Informacje IFT i PIT-11

Informacje IFT

 • Informacje IFT-1 i IFT-2 są to dokumenty informacyjne wysyłane do Klientów posiadających rezydencję podatkową w innym niż Polska państwie (nierezydentom) w związku z uzyskanym w Polsce przychodem, m.in. z tytułu odsetek, dywidend, należności licencyjnych, niektórych usług, np. prawnych.
 • Informacja IFT-1 jest wysyłana do osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania, zaś informacja IFT-2 do osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.
 • Informacja IFT-1 jest wysyłana do wszystkich współwłaścicieli rachunku mających status nierezydenta. W informacji prezentowane są przychody i podatki dotyczące odrębnie każdego ze współwłaścicieli.
 • Przekazany dokument nie wymaga rozliczenia z polskimi organami podatkowymi. Może natomiast posłużyć do wykazania przed organem podatkowym kraju rezydencji podatkowej, w jakiej kwocie podatek został pobrany w Polsce i odpowiedniego rozliczenia w tym zakresie.
 • Informacje IFT-1 i IFT-2 wysyłane są również do urzędu skarbowego w Polsce, właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych według siedziby Banku. Aktualnie jest nim:
  • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w Warszawie – dla IFT-1 i
  • Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – dla IFT-2.
 • Wymienione powyżej urzędy skarbowe są właściwe w sprawie składania ewentualnych wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku.

 

Informacje PIT-11

 • Informacje PIT-11 sporządzane są w sytuacji uzyskania w Banku:
  • emerytury lub renty z zagranicy, o czym mowa w informacji dotyczącej emerytur i rent  z zagranicy oraz
  • przychodu od którego Bank nie ma obowiązku poboru podatku, np. umorzenia kredytu/odsetek, uzyskania odsetek w związku z umową kaucji.
 • Bank wysyła informacje PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód na adres korespondencyjny aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.
 • Informacje PIT-11 wysyłane są również do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania, aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.
 • Jeżeli miejsce zamieszkania albo adres korespondencyjny uległy zmianie, koniecznie należy poinformować o tym Bank, w celu aktualizacji danych adresowych.
 • Informacja PIT-11 nie jest zeznaniem podatkowym. Jest to informacja, którą należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.