Wynik z tytułu odsetek na poziomie 99,8 mln zł najwyższy w historii Grupy BOŚ

← Aktualności

Wynik z tytułu odsetek na poziomie 99,8 mln zł najwyższy w historii Grupy BOŚ

| Aktualności

Wynik z tytułu odsetek na poziomie 99,8 mln zł najwyższy w historii Grupy BOŚ. Zysk netto osiągnął poziom 24,5 mln zł i był wyższy od II kwartału o 37%.

Na sukcesywną poprawę wyniku z tytułu odsetek i uzyskanie w III kwartale br. najwyższego w historii Banku wyniku kwartalnego z tego tytułu miała wpływ trwająca od przeszło roku restrukturyzacja bilansu. Zwiększenie rentowności zostało zrealizowane przede wszystkim dzięki odbudowie rentowności aktywnej strony bilansu, w tym zmniejszenie o prawie 50% (1 mld PLN) w III kwartale portfela bonów pieniężnych oraz przebudowa portfela kredytowego i związane z nią zwiększenie udziału kredytów o wyższych marżach. Ponadto w III kwartale br. Bank konsekwentnie obniżał koszty finansowania, poprzez ograniczanie drogiego finansowania w formie obligacji własnych oraz obniżanie kosztowości depozytów.

Grupa BOŚ, realizując założenia Strategii, wypracowała w III kwartale 2018 roku zysk netto w kwocie 24,5 mln zł, wobec 17,8 mln zł w II kwartale 2018 roku i 16,3 mln zł w I kwartale 2018 roku. Wynik w III kwartale br. był wyższy o 6,7 mln zł, tj. o 37,3% niż w II kwartale br. i o 8,1 mln zł, tj. o 49,8% niż w I kwartale 2018 roku. Jednocześnie był to najlepszy wynik kwartalny uzyskany od 18 kwartałów, czyli od II kwartału 2014 r. Łącznie w trzech kwartałach 2018 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w wysokości 58,7 mln zł wobec zysku w wysokości 56,9 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

W trzech kwartałach 2018 roku Bank udzielił kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na kwotę 1,7 mld zł, tj. o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W związku z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, sprzedaż klientom instytucjonalnym zwiększyła się o 19,2%, przy ograniczeniu o 44,9% sprzedaży klientom indywidualnym i o 54,5% klientom finansów publicznych. Kwota nowych umów na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 719,8 mln zł i była o 25,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów korporacyjnych.

Nastąpiła również poprawa głównych wskaźników finansowych. Marża odsetkowa narastająco zwiększyła się do 2,1% z poziomu 1,9% w 2017 roku, a wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 64,1% wobec 64,5% w 2017 roku.

W ramach wdrażania Strategii, Grupa BOŚ w III kwartale 2018 roku prowadziła również działania mające na celu dalsze podniesienie efektywności funkcjonowania oraz wzrost przychodów. Kontynuowano prace zmierzające do zwiększenia roli elektronicznych kanałów dystrybucji i dostosowania tradycyjnych kanałów dystrybucji do obecnych wyzwań rynkowych i oczekiwań Klientów.

Liczne działania ukierunkowane były także na kontynuację procesu optymalizacji kosztów o charakterze osobowym i rzeczowym. Polegały one m.in. na redukcji lub renegocjacji umów serwisowych, konsolidacji infrastruktury i licencji informatycznych. Działania optymalizacyjne objęły również kontynuację restrukturyzacji sieci placówek Banku.

Ogólne koszty administracyjne Grupy były niższe o 14,3 mln zł wobec trzech kwartałów ub.r. Wpływ na obniżenie kosztów miała niższa o 8,5 mln zł składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Koszty rzeczowe obniżone zostały o 3,3 mln zł, tj. o 3,8% a amortyzacja zmniejszyła się o 1,9 mln zł, tj. o 9%.

Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 30 września 2018 roku tworzył Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę jednostki dominującej nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Capital sp. z o.o., BOŚ Eko Profit S.A. oraz jednostką zależną w sposób pośredni (podmiot zależny od BOŚ Eko Profit S.A.) MS Wind sp. z o.o.