← Aktualności

Zmiana regulaminu i taryfy opłat i prowizji

| Klienci indywidualni

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 20 grudnia 2018 r. ulegają zmianie:


Wprowadzone zmiany związane są z:

 1. Dostosowaniem postanowień: Regulaminu rachunków otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych  i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych, Regulaminu otwierania i prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego, Regulaminu wydawania i użytkowania kart kredytowych, Regulaminu Bankowości Telefonicznej oraz Taryfy do znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, zwanej dalej „Ustawą”, która  implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, tzw. PSD2.

  Zmiany obejmują m. in.:
  • wprowadzenie informacji o sposobie dokonywania zgłoszenia przez Klienta oraz postępowania Banku w przypadku nieautoryzowanych transakcji płatniczych,
  • dostosowanie terminów rozpatrywania reklamacji dotyczących usług płatniczych do wymogów Ustawy,
  • dodanie zapisów dotyczących informowania Klienta o zagrożeniach dla bezpieczeństwa,
  • uzupełnienie słowniczka m.in. o definicje dotyczące nowej metody uwierzytelnienia (3D Secure) w przypadku internetowych transakcji kartowych,
  • rezygnację z pobierania opłaty za zapytania w przypadku poleceń przelewu w walucie EOG na terenie EOG,
  • zalecenia dotyczące bezpieczeństwa korzystania z Usług Bankowości Telefonicznej.

 2. Dostosowaniem Regulaminu rachunków, Regulaminu otwierania i prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego oraz Taryfy do zmienionego procesu obsługi gotówkowej – zmiana w zakresie awizowania wypłat gotówkowych:
  • zmiana terminów awizowania,
  • wprowadzenie wymogu awizowania każdej wypłaty w walucie obcej niezależnie od kwoty.