S t r o n a | 1
List Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska
Szanowni Państwo,
w imieniu swoim oraz całego Zarządu Banku Ochrony Środowiska, przekazuję na Państwa ręce raport roczny, prezentujący wyniki finansowe Grupy BOŚ za rok 2021.
Był to drugi rok, w którym polska i światowa gospodarka pozostawały pod wpływem pandemii COVID-19. Począwszy jednak od drugiego kwartału, wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń pandemicznych, nastąpiło silne pozytywne odreagowanie aktywności gospodarczej. Jednocześnie, w drugiej połowie roku obserwowaliśmy dynamiczny wzrost cen większości surowców, co w połączeniu z silnym popytem w warunkach otwierania się gospodarek spowodowało powszechny wzrost inflacji do poziomu nieobserwowanego od dekad. W Polsce na koniec 2021 roku sięgnęła ona 8,6%. To z kolei skłoniło Radę Polityki Pieniężnej, która przez większość ubiegłego roku utrzymywała luźną politykę monetarną, do jej wyraźnego zacieśnienia i rozpoczęcia w czwartym kwartale cyklu podwyżek stóp procentowych, kontynuowanego w pierwszych miesiącach bieżącego roku.
W tych dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych Grupa BOŚ osiągnęła w 2021 roku zysk netto w wysokości ponad 47 mln wobec 307 mln straty netto wykazanej rok wcześniej. Zanotowaliśmy przy tym poprawę w obydwu podstawowych obszarach działalności: wynik odsetkowy wzrósł do 376 mln zł, tj. o 1,4% rok do roku, natomiast wynik prowizyjny sięgnął 142 mln i był o 5,4% wyższy od dotychczas rekordowego poziomu z 2020 roku.
Wypracowany w 2021 roku wynik netto byłby ponadto odpowiednio wyższy, gdyby nie decyzja o utworzeniu dodatkowych rezerw w kwocie blisko 21 mln na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Przypomnę, że rezerwy na hipoteki w walutach obcych obciążyły wynik 2020 roku kwotą 353 mln zł.
Rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosiła 427 mln na koniec 2021 roku, podczas gdy kwota kredytów mieszkaniowych w CHF wg wartości nominalnej wynosiła 877 mln zł. Tym samym, BOŚ ma jeden z najwyższych w sektorze wskaźnik pokrycia rezerwami kredytów frankowych.
Utworzone rezerwy uwzględniają szacowane koszty programu ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne, na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Program ugód uruchomiliśmy z końcem stycznia bieżącego roku.
Poprawa wyników w 2021 roku odzwierciedla kierunki rozwoju Grupy BOŚ nakreślone w strategii na lata 2021-23, przyjętej w czerwcu ubiegłego roku. Główny nacisk kładziemy w niej na pogłębianie naszej specjalizacji w doradzaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów przyjaznych środowisku i związanych z zieloną transformacją polskich przedsiębiorstw i samorządów.
Poprawa sytuacji finansowej Grupy BOŚ znalazła odzwierciedlenie w zmianie perspektywy ratingu przyznanego przez agencję Fitch Ratings. W październiku 2021 roku potwierdziła ona rating BOŚ i podwyższyła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej.
Elementem realizacji strategii rozwoju Grupy BOŚ było ogłoszenie w październiku ubiegłego roku strategii ESG. Jednym z naszych celów jest wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% w 2023 roku. Na koniec 2021 roku stanowiły one 36,9% salda kredytów ogółem. Jednocześnie, nie będziemy już finansować wydobycia węgla energetycznego i nowych bloków węglowych wykorzystywanych w konwencjonalnych, wysokoemisyjnych technologiach energetycznych, zgodnie z przyjętą polityką klimatyczną . Zamierzamy też zmniejszać nasz negatywny wpływ na środowisko
S t r o n a | 2
naturalne, m.in. zmniejszając ślad węglowy BOŚ o 20% względem 2020 roku.
Zgodnie z założeniami strategii, uzyskaliśmy w grudniu 2021 roku rating ESG. Wynik oceny ESG przeprowadzonej przez agencję Sustainalytics plasuje BOŚ w gronie 18% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez agencję.
Podsumowując 2021 rok, warto również wspomnieć o konsekwentnie rozwijanej współpracy z naszym większościowym akcjonariuszem NFOŚiGW, w tym w ramach programów „Mój elektryk” (BOŚ jest obecnie jedynym bankiem-operatorem w tym programie) oraz „Czyste Powietrze”.
Zacieśniamy również współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który w październiku 2021 roku postawił do dyspozycji BOŚ 75 mln EUR na finansowanie projektów inwestycyjnych, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.
Choć raport roczny, do lektury którego gorąco Państwa zachęcam, jest podsumowaniem roku 2021, nie sposób nie odnieść się w nim również do najnowszych, dramatycznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Na n