Bank Ochrony Środowiska zaktualizował swoją strategię na lata 2018-2021

← Aktualności

Bank Ochrony Środowiska zaktualizował swoją strategię na lata 2018-2021

| Aktualności

Strategia Banku Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 jest aktualizacją dokumentu „Ramowa Strategia Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016 – 2020 i jest spójna z  Programem Postepowania Naprawczego, w oparciu o który Bank działa od 2016 r. Aktualne cele są jednak bardziej aspiracyjne i uwzględniają zmianę struktury oraz dynamiki wzrostu portfela, dywidendy oraz efekty wzrostu stóp procentowych.

Przykładowe założenia, które BOŚ będzie realizował w celu swojego dalszego rozwoju to m.in.:

  • Umacnianie swojej specjalizacji - jako Eko Banku - w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych
  • Sprawna dystrybucja środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, ze środków własnych oraz krajowych i zagranicznych
  • Koncentracja na sektorze MSP i Klientach instytucjonalnych oraz selektywna oferta dla Klientów indywidualnych
  • Aktywne partnerstwo finansowe dla podmiotów z udziałem Skarbu Państwa
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej, opartej na wartościach i eksperckiej wiedzy ekologicznej pracowników Banku

„Będziemy intensywnie działać, tak aby na koniec 2021 r. Bank Ochrony Środowiska był wiodącym uczestnikiem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, zwiększającym wartość dla Akcjonariuszy, tworzącym innowacyjne rozwiązania dla Klientów i przyjazne warunki dla Pracowników. Wszystkie nasze aktywności będą prowadzone w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. Powodzenie tego planu widzimy natomiast w bliskiej współpracy z naszymi głównymi akcjonariuszami, w tym NFOŚiGW i WFOŚiGW, a także wszystkimi członkami Grupy BOŚ S.A.” – powiedział Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu BOŚ.

Aktualizacja strategii to jednocześnie zakończenie etapu z początku realizacji Programu Postępowania Naprawczego, związanego z restrukturyzacją Banku oraz prowadzeniem działań stabilizacyjnych i naprawczych, w latach 2016-2018. Obecnie BOŚ przechodzi do etapu rozwoju swojego biznesu, co związane jest m.in. z implementacją nowego modelu biznesowego oraz nowej roli Banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Więcej na temat zaktualizowanej strategii BOŚ można przeczytać w raporcie dostępnym na www.bosbank.pl.


Ramowa Strategia Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016 – 2020