Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Banku Ochrony Środowiska S.A.
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2022 roku
Mazars Audyt Sp. z o.o.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
Mazars Audyt Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000086577, kapitał zakładowy: 1 268 000,00 PLN,
NIP: 5260215409, REGON: 011110970
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku
Ochrony Środowiska S.A. („Bank"), które zawiera jednostkowe sprawozdanie z sytuacji
finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jednostkowy rachunek zysków i strat,
jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz informację dodatkową
zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
(„jednostkowe sprawozdanie finansowe").
Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień
31 grudnia 2022 roku oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Bank przepisami prawa oraz jego
statutem;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 21 marca 2023 roku.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 3
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów
badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia
11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” Dz. U. z 2022 roku poz. 1302 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozd finansowych jednostek interesu
publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego
sprawozdania finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Banku zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Banku
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący
okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania jednostkowego
sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 4
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych w portfelu należności
od klientów
Zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Sprawozdawczości
Finansowej 9 Instrumenty finansowe
("MSSF 9") Zarząd Banku powinien
określić wartość oczekiwanych strat
kredytowych, które mogą wystąpić
w okresie 12 miesięcy lub w pozostałym
okresie życia składnika aktywów
finansowych, w zależności od
klasyfikacji poszczególnych aktywów do
kategorii ryzyka („koszyków”) z
uwzględnieniem wpływu przyszłych
warunków makroekonomicznych na
poziom oczekiwanych strat
kredytowych.
Ustalenie kwoty i momentu rozpoznania
oczekiwanych strat kredytowych
wymaga zastosowania znaczącego
osądu oraz istotnych i złożonych
oczekiwań, w tym przede wszystkim
w zakresie parametrów ryzyka
kredytowego w modelach kalkulacji
oczekiwanych strat kredytowych.
Szacunek odpisów na oczekiwane straty
kredytowe uwzględnia kwestię wpływu
zmiennych warunków
makroekonomicznych gospodarki.
Szacunek ten wymagał zastosowania
przez Zarząd Banku dodatkowych
założeń i korekt eksperckich, które
uwzględniają niepewność związaną z
obecnym i przyszłym otoczeniem
makroekonomicznym oraz
odzwierciedlają czynniki ryzyka, które
nie zostały ujęte w modelach Banku.
W nocie 7.1 Ryzyko kredytowe oraz
w nocie 26 Należności od klientów
jednostkowego sprawozdania
finansowego zawarto szczegółowe
Przeprowadziliśmy krytyczną analizę zaprojektowania
i wdrożenia procesu oceny ryzyka kredytowego
i szacowania oczekiwanych strat kredytowych oraz
zweryfikowaliśmy skuteczność mechanizmów
kontrolnych wdrożonych przez Bank w tych procesach.
Dokonaliśmy uzgodnienia bazy należności od klientów
z księgami rachunkowymi Banku w celu potwierdzenia
kompletności ujęcia należności od klientów będących
podstawą tworzenia odpisów z tytułu oczekiwanych
strat kredytowych, a także wartości tych odpisów.
Wykonaliśmy procedury analityczne w zakresie
pokrycia portfela kredytowego oczekiwanymi stratami
kredytowymi i ich zmian oraz przeniesienia ekspozycji
pomiędzy koszykami.
Przeprowadziliśmy ocenę stosowanej przez Bank
metodyki utraty wartości pod kątem zgodności
z wymogami MSSF 9, w szczególności w zakresie
stosowania kryteriów identyfikacji znaczącego wzrostu
ryzyka kredytowego, definicji niewykonania
zobowiązania, przyjętych parametrów ryzyka
kredytowego oraz uwzględnienia wpływu przyszłych
warunków makroekonomicznych na poziom
oczekiwanych strat kredytowych.
W przypadku portfela należności od klienta ocenianego
metodą kolektywną:
przeprowadziliśmy analizę stosowanej metodyki
kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości dla
ekspozycji ocenianych metodą kolektywną, w tym
adekwatności parametrów ryzyka stosowanych
przez Bank;
przeprowadziliśmy ocenę weryfikacji testów
wstecznych parametrów ryzyka i kalkulacji odpisów
(tzw. back-testów);
przeprowadziliśmy analizę poprawności procesu
identyfikacji utraty wartości i klasyfikacji do
koszyków.
