ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2021 R.
Warszawa, marzec 2022 r.
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w tys. zł.
S t r o n a | 1
Spis treści
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w tys. zł.
S t r o n a | 2
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w tys. zł.
S t r o n a | 3
13. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych ............................................................................................................................... 101