KLAUZULA POUFNOSCI: BOŚ Wewnętrzne
Ocena
Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca
1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A .
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz § 20 ust. 11 pkt 9 i 10 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonała pozytywnej oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym:
1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”),
2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku („jednostkowe sprawozdanie finansowe”),
3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 roku sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
Ocena została dokonana na podstawie:
treści zawartych w wyżej wymienionych sprawozdaniach, przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Banku,
sprawozdań z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Wewnętrznego,
spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
rekomendacji Komitetu Audytu Wewnętrznego co do zbadanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej.
Prawidłowość skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz prawidłowość jednostkowego sprawozdania finansowego jest również potwierdzona poprzez sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uprawnionego niezależnego biegłego rewidenta, które zostało wydane bez zastrzeżeń.
Data sporządzenia oświadczenia: 6 marca 2024 r.
Na oryginale właściwe podpisy