W przypadku portfela należności od klienta ocenianego
metodą indywidualną:
Mazars Audyt Sp. z o.o. 5
informacje na temat stosowanych metod
i modeli oraz poziomu odpisów na
oczekiwane straty kredytowe w portfelu
należności od klientów.
przeprowadziliśmy analizę procesu i metodologii
identyfikacji utraty wartości i klasyfikacji ekspozycji
do koszyków;
na wybranej próbie istotnych ekspozycji
kredytowych zapoznaliśmy się z dokumentami
dotyczącymi sytuacji finansowej kredytobiorcy
i zweryfikowaliśmy poprawność
przyporządkowania do odpowiedniego koszyka
na wybranej próbie kredytów i pożyczek z utratą
wartości (Koszyk 3), przetestowaliśmy założenia
stosowane przy obliczaniu oczekiwanych strat
kredytowych, w szczególności przewidywane
scenariusze i przypisane im prawdopodobieństwa
oraz terminy i kwoty oczekiwanych przepływów
pieniężnych, w tym przepływów pieniężnych ze
spłat i realizacji zabezpieczeń.
Oceniliśmy także jakość i kompletność ujawnień
dotyczących odpisów z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym Banku.
Szacunek wpływu ryzyka prawnego
kredytów hipotecznych powiązanych
z kursem waluty obcej
Szacunki dotyczące wpływu ryzyka
prawnego kredytów hipotecznych
powiązanych z kursem waluty obcej
złożone i wymagają znacznego stopnia
osądu przy ustalaniu możliwych
scenariuszy.
W tym celu Bank dokonał analizy
scenariuszowej, biorąc pod uwagę
zarówno drogę sądową, jak
i potencjalne ugody z klientami,
w ramach której przyjął znaczące
założenia odnośnie do ilości
spodziewanych pozwów,
prawdopodobieństwa przegranej,
prawdopodobieństwa możliwych
rozstrzygnięć przez sądy, jak również
szacując skalę straty poniesionej z tytułu
potencjalnych ugód z klientami.
Szacunki Banku w tym zakresie opierają
się na historycznych obserwacjach
Nasze procedury badania nakierowane były głównie na
ocenę modelu i poszczególnych założeń przyjętych
przez Zarząd mających istotny wpływ na poziom
szacowanych kosztów ryzyka prawnego. W
szczególności przeprowadziliśmy niżej opisane
procedury:
oceniliśmy zasadność zmiany zasad
rachunkowości dotyczących rozpoznania szacunku
wpływu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych
powiązanych z kursem waluty obcej dokonanej
przez Bank w 2022 roku opisanej w Nocie 4.2
Porównywalność z danymi okresu poprzedniego.
Zweryfikowaliśmy wpływ tej zmiany na
jednostkowe sprawozdanie finansowe,
przeprowadziliśmy krytyczną ocenę modelu
szacowania kosztów ryzyka prawnego kredytów
hipotecznych powiązanych z kursem waluty obcej
i poszczególnych założeń,
przeprowadziliśmy rozmowy z Zarządem oraz
specjalistami, w tym z prawnikami Banku, na temat
przyjętych założeń uwzględniających historyczne
obserwacje, w tym informacje i zdarzenia
następujące po dacie bilansowej, dotychczasowe
Mazars Audyt Sp. z o.o. 6
wskazujących na znaczną niepewność
co do liczby pozwów, które zostaną
złożone do sądu w przyszłości, jak i na
brak jednolitej linii orzeczniczej
w istniejących wyrokach sądowych.
Nota 6.5 Szacunki dotyczące wpływu
ryzyka prawnego związanego
z kredytami hipotecznymi powiązanymi
z kursem waluty obcej oraz Nota 41
Ryzyko prawne dotyczące kredytów
mieszkaniowych, zabezpieczonych
hipotecznie powiązanych z kursem
waluty sprawozdania finansowego
zawierają szczegółowe informacje na
temat założeń przyjętych do wyliczenia
szacunku wpływu ryzyka prawnego
kredytów hipotecznych powiązanych z
kursem waluty obcej.
i możliwe rozstrzygnięcia prawne, w szczególności
rozstrzygnięcia TSUE,
przeanalizowaliśmy dokumentację Banku na
potrzeby oszacowania prawdopodobieństwa
realizacji poszczególnych scenariuszy możliwych
rozstrzygnięć,
zweryfikowaliśmy przyjęte przez Bank w oparciu
o dane historyczne założenia do oszacowania
prawdopodobieństwa zawarcia przyszłych ugód,
zarówno zawieranych na etapie sprawy sądowej,
jak i oferowanych klientom w ramach
indywidualnych negocjacji i realizowanego z ich
powodu poziomu strat,
przeanalizowaliśmy sposób wyliczenia wartości
potencjalnych strat w ramach poszczególnych
scenariuszy przyjętych przez Bank na podstawie
danych historycznych,
zweryfikowaliśmy model zastosowany przez Bank
do oszacowania kosztów ryzyka prawnego,
sprawdziliśmy poprawność i kompletność danych
stanowiących podstawę obliczeń oraz
potwierdziliśmy matematyczną poprawność
obliczeń,
przeanalizowaliśmy zdarzeń po dacie bilansowej
i ich wpływ na szacunek wpływu ryzyka prawnego
kredytów hipotecznych powiązanych z kursem
waluty obcej,
przenalizowaliśmy rejestr reklamacji klientów, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi.
