KLAUZULA POUFNOSCI: BOŚ Wewnętrzne
Oświadczenie
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
dotyczące Komitetu Audytu Wewnętrznego
powołanego uchwałą Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. niniejszym oświadcza, że:
1) w Banku Ochrony Środowiska S.A. przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) funkcjonujący w Banku Ochrony Środowiska S.A. Komitet Audytu Wewnętrznego, powołany uchwałą Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Data sporządzenia oświadczenia: 6 marca 2024 r.
Na oryginale właściwe podpisy