Rekordowa sprzedaż w pierwszym kwartale 2019 r.

← Aktualności

Rekordowa sprzedaż w pierwszym kwartale 2019 r.

| Aktualności

W I kwartale 2019 r. Bank Ochrony Środowiska sprzedał kredyty o łącznej wartości przekraczającej 1,1 mld zł, a Grupa BOŚ zrealizowała kolejny rekordowy w historii wynik odsetkowy w wysokości 103 mln zł.

Bank kontynuuje wdrożenie zmian modelu biznesowego, usprawniając procesy związane z obsługą Klientów, a także zwiększając rolę elektronicznych kanałów dystrybucji i udoskonalając ofertę produktową.

W I kw. 2019 r. Grupa BOŚ S.A.

  • osiągnęła 17,1 mln zł zysku netto, czyli 4,5 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.;
  • wypracowała najwyższy kwartalny wynik z tytułu odsetek na poziomie 103 mln zł;
  • odnotowała blisko dwukrotny wzrost sprzedaży kredytów r/r.

Grupa BOŚ S.A., w pierwszym kwartale 2019 roku w dalszym ciągu poprawiała rentowność oraz wyniki realizując zysk netto w kwocie 17,1 mln zł, wobec 16,3 mln zł w I kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 4,5 proc. Zwiększenie zysków zrealizowano pomimo znacznego obciążenia wyniku finansowego Banku jednorazową składką roczną na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), z tytułu funduszu przymusowej restrukturyzacji, która wyniosła 29,3 mln zł i była o 14,9 mln zł wyższa niż w ubiegłym roku. Wzrost kosztów regulacyjnych z tytułu składek na BFG został w całości zrównoważony dzięki poprawie wyniku odsetkowego Banku.

Realizowane wyniki są zgodne z założeniami zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju, przedstawionej w ubiegłym roku. Na szczególną uwagę zasługuje najwyższy w historii wynik odsetkowy zrealizowany przez Grupę. W I kwartale 2019 roku wypracowała ona wynik z tytułu odsetek na poziomie 103 mln zł, tj. o 15,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

W I kwartale 2019 roku Bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1,1 mld zł, tj. o 90,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Bank dąży do dominującego udziału klientów instytucjonalnych w sprzedaży kredytów, co widać po odnotowanym wzroście tej wartości do 93 proc. w br. z poziomu 88 proc. przed rokiem. Rok do roku sprzedaż kredytów w segmencie klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 100,5 proc. a w segmencie klientów indywidualnych o 13 proc.

BOŚ S.A. rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych, których saldo na dzień 31 marca 2019 roku wynosiło 4,4 mld zł. Udział w portfelu kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 34,77 proc. salda kredytów ogółem w Banku.

W I kwartale 2019 roku uruchomione zostały inicjatywy mające na celu budowanie wiedzy i postaw ekologicznych, wzmacnianie prospołecznego zaangażowania pracowników i ograniczanie negatywnego wpływu instytucji na środowisko. Zgodnie z wyznaczonymi kierunkami strategicznymi, Bank przeprowadza działania związane z ideą klientocentryzmu, w szczególności gromadzenia i wykorzystania głosu Klienta, co przekłada się na wdrożenie pro-klienckiej kultury pracy oraz narzędzi zapewniających poprawę doświadczeń Klientów w relacji z Bankiem.

Silna pozycja rynkowa oraz wysoka jakość świadczonych usług po raz kolejny przyczyniły się do otrzymania nagród branżowych przez jednego z członków Grupy Kapitałowej BOŚ - Dom Maklerski BOŚ S.A. W I kwartale 2019 roku. został on uhonorowany nagrodą GPW w kategorii „Lider rynku instrumentów pochodnych” za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2018 roku oraz statuetką Platynowy Megawat – nagrodą przyznaną przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2018. Dom Maklerski BOŚ S.A. otrzymał również tytuł Finansowa Marka Roku za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.

Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku tworzył Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę jednostki dominującej nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Eko Profit S.A. oraz jednostką zależną w sposób pośredni (podmiot zależny od BOŚ Eko Profit S.A.) - MS Wind Sp. z o.o.

Prezentacja wyników