Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Rozwoju informuje za pośrednictwem PAP, że Polska może już przedstawić do rozliczenia z Komisją Europejską (KE) niemal 4 mld zł wstrzymanych w Programie Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na lata 2014-2020, a kolejne środki - do końca roku. Komisja Europejska wstrzymała wcześniej refundację środków Programów POIiŚ z uwagi na wątpliwości co do funkcjonowania w Polsce systemu oceny przetargów w zamówieniach publicznych .

Polska wprowadziła zalecenia Komisji Europejskiej. Podpisano porozumienia o współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz przygotowano procedury weryfikacji kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP. Nasze działania zostały też, na prośbę KE, zweryfikowane przez Instytucję Audytową (Ministerstwo Finansów).

Od listopada 2015 r. do października 2016 r. Komisja w ramach płatności okresowych (refundacje, bez uwzględnienia zaliczek) przekazała Polsce 974 mln euro, łącznie dla polityki spójności, polityki rolnej, polityki morskiej i rybołówstwa. Najwięcej ze wszystkich krajów UE. Biorąc pod uwagę wyłącznie fundusze polityki spójności, otrzymaliśmy z Brukseli 609 mln euro, co również plasuje nas na czele stawki w UE. W połowie listopada 2015 r., z zerową refundacją, zamykaliśmy ją. Odnosząc tę kwotę do przyznanej nam ogólnej puli na politykę spójności, zajmujemy wysoką ósmą pozycję pośród 28 krajów UE. Teraz mamy szansę na jej poprawę. 

Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdziesz tu: 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-oplatnosc-beneficjenta-w-ramach-poiis-2014-2020/