Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz przydomową elektrownię

Możesz otrzymać nawet 40 % dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie
z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy.

Z uwagi na zmianę warunków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dniu 31 lipca 2015 r. BOŚ Bank wstrzymuje przyjmowanie wniosków o EKOkredyt PROSUMENT.


W dniu 18.08.2015 weszły w życie zmiany w sposobie rozliczania efektu rzeczowego (szczegóły w zakładce Warunki uzyskania finansowania).

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej
  lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:
  - źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  - małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  - mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

 • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
 • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła lub
 • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej

przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.


Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Z uwagi na zmianę warunków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej po dniu 31 lipca 2015 r. BOŚ Bank wstrzymuje przyjmowanie wniosków
o EKOkredyt PROSUMENT.

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

 • w formie dotacji:
  a) dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):
  - do 20% dofinansowania w latach 2015 - 2016
  - do 15% dofinansowania po roku 2016
  b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):
  - do 40% dofinansowania w latach 2015 - 2016
  - do 30% dofinansowania po roku 2016

W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

 • w formie kredytu preferencyjnego o:
  - oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
  - okresie kredytowania do 15 lat

Okres kredytowania uzależniony jest od:

 • okresu gwarancji jakości na główne elementy instalacji wystawionej przez Producenta
 • faktu wystawienia przez inny bank na zlecenie Wykonawcy oraz Producenta gwarancji bankowych na rzecz banku kredytującego
 • formy zabezpieczenia kredytu

Okres kredytowania do 5 lat  

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata

Okres kredytowania przekraczający 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • gwarancja bankowa Producenta na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja (na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.

Okres kredytowania przekraczający 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji na cały okres kredytowania
 • gwarancja bankowa Producenta minimum na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy minimum na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja, ubezpieczenie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej, zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.
 
Bankowa gwarancja należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości wymagana będzie od Producentów na kwotę 10 % wartości urządzeń oferowanych  w ramach programu „Prosument” – minimum 500 tysięcy PLN.
Bankowa gwarancja należytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi wymagana będzie od Wykonawców na kwotę 10% montowanych w ramach Programu Prosument instalacji - minimum 150 tysięcy PLN.

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Ważna informacja
Uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż instalacji w formie kredytu wraz z dotacją w ramach Programu Priorytetowego „Prosument” uniemożliwia skorzystanie z systemu taryf gwarantowanych,  który wprowadza ustawa o odnawialnych źródłach energii dla instalacji oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2016 r.
Inwestorzy, którzy skorzystają z dofinansowania w formie dotacji już dziś mogą, zgodnie z Prawem Energetycznym, sprzedawać nadwyżki do sieci po cenie równej 80% średniej ceny rynkowej.
Od  stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą o OZE, będą uzyskiwać 100 % tej ceny oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych), nie będzie natomiast mógł korzystać z systemu taryf gwarantowanych.
Więcej informacji na www.nfosigw.gov.pl.

Z uwagi na zmianę warunków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej po dniu 31 lipca 2015 r. BOŚ Bank wstrzymuje przyjmowanie wniosków 
o EKOkredyt PROSUMENT.

KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

 • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej 
 • wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze
  i inwestycji
 • projekt instalacji, zawierający w szczególności:

  -schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku  „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”)
  -opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
  -kosztorys / harmonogram  rzeczowo-finansowy
  -potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku „Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku

  sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
 • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz  inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.  

Sprawdź, czy zgromadziłeś wszystkie wymagane dokumenty z załączoną listą.

KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  -zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
  -potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”
  -określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii
  -odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
  -informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
  -wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
  -wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej
  -określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kredytobiorcę
  -stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających
  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

  oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie "Prosument"
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty)
 • wniesienie prowizji przygotowawczej

 
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego:

 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)

  Przez umowę  regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji rozumie się umowę kompleksową, która reguluje zarówno kwestie przesyłania, dystrybucji jak i sprzedaży energii lub też umowę dotyczącą przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej (umowa sprzedaży energii elektrycznej nie jest wymagana)

 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)


KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać  dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację 
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości


Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Z uwagi na zmianę warunków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej po dniu 31 lipca 2015 r. BOŚ Bank wstrzymuje przyjmowanie wniosków 
o EKOkredyt PROSUMENT.

