S t r o n a | 1
Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Banku Ochrony Środowiska, którego pracami mam przyjemność kierować, przekazuję na Państwa ręce raport roczny podsumowujący wyniki Grupy BOŚ za 2022 rok.
W ubiegłym roku sektor bankowy oraz cała polska gospodarka znajdowały się pod presją czynników związanych z inwazją Rosji na Ukrainę. Wojna za naszą wschodnią granicą przyniosła wyraźne pogorszenie nastrojów przedsiębiorców i konsumentów poprzez m.in. intensyfikację zjawisk inflacyjnych. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała cykl zacieśniania polityki monetarnej, podwyższając stopy procentowe stopa referencyjna NBP wzrosła w tym okresie o 5,00 pkt. proc. do 6,75%. Aktywność gospodarcza w Polsce obniżała się w trakcie kolejnych kwartałów 2022 roku, czego odzwierciedleniem jest zmniejszenie akcji kredytowej, szczególnie w zakresie hipotek.
W 2022 roku sektor bankowy poniósł koszty zmian regulacyjnych mających na celu poprawę sytuacji kredytobiorców, w tym w szczególności wprowadzających tzw. wakacje kredytowe oraz dodatkową składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Dodatkowo na wyniki Grupy BOŚ w omawianym okresie istotny wpływ miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. W 2022 roku koszty te wyniosły 144,3 mln wobec 20,8 mln w 2021 roku. Wzrost ten wynikał głównie z rosnącej liczby spraw sądowych dotyczących kredytów mieszkaniowych w CHF oraz zmiany zasad rachunkowości w zakresie prezentowania rezerwy na ryzyko prawne. Na koniec 2022 roku utworzona przez BOŚ rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z CHF wynosiła 514,7 mln zł, podczas gdy kwota mieszkaniowych kredytów w CHF, wg wartości nominalnej, wynosiła 773,4 mln zł.
Ważnym elementem mitygacji ryzyka prawnego związanego z kredytami w CHF jest program ugód, który Bank realizuje od stycznia 2022 roku dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca 2022 roku do Banku wpłynęło 798 wniosków o ugodę. Dotyczyły one kredytów, których saldo do spłaty wynosiło 81 mln zł. Bank podpisał 327 ugód.
Pomimo negatywnych następstw gospodarczych wojny w Ukrainie oraz skutków wspomnianych regulacji i dodatkowych obciążeń, Grupa BOŚ zakończyła 2022 rok rekordowym zyskiem netto, wynoszącym 128,2 mln zł. Był on blisko 3-krotnie wyższy niż w 2021 roku, kiedy wyniósł 47,5 mln zł. Znacząca poprawa zyskowności Grupy BOŚ pozytywnie wpłynęła na kształtowanie się kluczowych wskaźników finansowych wpisanych w strategię rozwoju na lata 2021-2023 i pozwalających mierzyć skuteczność realizowanych działań. W 2022 roku Grupa BOŚ zanotowała wzrost wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE), który sięgnął 6,7% wobec 2,5% w 2021 roku, oraz znacząco poprawiła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), który w minionym roku wyniósł 52,9% wobec 64,9% rok wcześniej.
Wśród celów strategicznych Grupy BOŚ jest także zwiększenie do 50% udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem. W 2022 roku kwota udzielonych kredytów proekologicznych wyniosła 1,62 mld wobec 1,67 mld w 2021 roku. Istotny spadek w segmencie ekologicznych kredytów hipotecznych (podobnie jak w całym rynku hipotek, w związku z niską skłonnością klientów do zaciągania nowych zobowiązań oraz na skutek obniżki zdolności kredytowej z powodu wysokich stóp procentowych) został częściowo skompensowany rosnącą sprzedażą kredytów proekologicznych skierowanych do klientów instytucjonalnych. Na koniec 2022 roku kredyty proekologiczne stanowiły 40,8% salda kredytów
S t r o n a | 2
ogółem Banku w porównaniu do 37,1% na koniec 2021 roku.
Powodem do satysfakcji jest dla nas konsekwentne podążanie ścieżką do realizacji celu trwałej rentowności poprzez systematyczną poprawę wyników finansowych Grupy BOŚ, lecz również docenienie wysiłków i działań Banku Ochrony Środowiska na rzecz odpowiedzialności w biznesie oraz wspierania zrównoważonego rozwoju.
W grudniu 2022 roku agencja ratingowa Morningstar Sustainalytics zaktualizowała rating ESG dla BOŚ, przyznając ocenę ESG Risk na poziomie 14,2, co oznacza, że ryzyko ESG Banku uznano za niskie. Uzyskany wynik plasuje BOŚ w gronie 9% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym (na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych) i zarazem w czołowych 8% spośród ponad 15,5 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez Morningstar Sustainalytics. Szczególnie cieszy nas wysoka ocena w kategorii ESG Risk Management, która pokazuje, że jako instytucja bankowa uzyskaliśmy potwierdzenie wysokich kompetencji w skutecznym zarządzaniu kluczowych obszarów ryzyka w działalności BOŚ, jako „banku zielonego”.
Podsumowując 2022 rok, chciałbym również wspomnieć o dynamicznie rozwijanej współpracy z naszym większościowym akcjonariuszem NFOŚiGW, w szczególności w ramach flagowego programu „Mój elektryk”, którego celem jest wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych. BOŚ pozostaje jedynym bankiem-operatorem ścieżki leasingowej tego programu i na koniec 2022 roku współpracował już z 24 firmami leasingowymi.
Pierwotnie w ramach ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” do dyspozycji BOŚ było 20 mln zł. W marcu 2022 roku Zarząd NFOŚiGW zdecydował o zwiększeniu tej puli o 80 mln zł. Następnie, pod koniec lipca ubiegłego roku, została ona zasilona dodatkowymi 100 mln zł. Dzięki zaś ostatniej decyzji Funduszu, ze stycznia 2023 roku, łączna wartość środków przeznaczonych na dopłaty wzrosła do 250 mln zł. Od momentu uruchomienia programu w grudniu 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku do Banku wpłynęło ponad 5,7 tys. wniosków na kwotę ponad 183 mln zł. W tym czasie podpisanych zostało 3,4 tys. umów dotacji na przeszło 111 mln zł.
Chciałbym podziękować wszystkim Klientom za zaufanie jakim obdarzają Bank poprzez korzystanie z jego oferty produktów i usług oraz Pracownikom Grupy BOŚ za codzienne zaangażowanie i wkład w realizowanie naszej misji, którą jest wspieranie Klientów w zielonej transformacji poprzez oferowanie unikatowych produktów, usług doradczych, zaangażowanych ekspertów i różnorodnych instrumentów finansowych. Serdeczne podziękowania kierują również do naszych Akcjonariuszy i Partnerów za współpracę i wspólne działania na rzecz rozwoju Banku.
Z wyrazami szacunku
dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH,
Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska kierujący pracami Zarządu