Oceniliśmy także adekwatność i kompletność
ujawnianych informacji dotyczących szacunku wpływu
ryzyka prawnego kredytów hipotecznych powiązanych
z kursem waluty obcej.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za jednostkowe sprawozdanie
finansowe
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, jednostkowego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny
i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Banku zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Bank
Mazars Audyt Sp. z o.o. 7
przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za
niezbędną, aby umożliwić sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając jednostkowe sprawozdanie finansowe, Zarząd Banku jest odpowiedzialny za
ocenę zdolności Banku do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie,
spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza
dokonać likwidacji Banku, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej
alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej Banku.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem
oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest
wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie
z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać
na skutek oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na
podstawie tego jednostkowego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Banku ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Banku obecnie lub
w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy
i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć
zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Banku;
Mazars Audyt Sp. z o.o. 8
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Banku;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Banku
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Banku do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu
biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię.
Nasze wnioski oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia
naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki
mogą spowodować, że Bank zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe
przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający
rzetelną prezentację.
Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz że będziemy informować go o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący
okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te
sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, poniewmożna byłoby
racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji
dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku
Ochrony Środowiska S.A. (Sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności
Banku Ochrony Środowiska S.A.) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
(„Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego
i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy
o rachunkowości, które są wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności
(razem „Inne informacje").
Mazars Audyt Sp. z o.o. 9
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. i Banku za
2022 rok, zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, zostało sporządzone łącznie.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z działalności wraz z wyodrębnionymi częściami, w tym oświadczeniem
o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych,
o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości, spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych
informacji. W związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego naszym
obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne
informacje nie istotnie niespójne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym lub naszą
wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli
na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach,
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym
obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii
czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest
zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo
zgodnie z wymogami art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
(Dz. U. z 2022 roku poz. 2324 z późn. zm.) („Prawo bankowe”), naszym obowiązkiem jest
zbadanie informacji określonych w art. 111a ust. 2 Prawa bankowego zawartych
w Sprawozdaniu z działalności. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania czy Bank
sporządził oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Bank w
oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarł wymagane informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Banku:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości paragrafem
70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach
bieżących” Dz. U. z 2018 roku poz. 757 z późn. zm.) oraz art. 111a ust. 2 Prawa
bankowego,
jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 10
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Bank zawarł informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto,
naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Bank sporządził
oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy
o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji
niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Oświadczenie na temat Innych informacji
Ponadto, w świetle wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych
informacjach istotnych zniekształceń.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacje o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych
Zarząd Banku odpowiada za zapewnienie zgodności działania Banku z regulacjami
ostrożnościowymi, w tym za prawidłowość ustalenia współczynników kapitałowych.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Bank przestrzega
obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach,
w szczególności czy Bank prawidłowo ustalił współczynniki kapitałowe przedstawione w nocie
7.3 Zarządzanie kapitałem.
Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat
przestrzegania przez Bank obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie
wyrażamy opinii na ten temat.
W oparciu o przeprowadzone badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
informujemy, że nie zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Bank w okresie od dnia
1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku obowiązujących regulacji
ostrożnościowych, określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie
prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych na dzień 31 grudnia 2022
roku, które mogłyby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 11
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem
sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Banku i jego spółek
zależnych zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na mocy art. 5
ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Banku i jego spółek
zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie IV 5.4 Sprawozdania z działalności
Banku.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Banku uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11 lipca 2017 roku oraz ponownie uchwałą z dnia
27 kwietnia 2022 roku. Jednostkowe sprawozdania finansowe Banku badamy nieprzerwanie
począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2017 roku, to jest przez 6 kolejnych
lat.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Pek-Kocik.
Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej
na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał
jednostkowe sprawozdanie finansowe.
Małgorzata Pek-Kocik
Kluczowy Biegły Rewident
Nr 13070
Warszawa, dnia 21 marca 2023 roku