← Aktualności

Oświadczenie o statusie CRS

| Aktualności

Szanowni Państwo,

Na podstawie posiadanych przez Bank przesłanek (danych, które mogą wskazywać na inną, niż polską rezydencję podatkową, tj. adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres pełnomocnika inne niż polskie) jesteśmy zobowiązani do zapytania niektórych  z Państwa o status rezydencji podatkowej.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej „Ustawa CRS"),na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od  Klientów , którzy otworzyli rachunki po 01.01.2016r i spełniają przesłanki, o których mowa powyżej - oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej („Oświadczenie o statusie CRS”).

W związku z powyższym, tych z Państwa, którzy otrzymają stosowne pismo z Banku prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego do niego Oświadczenia o statusie CRS w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Oświadczenie powinno zostać wypełnione zgodnie ze stanem na 31.12.2016 roku.

Bank umożliwia złożenie Oświadczenia o statusie CRS w następujący sposób:

  • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto poprzez usługę Wnioski elektroniczne, wybierając z listy „Oświadczenie o statusie CRS",
  • za pośrednictwem poczty, na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Centralnego Wsparcia – ZDK „Oświadczenie o statusie CRS" ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
  • podpisując Oświadczenie o statusie CRS zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku,
  • podczas wizyty w placówce Banku.

Zgodnie z Ustawą CRS, jeśli nie otrzymamy oświadczenia o statusie CRS, to zobowiązani jesteśmy do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących takiej  umowy  rachunku ze statusem „nieudokumentowany”.

Jeśli Państwa status rezydencji podatkowej obowiązujący na 31.12.2016 roku uległ zmianie, powinni Państwo złożyć dyspozycję zmiany danych.

Zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego dopełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy tj. złożenia stosownego oświadczenia, wskazując jednocześnie najmniej czasochłonną ścieżkę, czyli skorzystanie z bankowości elektronicznej.

Z wyrazami szacunku,
Bank Ochrony Środowiska S.A.


Załączniki: