Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku.
Specjalizujemy się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 22,9 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A, do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A i BOŚ Leasing - Eko Profit S.A.
Od 1997r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kontakt dla mediów:
Biuro Komunikacji
biuroprasowe@bosbank.pl
LIST PREZESA
Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Banku Ochrony Środowiska, którego pracami mam przyjemność kierować, przedstawiam Państwu raport podsumowujący działalność i wyniki Grupy BOŚ w 2023 roku.
W minionym roku nasze działania koncentrowały się na wzmocnieniu pozycji BOŚ, jako banku wyspecjalizowanego w finansowaniu zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju, konsekwentnej poprawie wyników z podstawowej działalności, zwiększeniu sprzedaży kredytów i poprawie jakości portfela kredytowego, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.
Efektem tych działań było m.in. wypracowanie rekordowo wysokiego wyniku odsetkowego, który sięgnął 811 mln i był o 7% wyższy niż w 2022 roku. To rezultat optymalnego wykorzystania sytuacji rynkowej i konsekwentnej odbudowy marży odsetkowej. Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji w 2023 roku wyniósł z kolei 131,5 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z 2022 rokiem. Złożyły się na to głównie wyższe dochody z działalności maklerskiej oraz wyższe prowizje od udzielonych kredytów.
Skonsolidowany zysk netto za 2023 rok przekroczył 78 mln zł. Ubiegłoroczny wynik banku został przy tym obciążony kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w kwocie ponad 284 mln zł, niemal dwukrotnie większej niż rok wcześniej. To pokazuje, że pomimo tak znaczących obciążeń, Grupa BOŚ od kilku lat kroczy ścieżką trwałej rentowności. Naszym celem jest, aby w ciągu najbliższych lat rentowność i zwrot z zainwestowanego kapitału osiągnęły poziom wysoko satysfakcjonujący dla akcjonariuszy BOŚ.
Po cyklu podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w latach 2021-2022, ich dwukrotna obniżka w drugiej połowie 2023 roku przyczyniła się do większej skłonności klientów do zaciągania nowych zobowiązań, co w efekcie przyniosło ożywienie akcji kredytowej. W całym 2023 roku wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ sięgnęła 5,2 mld i była o 39% wyższa niż rok wcześniej. Blisko 2,2 mld zł, czyli około 41% nowej sprzedaży, stanowiły kredyty proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych.
Nasze wysiłki dotyczące poprawy struktury i jakości portfela kredytowego zaowocowały spadkiem wskaźnika NPL na koniec 2023 roku do 13,5% z 14,9% rok wcześniej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to poziom wciąż odbiegający od średniej rynkowej, a także daleki od naszych aspiracji, dlatego do 2026 roku planujemy jego obniżenie do poziomu poniżej 7,5%.
To jeden z celów, jakie zapisaliśmy w strategii rozwoju na lata 2024-2026, którą ogłosiliśmy w grudniu ubiegłego roku. Koncentruje się ona na rozwijaniu partnerskich relacji z klientami, wzroście skali działalności i dalszej poprawie zyskowności. Zakładamy, że realizacja przyjętej strategii zapewni Grupie BOŚ poprawę wszystkich kluczowych parametrów operacyjnych i finansowych: wynik z działalności bankowej w 2026 roku przekroczy 1 mld zł, wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadnie poniżej 46%, natomiast zwrot z kapitału własnego (ROE) wzrośnie powyżej 10%.
Realizacja założeń i celów zawartych w strategii na lata 2024-2026 pozwoli w pełni uwolnić i wykorzystać potencjał naszego banku. Staniemy się szybsi, bardziej elastyczni i dostępni, aby jeszcze skuteczniej wspierać naszych klientów w zielonej transformacji. Bank Ochrony Środowiska, dzięki swojemu zielonemu
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku.
Specjalizujemy się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 22,9 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A, do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A i BOŚ Leasing - Eko Profit S.A.
Od 1997r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kontakt dla mediów:
Biuro Komunikacji
biuroprasowe@bosbank.pl
DNA oraz unikatowemu doświadczeniu i eksperckiej wiedzy pracowników, jest naturalnie predystynowany do odegrania wiodącej roli w finansowaniu i wspieraniu proekologicznych inicjatyw polskich przedsiębiorstw.
Nasze cele będziemy realizować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ze szczególną dbałością o aspekty środowiskowe, społeczne i standardy ładu korporacyjnego. W 2023 roku, trzeci rok z rzędu, Bank Ochrony Środowiska poddał się ocenie międzynarodowej agencji Morningstar Sustainalytics. Przyznała ona naszemu bankowi rating ESG Risk na poziomie 12,2, co oznacza utrzymanie oceny ryzyka ESG na niskim poziomie („Low Risk”) i plasuje BOŚ czołówce najlepiej ocenionych banków i firm na świecie poddanych badaniu przez agencję. Szczególnie cieszy nas wysoka ocena agencji dotycząca zarządzania ryzykiem ESG w BOŚ, a także w obszarze compliance, etyki biznesowej i dotyczącym inicjatyw na rzecz zrównoważonego finasowania.
W ramach realizowanej strategii, będziemy rozwijać współpracę z naszymi partnerami strategicznymi, w szczególności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym z dużym sukcesem realizujemy m.in. program „Mój elektryk” wspierający zakup pojazdów zeroemisyjnych. BOŚ, jako operator ścieżki leasingowej tego programu, na koniec minionego roku współpracował z 30 firmami leasingowymi. Tylko w 2023 roku do banku wpłynęło ponad 9 tys. wniosków o dopłaty na łączną kwotę ponad 310,5 mln zł. W lutym br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył budżet na dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych do 600 mln zł.
Chciałbym podziękować wszystkim klientom za zaufanie, jakim obdarzają nasz bank, oraz pracownikom Grupy BOŚ za codzienne zaangażowanie i wkład w realizowanie naszej zielonej misji. Serdeczne podziękowania kierujemy również do naszych akcjonariuszy i partnerów za współpracę i wspólne działania na rzecz rozwoju BOŚ.
Z wyrazami szacunku
Paweł Trętowski,
członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, kierujący pracami Zarządu Banku