Rekultywacja zdegradowanych terenów

24 listopada i 15 grudnia odbędą się pojedyncze szkolenia z Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na bezpłatne szkolenia można się zarejestrować za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-25-poiis/. 
Spotkania, przygotowujące potencjalnych beneficjentów do złożenia właściwie wypełnionego wniosku na konkurs, odbędą się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych, rozwój terenów zielonych, a także opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych – to przedsięwzięcia, które będą mogły być dofinansowane w ramach trzeciego naboru PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego NFOŚiGW przyjmuje wnioski od 28 października 30 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju przyszłego roku.

Trzy typy projektów obejmuje Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, których poziom współfinansowania może wynosić maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Są to: wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (1); rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (2), a także inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych (3).

Od 28 października 2016 r. o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska w przypadku 1 i 3 typu projektów. Do rozdysponowania przewidziano w sumie 104,2 mln zł, z czego 50 mln dla pierwszego rodzaju projektów, tyle samo dla drugiego rodzaju, a 4,2 mln zł na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3). (źródło: NFOŚ)