Kredyt giełdowy

Środki na zakup papierów wartościowych

Nawet najlepsze pomysły inwestycyjne są nieefektywne, gdy brakuje odpowiedniego kapitału. Umiejętnie wykorzystana linia kredytowa pozwala zwiększyć zaangażowanie w wybrane walory i poprawić wyniki całego portfela inwestycyjnego.

OKRES KREDYTOWANIA:
12 miesięcy, z możliwością prolongowania na kolejne 12 miesięczne okresy.

CEL KREDYTOWANIA:
1) w celu zakupu papierów wartościowych za pośrednictwem DM BOŚ S.A.:

  • w obrocie zorganizowanym,
  • w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
  • w szczególnych przypadkach na spłatę kredytu giełdowego udzielonego przez BOŚ S.A.

2) na refinansowanie wcześniej zakupionych papierów wartościowych za środki własne Kredytobiorcy.

OPROCENTOWANIE:

  • Kredyt na okres do 6 miesięcy oprocentowany jest wg stałej lub zmiennej stopy procentowej
  • Kredyt na okres powyżej 6 miesięcy oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej

Określone jest w Tabeli Oprocentowania kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych.


PROWIZJE I OPŁATY
Określone w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznych dla klientów indywidualnych”.