Termomodernizacja Uniwersytetu Łódzkiego

Podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną dwa budynki o łącznej powierzchni 19673 m2. Natomiast szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 137,92 MgCO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej to 3289 GJ/rok.

Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w siedzibie NFOŚiGW: prof. dr hab. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt przewiduje termomodernizację i renowację elewacji budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3 oraz budynku biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 – o łącznej powierzchni 19673 m2.
Najważniejszymi celami przedsięwzięcia są: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i poprawa warunków użytkowania obiektów.
Modernizacja energetyczna w łódzkich placówkach potrwa do 31 sierpnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to 5788051 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ wynosi 3611229 zł. (źródło: NFOŚiGW)