ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2022 R.
Warszawa, 22 marca 2023 r.
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w tys. zł.
S t r o n a | 1
Spis treści
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w tys. zł.
S t r o n a | 2
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w tys. zł.
S t r o n a | 3
13. Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ........................................................................................................................................................... 103
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w tys. zł.
S t r o n a | 4
50. Podział instrumentów finansowych wycenianych wg wartości godziwej w zależności od sposobu pomiaru wartości godziwej ........................................................................................................................................................................................ 166
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w tys. zł.
S t r o n a | 5
Roczny rachunek zysków i strat Banku
za rok zakończony
Działalność kontynuowana
Nota
31-12-2022
31-12-2021 dane przekształcone
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze, w tym:
1 198 582
423 307
aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
873 776
373 309
aktywa wyceniane wg wartości godziwej przez inne dochody całkowite
307 489
45 971
aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez wynik finansowy
17 317
4 027
Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze, w tym:
- 527 642
- 58 934
zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
- 527 642
- 52 501
zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez wynik finansowy
-
- 6 433
Wynik z tytułu odsetek
8
670 940
364 373
Przychody z tytułu opłat i prowizji
82 766
83 703
Koszty z tytułu opłat i prowizji
- 10 061
- 10 794
Wynik z tytułu opłat i prowizji
9
72 705
72 909
Przychody z tytułu dywidend
10
6 924
6 527
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy (w tym należności od klientów)
11
- 2 658
20 222
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
12
-
197
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń
13
119
764
Wynik z pozycji wymiany
14
36 706
25 257
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych
2 070
1 590
Pozostałe przychody operacyjne
15
16 608
16 968
Pozostałe koszty operacyjne
16
- 24 946
- 30 190
Wynik ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych
17/41
- 144 306
- 20 783
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości
18
- 100 634
- 105 488
Ogólne koszty administracyjne
19
- 384 403
- 300 022
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności
28
36 787
21 567
Zysk / Strata brutto
185 912
73 891
Obciążenia podatkowe
20
- 58 304
- 25 177
Zysk / Strata netto
127 608
48 714
Zysk / Strata na akcję przypadające udziałowcom jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł) (w zł)
21
podstawowy
1,37
0,52
rozwodniony
1,37
0,52
Działalność zaniechana w roku 2022 oraz w roku 2021 nie wystąpiła.
Noty przedstawione na kolejnych stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w tys. zł.
S t r o n a | 6
Roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku
za rok zakończony
Działalność kontynuowana
31-12-2022
31-12-2021
Zysk / Strata netto
127 608
48 714
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat:
- 29 414
- 94 581
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez inne dochody całkowite brutto
- 36 314
- 116 767
Podatek odroczony
6 900
22 186
Pozycje, które nie podlegają przeklasyfikowaniu do rachunku zysków i strat:
- 487
- 250
Wartość godziwa instrumentów kapitałowych wycenianych wg wartości godziwej przez inne dochody całkowite brutto
- 23
1
Podatek odroczony
4
-
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
- 578
- 310
Podatek odroczony
110
59
Inne dochody całkowite
- 29 901
- 94 831
Całkowity dochód ogółem
97 707
- 46 117
Noty przedstawione na kolejnych stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
Roczne Sprawozdanie Finansowe BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w tys. zł.
S t r o n a | 7
Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku
Aktywa
Nota
31-12-2022
31-12-2021
dane przekształcone
01-01-2021
dane przekształcone
Kasa, środki w Banku Centralnym
22
575 865
361 564
266 532
Należności od innych banków
23
240 885
390 452
142 015
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
24
222 944
119 310
79 827
dłużne papiery wartościowe
20 225
4 200
-
instrumenty pochodne
202 719
115 110
79 827
Pochodne instrumenty zabezpieczające
45
30 562