Emerytury i renty z zagranicy

Emerytury i renty z zagranicy

 • Jeżeli posiadasz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i na rachunek w Banku będzie wpływało świadczenie emerytalne lub rentowe z innego państwa, zobowiązany jesteś zgłosić ten fakt Bankowi zanim otrzymasz pierwszą wpłatę, składając oświadczenie, zgodnie z Regulaminem dotyczącym otwierania i prowadzenia rachunków.
 • Jeśli świadczenie emerytalne/rentowe jest opodatkowane w kraju z którego jest wypłacane, do oświadczenia należy dołączyć dokument o przyznaniu emeryturyrenty zagranicznej wystawiony przez instytucję wypłacającą oraz tłumaczenie tego dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego w sytuacji, gdy jest wystawiony w innym języku niż język angielski. W dokumencie tym powinna być podana kwota emerytury/renty brutto (przed opodatkowaniem) i kwota pobranego podatku. Na podstawie otrzymanych dokumentów zostanie dokonana ocena obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 • Polska zawarła z innymi państwami szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ich zapisy precyzują, gdzie dane świadczenie emerytalne/rentowe powinno być opodatkowane, tj. czy podatek pobierany jest w państwie, z którego świadczenie wypływa, czy w państwie, w którym mieszka świadczeniobiorca, czy też w obu państwach jednocześnie.
 • Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem Bank pełni funkcję płatnika i jest zobowiązany do poboru od świadczenia emerytalnego/rentowego z zagranicy:
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy jest potrącana według stawki 18%, a w przypadku przekroczenia limitu dochodu I progu skali podatkowej według stawki 32%.
 • Natomiast składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru składki (kwoty emerytury lub renty), zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tym że kwota w wysokości 7,75% podlega odliczeniu od podatku.
 • W celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia otrzymane w walutach obcych są przeliczane na złote polskie według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego z tych tytułów odrębnie. Fakt poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od polskiej emerytury lub renty nie zwalnia z obowiązku opłacania składki od emerytury/renty zagranicznej.
 • Jeśli emerytura/renta wypłacana jest przez instytucję z kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, składkę zdrowotną pobiera się tylko wówczas, gdy  otrzymujesz polską emeryturę lub rentę, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasadność potrącania składek zdrowotnych weryfikowana jest indywidualnie przez Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Emerytura/renta, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% kwoty emerytury/renty (kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku) wykazane są w informacji PIT-11, którą Bank  przekaże do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód, na adres korespondencyjny aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.
 • Jeżeli kwestionujesz zasadność potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych masz prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 ustawy Ordynacja Podatkowa, do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby Banku, którym aktualnie jest Drugi Mazowiecki Urzędu Skarbowego w Warszawie. Alternatywnie, możesz złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy Ordynacja Podatkowa.
 • W przypadku kwestionowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wniosek o rozpatrzenie sprawy dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym możesz skierować do właściwego według miejsca zamieszkania Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w trybie art. 109 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Uzyskane indywidualne interpretacje przepisów prawa należy przedłożyć w Banku. Wówczas zostanie dokonana ponowna analiza stosowanych czynności opodatkowania i oskładkowania emerytury/renty z zagranicy.