnie lub
w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy
i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć
zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Banku;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Banku;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Banku
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana
ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość
zdolność Banku do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu
biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Bank zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 8
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby
racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji
dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 roku („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu
ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa
w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości, które wyodrębnionymi częściami tego
Sprawozdania z działalności (razem „Inne informacje").
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.
i Banku za 2021 rok, zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, zostało sporządzone
łącznie.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki zobowiązani do zapewnienia,
aby Sprawozdanie z działalności wraz z wyodrębnionymi częściami, w tym oświadczeniem
o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych,
o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości, spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się
z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie są istotnie niespójne
z sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny
sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy
istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy
o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało
sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo zgodnie z wymogami art. 111a ust. 3 ustawy z dnia
Mazars Audyt Sp. z o.o. 9
29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2439 z późn. zm.) („Prawo
bankowe”), naszym obowiązkiem jest zbadanie informacji określonych w art. 111a ust.
2 Prawa bankowego zawartych w Sprawozdaniu z działalności. Ponadto jesteśmy
zobowiązani do poinformowania, czy Bank sporządził oświadczenie na temat informacji
niefinansowych oraz wydania opinii, czy Bank w oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego zawarł wymagane informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Banku:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, paragrafem
70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach
bieżących” Dz. U. z 2018 roku, poz. 757 z późn. zm.) oraz art. 111a ust. 2 Prawa
bankowego,
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Bank zawarł informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto,
naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu
finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Bank sporządził
oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy
o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji
niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Oświadczenie na temat Innych informacji
Ponadto, w świetle wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych
informacjach istotnych zniekształceń.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 10
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacje o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych
Zarząd Banku odpowiada za zapewnienie zgodności działania Banku z regulacjami
ostrożnościowymi, w tym za prawidłowość ustalenia współczynników kapitałowych.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Bank przestrzega
obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach,
w szczególności czy Bank prawidłowo ustalił współczynniki kapitałowe przedstawione w nocie
8.3.
Celem badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania
przez Bank obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten
temat.
W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego informujemy, że nie
zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Bank w okresie od dnia 1 stycznia 2021
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych
w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank
współczynników kapitałowych na dzień 31 grudnia 2021 roku, które mogłyby mieć istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem
sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Banku i jego spółek
zależnych zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Banku i jego spółek zależnych
w badanym okresie zostały wymienione w nocie V.5.4 Sprawozdania z działalności Banku.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania sprawozdania finansowego Banku uchwałą
Rady Nadzorczej z dnia 11 lipca 2017 roku oraz ponownie uchwałą z dnia 22 maja 2019 roku.
Sprawozdania finansowe Banku badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego
zakończonego 31 grudnia 2017 roku, to jest przez 5 kolejnych lat.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Pek-Kocik.
Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej
na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał
sprawozdanie finansowe.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 11
Małgorzata Pek-Kocik
Kluczowy Biegły Rewident
Nr 13070
Warszawa, dnia 30 marca 2022 roku