← Aktualności

Informacja o Split Payment

| Aktualności

Z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) polegający na podzieleniu płatności na kwotę netto, która trafi na rachunek rozliczeniowy oraz kwotę podatku VAT, która zaksięgowana zostanie na odrębnym dedykowanym dla tego celu rachunku VAT.

Zgodnie z zapisami Ustawy Banki będą miały obowiązek otwarcia dla rachunków rozliczeniowych Klientów będącymi podmiotami gospodarczymi rachunku VAT będącego specjalnym rachunkiem bankowym posiadającym ograniczenia w dysponowaniu środkami wyłącznie na cele VAT.

Rachunki VAT

Przed dniem 1 lipca 2018 r. dla każdego Klienta będącego podmiotem gospodarczym posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN Bank otworzy co najmniej jeden rachunek VAT. Na wniosek Klienta możliwe będzie również otwarcie większej liczby rachunków VAT.

Rachunki VAT będą prowadzone bezpłatnie.

Bank poinformuje Klientów o numerach otwartych dla nich rachunków VAT w sposób, w jaki zwykle informuje o zmianach, w szczególności poprzez kanały bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS oraz BOŚBank24 Twoje e-Konto.

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności może zostać zastosowany dla przelewów realizowanych w PLN na terenie Polski, tj. przelewów w systemach ELIXIR, SORBNET oraz przelewów wewnętrznych.

Aby zastosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku przelewów wysyłanych konieczne jest wyszczególnienie w zleceniu przelewu kwoty brutto i kwoty podatku VAT oraz podanie numeru faktury, której płatność dotyczy. Kwotą podatku VAT obciążony zostanie w pierwszej kolejności rachunek VAT, a jeśli zabraknie na nim dostępnych środków, brakująca kwota podatku pobrana zostanie z rachunku rozliczeniowego. Natomiast kwota netto pobrana może zostać tylko z rachunku rozliczeniowego.

W przypadku przelewów przychodzących realizowanych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności kwota przelewu zaksięgowana zostanie najpierw w całości na rachunku rozliczeniowym, z którego w kolejnym kroku nastąpi automatyczne przeksięgowanie kwoty podatku VAT na rachunek VAT.