Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd podwyższyła ocenę ratingową z B+ do BB- i jednocześnie utrzymała stabilną perspektywę Banku Ochrony Środowiska

← Aktualności

Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd podwyższyła ocenę ratingową z B+ do BB- i jednocześnie utrzymała stabilną perspektywę Banku Ochrony Środowiska

| Aktualności

Aktualizacja ta odzwierciedla przede wszystkim wzmocnioną kapitalizację, jak również zarządzanie i strategię BOŚ.

Agencja w swoim raporcie jako główne powody decyzji wymieniła m.in. wzmocnienie buforów kapitałowych Banku, poprawę zarządzania Bankiem, realizację założeń przyjętych w strategii oraz ograniczenie ryzyka koncentracji zaangażowania Banku w ekspozycje farm wiatrowych w stosunku do poprzedniego przeglądu Banku.

Obecny poziom ratingu wynika z poglądu Agencji odnośnie ograniczonej możliwości nadzwyczajnego wsparcia dla Banku ze strony Państwa, głównie w świetle BRRD (Dyrektywa w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków).Agencja wyraziła jednak przekonanie, że instytucje państwowe mogłoby podjąć wyprzedzające działania, aby uniknąć przekroczenia przez Bank regulacyjnych wymogów kapitałowych z uwagi na pośredni udział kapitałowy Państwa w Banku oraz jego rolę w finansowaniu projektów proekologicznych w kraju.

Agencja do czynników, które mogą wpłynąć na podwyższenie ratingu zaliczyła m.in. dalsze zwiększenie rentowności oraz poprawę jakości aktywów BOŚ.