Termomodernizacje budynków publicznych

NFOŚiGW podpisał dwie pierwsze umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ 2014-2020. Kwotą ponad 31 mln zł dofinansowano termomodernizację dawnego Collegium Chemicum, należącego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a sumą 17 mln zł dotowane będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków Skarbu Państwa będących w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach termomodernizacji dawnego Collegium Chemicum przewiduje m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych, wymianę okien, modernizację instalacji c.o., montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Koszty całkowite zadania to 41 360 000 zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ to kwota 31 380 969,74 zł. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 31 marca 2020 r. Umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 24 listopada br. w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Projekt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Skarbu Państwa poprzez wykonanie ich głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej” był przedmiotem umowy, podpisanej przez Kazimierza Kujdę, Prezesa Zarządu NFOŚiGW 25 listopada 2016 r. Koszt całkowity inwestycji to 21 177 520,28 zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ to suma 17 373 206,33 zł. Celem projektu jest termomodernizacja 20 budynków użyteczności publicznej. Budynki znajdują się w Warszawie, Lublinie, Ostrowinie (województwo warmińsko-mazurskie), Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu, Białej Podlasce i Emowie (k. Warszawy). Obiekty uwzględnione w projekcie posiadają niski standard w zakresie efektywności energetycznej – powstały kilkadziesiąt lat temu.

To dwie pierwsze umowy dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, które Narodowy Fundusz podpisze w najbliższym czasie. Pozytywny wynik w ocenie merytorycznej II stopnia otrzymało, jak na razie, 10 projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ponad 80 mln zł. Poza Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dofinansowanie otrzymają też: Zakład Karny w Wadowicach, Areszt Śledczy w Poznaniu, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Izba Skarbowa w Poznaniu, Technikum Leśne w Białowieży, Izba Skarbowa we Wrocławiu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Budżet I konkursu poddziałania 1.3.1, do którego nabór ogłoszono 21 grudnia 2015 r., wynosi 200 mln zł. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakończyło się 31 maja 2016 r. 180 beneficjentów złożyło w sumie 204 wnioski, których koszty całkowite przekraczają 1 mld zł, a wnioskowane dofinansowanie opiewa na blisko 715 mln zł. (źródło: NFOŚiGW dla Ekopolska)