Karta kredytowa Mastercard Standard

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane (*).
Zawarcie umowy z Bankiem:
Sposób zawarcia umowy: Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dostarczy Ci kurier, na wybrany przez Ciebie adres i w dogodnym dla Ciebie terminie.
Umowy zawierane za pośrednictwem kuriera dostarczane są tylko na terenie Polski.
Oddział:
Wybierz swoją kartę i limit
Wybierz kartę
Standard
 • - Nieoceniona w codziennych zakupach
 • - Limit do 25 000 zł
 • - Ubezpieczenie Przedłużona gwarancja
 • - Powiadomienia SMS za 0 zł
 • - Usługa chargeback
Gold
 • - Przydatna w codziennych zakupach i w podróży
 • - Limit do 150 000 zł
 • - Longue Key – dostęp do saloników VIP na lotniskach
 • - Rabaty do 55% z Buy&Smile
 • - Ubezpieczenie w podróży za 0 zł
 • - Ubezpieczenie Przedłużona gwarancja za 0zł
 • - Powiadomienia SMS za 0 zł
 • - Usługa chargeback
Limity dzienne karty zostaną ustawione w takiej samej wysokości jak limit kredytowy. Po zawarciu umowy będziesz mógł je zmienić w dowolnej chwili.
Sposób wysyłki karty:
Sposób wysyłki PIN:
Dopasuj kartę do swoich potrzeb:

Czy chcesz przystąpić do programu Priceless Specials, zbierać punkty i odbierać nagrody?

Czy chcesz się zapisać do programu Bezcenne Chwile z Mastercard?
Zaznaczając niniejsze pole:

Aby wziąć udział w "Wakacyjnej Promocji Kart" przystąp do Programu Priceless Specials

Co miesiąc tego dnia wystawimy zestawienie transakcji kartą, od tego dnia będziesz miał 26 dni na spłatę karty, przynajmniej w minimalnej kwocie podanej na zestawieniu.
Jeżeli nie zawnioskujesz lub nie posiadasz dostępu do usług BOŚ Bank 24 Twoje e-konto, zestawienia będą wysyłane listem zwykłym, niezależnie od wybranej opcji.
Czy chcesz otrzymać dostęp do produktów banku przez usługę BOŚBank24 Twoje e-konto i TeleBOŚ? Login do usług otrzymasz w momencie podpisywania Umowy, a hasło na Twój numer telefonu. Twoje dyspozycje i zlecenia w BB24 będą zabezpieczone hasłami SMS. Limit jednorazowy przelewu wynosi 5000 zł , limit dzienny przelewów wynosi 5000 zł. Możesz je zmienić w dowolnej chwili, po podpisaniu umowy.
Czy chcesz założyć również konto osobiste?
Rodzaj konta Karta zostanie wysłana listem zwykłym na Twój adres korespondencyjny, a PIN do niej na numer telefonu komórkowego wskazany we wniosku. Wyciągi do konta udostępniane są BOŚBank24 Twoje e-konto lub wysyłane listem zwykłym, jeśli nie posiadasz stosownego dostępu.
Standard
 • - 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów Euronet
 • - Usługa chargeback
Standard
 • - Niezbędna do codziennych dużych i małych zakupów
 • - 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą
 • - Usługa chargeback
Oświadczenie

Aby wziąć udział w "Wakacyjnej Promocji Kart" załóż konto osobiste

Oświadczenia
Dane wnioskującego
Podaj nr tel. komórkowego w formacie +48xxxxxxxxx
Rozdzielność majątkowa
Podaj datę wydania dokumentu w formacie RRRR-MM-DD
Czy masz jeszcze inne obywatelstwo?
Adres zamieszkania:
Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z uwagi na obowiązek meldunkowy, adres zamieszkania jest tożsamy z adresem zameldowania
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Oświadczenie:
 • 1) Art. 25 kodeksu cywilnego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
 • 2) Art. 286. § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • 3) Art. 297 § 1 k.k.: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Adres do korespondencji:
Adres
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Adres dostarczenia umowy przez kuriera:
Adres
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Rezydencja podatkowa:
Czy jesteś rezydentem podatkowym w USA Rezydencja podatkowa w USA dotyczy osoby objętej nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w USA
Oświadczenie o statusie CRS:
Oświadczam, że posiadam inną rezydencję podatkową niz Polska/USA?
Oświadczenie Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę Państw uczestniczących, o których mowa w lit b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
Kraj rezydencji podatkowej:
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Informacja o dochodach:
Rodzaj pracodawcy
Poziom kosztów uzyskania dochodu:
Czy adres siedziby pracodawcy jest taki sam jak adres wykonywania pracy?
W zależności od posiadanej umowy: umowy o pracę na czas nieokreślony (za ost. 3 m-ce); umowa o pracę na czas określony (za ost. 3 m-ce); działalność gospodarcza; emerytura; renta; dział spec. produkcji rolnej (za ost. 12 m-cy); rolnictwo (za ost. 12 m-cy); wolny zawód (za ost. 12 m-cy); umowy zlecenia/umowy o dzieło (za ost. 12 m-cy); kontrakt menażerski/marynarski (za ost. 12 m-y); najem, dzierżawa nieruchomości (za ost. 12 m-cy).
Informacja o zobowiązaniach:
Jeśli jesteś poręczycielem kredytu/pożyczki również je dodaj.
Jeśli jesteś poręczycielem kredytu/pożyczki również je dodaj.
Zobowiązania nie kredytowe to np. alimenty lub umowy, z których nie możesz się wycofać, z wyłączeniem umów z dostawcami mediów i operatorami telekomunikacyjnymi.
Oświadczenia:
Oświadczam, że: Osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
a. pełnią funkcje szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentów, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, charges d’affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych powyżej,
b. są małżonkami osób, o których mowa w lit. a, lub są osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu, rodzicami i dziećmi osób, o których mowa w lit. a, małżonkami tych rodziców i tych dzieci lub osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu,
c. pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.
(DZ.U. z 2010 Nr 46 poz. 276)
Oświadczenia CD Dotyczy Klientów, którzy nie mają dostępu do Usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto.
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank: : przekazywanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.), używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – Dz.U. 2016.1489 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem i współpracujące z Bankiem następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty: przekazywanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne)
Oświadczenia, zgody i regulaminy
Recaptcha