Nowe konkursy NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa kolejne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. O unijne środki z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji będzie można się starać od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.

Oba konkursy adresowane są do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także do podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami oraz do spółdzielni mieszkaniowych.

Szczegóły drugiego konkursu w ramach działania 1.5:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---ii-konkurs/art,1,ii-konkurs-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html

Szczegóły drugiego konkursu w ramach poddziałania 1.6.2:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ieciciepownicze-/art,1,ii-konkurs-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze-dla-zrodel-wysokosprawnej-kogeneracji.html