Parki narodowe dofinansowane

Trzy Parki Narodowe: Magurski, Poleski i Wigierski oraz województwo kujawsko-pomorskie zostały beneficjentami unijnego poddziałania 2.4.5c. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci im w sumie prawie 5 mln zł dotacji na edukację społeczności obszarów chronionych. Koszt całkowity realizowanych projektów wyniesie przeszło 8 mln zł. NFOŚiGW, jako instytucja wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podpisał cztery umowy na podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Magurski Park Narodowy (MPN) otrzyma 1463728,3 zł dofinansowania na przedsięwzięcie o wartości 1853721,9 zł. Program edukacyjny dla społeczności lokalnej MPN „Przybliżyć naturę” realizowany będzie na terenie siedmiu gmin, na których położony jest park wraz z otuliną. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i zaangażowania w działania na rzecz ochrony przyrody społeczności lokalnej na terenie gmin sąsiadujących z MPN.
W ramach przedsięwzięcia organizowane będą wydarzenia edukacyjne dostosowana do grupy odbiorców, ich wieku i możliwości. Dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przewidziano m.in. różnorodne cykle zajęć warsztatowych, a dla ich nauczycieli szkolenia i wydanie pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie obejmie też warsztaty terenowe dla samorządowców i osobno dla mieszkańców siedmiu gmin z terenu MPN.
Inicjatywa MPN obejmie również wydanie szeregu publikacji edukacyjnych, w tym: broszury, plakat, a także przewodnik „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych”, pakiet terenowych kluczy do oznaczania gatunków oraz czasopismo „Magura” skierowane do lokalnej społeczności. W ramach działań informacyjno-promocyjnych powstaną jeszcze dwa filmy i plenerowa wystawa fotograficzna.

Poleski Park Narodowy (PPN) dotację w wysokości 805715 zł (całkowity koszt: 947900 zł) przeznaczy na projekt, który zwiększy świadomość społeczną i zaangażowanie obywateli w aktywną ochronę obszarów Natura 2000 i PPN oraz wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych.
Zaplanowane działania: „Od zimy do jesieni – Natura wokół nas” (2017) i „Od świtu do zmierzchu – Poznaj swój Park” (2018), realizowane na przestrzeni dwóch lat, pozwolą społecznościom lokalnym poznać, zrozumieć i docenić tereny, na których mieszkają. A w ramach przedsięwzięcia czekają na nich m.in. takie aktywności, jak: konkursy (jeden plastyczny; drugi z wiedzy o Poleskim Parku Narodowym); rajdy rowerowe i jeden pieszy; marsz na orientację; gra terenowa; rowerowe podchody przyrody; kilkudniowe imprezy otwarte upowszechniające wiedzę ekologiczną; terenowe zajęcia warsztatowe; szkolenia oraz wydawnictwa w formie folderu, rodzinnej gry planszowej, puzzli, diaporam i pomocy dydaktycznych.

Z kolei Wigierski Park Narodowy (WPN) swój pomysł nazwał następująco: „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram – (akronim ZRYW 2017)” i dostanie na niego 421039,2 zł dotacji przy całkowitym koszcie projektu 556676 zł.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zrozumienia dla potrzeby ochrony środowiska wśród mieszkańców WPN i okolicy. Cele szczegółowe to: zwiększenie wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych, kształtowanie postaw i wyborów konsumenckich przyjaznych przyrodzie, wzrost akceptacji społecznej dla funkcjonowania parku narodowego i metod ochrony jego zasobów.
Planowane działania obejmują: wydawnictwa (kwartalnik „Wigry”, kalendarze, folder – przewodnik po wystawie, ulotki i mapy), zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych oraz rekreacyjno-edukacyjne imprezy rodzinne.

Czwartym beneficjentem unijnego poddziałania 2.4.5c zostało województwo kujawsko-pomorskie. NFOŚiGW dofinansuje z unijnej kasy kwotą 2249954,4 zł projekt „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Jego całkowitą wartość oszacowano na 4999952 zł.
Budżet przedsięwzięcia obejmie szereg działań, w tym m.in.: zielone szkoły; wakacyjne warsztaty ekologiczne; wycieczki; szkolenia m.in. dla przedsiębiorców ze współpracy informacyjnej i networkingowej; rozbudowę funkcjonalności aplikacji na telefony komórkowe i ekologicznego kontentu platformy internetowej Edupolis; aplikację „Paszport turystyczny”; kampanię „Inauguracja sezonu turystycznego”; czy też cykl wydarzeń społecznych i kulturalnych. Zaplanowano także kampanie konkursowe dla młodzieży na kanałach i profilach w mediach społecznościowych oraz konkursy dla dziennikarzy i blogerów na najlepszy materiał, a także study tour dla dziennikarzy i blogerów. (źródło: NFOŚiGW)