Dla kogo premia termomodernizacyjna

Dla kogo premia termomodernizacyjna?

Premia ta stanowi pomoc państwa dla wybranej grupy inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Przysługuje ona inwestorowi, na spłatę części kredytu zaciągniętego na tego rodzaju inwestycję.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 2008 roku (Dz.U.2017.130 j.t ) wymienia cztery rodzaje działań uważanych za przedsięwzięcie termomodernizacyjne:

1) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.
Budynkami zbiorowego zamieszkania są: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory;

2) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła - jeżeli budynki wymienione w pkt 1, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

3) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w pkt 1;

4) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ustawa określa kryteria wyjściowe do ubiegania się o przyznanie premii termomodernizacyjnej, a mianowicie, w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego musi nastąpić:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w pkt 1:
  • a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 proc.,
  • b) w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 proc.,
  • c) w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 proc., lub
 • zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w pkt 2 - co najmniej o 25 proc., lub:
 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w pkt 3 – co najmniej o 20 proc., lub
 • zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Osiągnięcie tych kryteriów potwierdza audyt energetyczny, który powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki (Dz.U.2012.962).
Premia termomodernizacyjna przyznawana jest ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, przez Bank Gospodarstwa Krajowego - po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego.
Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż:

 • 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Bank kredytujący zalicza przekazaną premię na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora.
Inwestorem, a zarazem beneficjentem premii termomodernizacyjnej, zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów może być właściciel lub zarządca budynku wymienionego w pkt 1, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła wymienionych w pkt 2, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Autor, Mieczysław Derczyński, jest Głównym Ekologiem ds. klientów detalicznych Banku Ochrony Środowiska.