Jak Bank Ochrony Środowiska realizuje misję ekologiczną?

Finansowanie inwestycji proekologicznych w odnawialne źródła energii Kredytem z Dobrą Energią.

BOŚ to bank z misją. Jest to „Polski Bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla Klientów”, a jego mottem jest „Z korzyścią dla Ciebie i świata, w którym żyjesz”. Duża część produktów banku adresowana jest do szeroko pojętego sektora odnawialnych źródeł energii.

Klienci oczywiście chcą robić biznes, albo jak w przypadku gmin, realizować zadania własne. Inwestycje mogą polegać m.in. na modernizacji oczyszczalni ścieków, rozbudowie sieci kanalizacyjnej, zakupie samochodów do zbierania odpadów, usprawnianiu gospodarki odpadami, ponownym wykorzystaniu odpadów lub odzyskaniu z nich energii, modernizacji instalacji lub linii technologicznych sprzyjających ograniczeniu emisji do atmosfery. Ale także na zmniejszaniu ilości surowców i odpadów, budowie obiektów energooszczędnych itd.

W każdym z tych przypadków realizacja inwestycji przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne, ale i ekologiczne. Jednym z działań pozwalających znacznie ograniczyć koszty prowadzonej działalności, a jednocześnie w znaczący sposób przysłużyć się środowisku są inwestycje w odnawialne źródła energii. Energia odnawialna, czyli jaka? Taka, której nigdy nie zabraknie. Skąd ją jednak można czerpać?
Z odpadów, z biomasy, z biogazu, z wiatru, z wody, ze słońca.

Na przestrzeni 25 lat działania Bank Ochrony Środowiska udzielił kredytów proekologicznych na ponad 17 mld zł, pomagając w realizacji inwestycji o wartości ok. 50 mld złotych. BOŚ jest dobrym partnerem dla firm. Posiada nie tylko fachowe siły (kadra ekologiczna), ale i odpowiednie środki (produkty i usługi bankowe) wspierające Inwestorów w realizacji przedsięwzięć.

Jednym z nich jest kredyt inwestycyjny - tzw. „Kredyt z Dobrą Energią” dedykowany właśnie finansowaniu inwestycji z udziałem odnawialnych źródeł energii.
Przeznaczenie kredytu:

  • finansowanie realizowanych przez Klienta przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak elektrownie wiatrowe, biogazownie (biogazownie rolnicze, biogazownie zagospodarowujące odpady, biogazownie wykorzystujące biogaz wysypiskowy oraz biogaz powstały w procesach oczyszczania ścieków), elektrownie fotowoltaiczne lub pozostałe inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii np.: promieniowania słonecznego, energię geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię uzyskiwaną z biomasy.
  • refinansowanie nakładów inwestycyjnych przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) opisanych w pkt 1 a poniesionych przez Klienta przed udzieleniem kredytu oraz refinansowanie nakładów inwestycyjnych przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) opisanych w pkt 1 a sfinansowanych kredytem zaciągniętym w innym banku.

W przypadku finansowania inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE) mogą być kredytowane spółki celowe (SPV) prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli działają krócej niż 12 miesięcy, powołane przez inwestorów w celu zrealizowania i następnie eksploatacji inwestycji.

Warunki kredytu:

  • kredytowanie do 90% wartości inwestycji, wkład własny minimum 10% wartości inwestycji
  • okres kredytowania do 20 lat z zastrzeżeniem, że w okresie kredytowania wskaźnik obsługi długu nie spadnie poniżej poziomu uniemożliwiającego obsługę długu przez Kredytobiorcę
  • okres kredytowania w przypadku spółek SPV nie może przekroczyć okresu eksploatacji kredytowanego przedsięwzięcia
  • dopuszcza się ustalenie indywidulanego harmonogramu spłat uzależnionego od sezonowości produkcji finansowanej instalacji,
  • karencja kapitału max. 18 miesięcy, karencja odsetek max. 18 miesięcy; okres karencji obejmuje okres budowy oraz okres dojścia do pełnej zdolności produkcyjnej; okres karencji nie może wykraczać poza termin realizacji inwestycji potwierdzony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji.

Jeśli klient chce skorzystać z pomocy BOŚ przy realizacji swojej inwestycji w OZE wystarczy że złoży w Banku wniosek o kredyt wraz z wymaganymi załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej. W przypadku kredytu udzielanego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwe jest zastąpienie wniosku i załączników Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Autorki, dr inż. Dagmara Jagoda-Pużak oraz dr inż. Bożena Łabuz, są Głównymi Ekologami ds. Klientów Korporacyjnych w Departamencie Ekologii Banku Ochrony Środowiska.

Na temat „ Kredytu z dobrą energią” informacji udzielają Ekologowie BOŚ:
https://www.bosbank.pl/glowni-ekolodzy

O szczególnej, proekologicznej misji BOŚ piszemy m.in. tu:
https://www.bosbank.pl/ekopolska/bank-z-misja