Szanowni Państwo,

witamy w sekcji przygotowanej specjalnie dla Was – Producentów bądź Importerów instalacji odnawialnych źródeł energii oraz Specjalistów zajmujących się ich montażem. Jest dla nas niezmiernie ważne, że wspólnie będziemy budować zupełnie nowy, nieznany dotychczas w Polsce sektor w gospodarce – rynek Prosumenta. Jesteśmy też przekonani, że wszystkim nam zależy na tym, aby w możliwie krótkim czasie najnowsze technologie OZE na dobre zadomowiły się w Polsce. Dlatego tak ważna jest wysoka jakość kredytowanych urządzeń, doświadczenie w ich montażu, czy obsługa w ramach serwisu realizowanego po sprzedaży instalacji. Niezawodność mikroelektrowni słonecznych, małych wiatraków, pomp ciepła czy innych mikroinstalacji OZE to także bezpieczeństwo finansowe Klientów biorących kredyt na ich zakup. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, już wkrótce tysiące Polaków będzie czerpało realne korzyści z niewielkich odnawialnych źródeł energii. 

W materiałach niżej znajdziecie Państwo informacje na temat wymogów technicznych dla instalacji oraz kryteriów stawianych firmom zajmującym się ich projektowaniem, dostawą i montażem.

Wymagania wobec urządzeń

Każda instalacja odnawialnego źródła energii realizowana w ramach programu „Prosument” musi spełniać obligatoryjne wymagania określone w załączniku „Wymagania techniczne” do programu NFOŚIGW. 

Zgodnie z „Procedurą wyboru przedsięwzięć” określoną w części 2b) programu priorytetowego wymagane jest:

 • potwierdzenie przez Projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW aktualnym na dzień złożenia wniosku – wypełniane przez Projektanta instalacji
 • potwierdzenie spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW – wypełniane przez Instalatora

Ważna informacja

Wymagana jest gwarancja Producentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.

Wymagania wobec Projektanta

Projektant musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej.

Wymagania wobec Producentów urządzeń

Każdy producent instalacji realizowanej w ramach programu „Prosument” musi przedstawić gwarancję jakości głównych elementów urządzeń, której treść powinna obejmować w szczególności:

-informację na temat nazwy i adresu Producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
-wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
-wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej
-określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez kupującego
-stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie „Prosument”

5-letnia gwarancja jakości wymagana jest dla:

 • kotła na biomasę o załadunku ręcznym
 • kotła na biomasę o załadunku automatycznym
 • pompy ciepła typu powietrze/woda
 • pompy ciepła typu solanka/woda
 • pompy ciepła typu woda/woda
 • pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie z gruntu/woda
 • kolektora słonecznego
 • modułu fotowoltaicznego
 • elektrowni wiatrowej
 • mikrokogeneracji – instalacja na biogaz
 • mikrokogeneracji – instalacja na biopłyny
 • mikrokogeneracji – instalacja na biomasę

Ważna informacja

W przypadku, gdy Producent przedstawi bankową/ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości, na kwotę 10 % wartości urządzeń oferowanych  w ramach programu „Prosument” – minimum 500 tysięcy PLN, bank złagodzi wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu.

Wzory dokumentów


Wymagania wobec Wykonawców instalacji

Każdy Wykonawca instalacji realizowanej w ramach programu „Prosument” musi zawrzeć w umowie z Klientem informacje obejmujące w szczególności:

-oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do montażu instalacji, zgodnie z wymogami programu „Prosument” 
-oświadczenie dotyczące potwierdzenia spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu  „Prosument” 
-oświadczenie dotyczące gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji/przedsięwzięcia
-wydłużenie okresu obowiązywania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi do minimum 3 lat
-zobowiązanie do usunięcia wady fizycznej instalacji zgodnie z żądaniem Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kupującego

Ważna informacja

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi bankową/ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi, na kwotę 10 % wartości  instalacji montowanych  w ramach programu „Prosument” – minimum 150 tysięcy PLN, bank złagodzi wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu.

Wzory dokumentów

Z uwagi na zmianę warunków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej po dniu 31 lipca 2015 r. BOŚ Bank wstrzymuje przyjmowanie wniosków 
o EKOkredyt PROSUMENT.

Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku


Wzory wniosków


Wzory wymaganych dokumentów do złożenia wniosku w celu pozyskania kredytu i dotacji


Wzory wymaganych dokumentów do uruchomienia kredytu i  wypłaty dotacji


Dokumenty dotyczące ubezpieczeń dla klienta indywidualnego


Inne dokumenty


Z uwagi na zmianę warunków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej po dniu 31 lipca 2015 r. BOŚ Bank wstrzymuje przyjmowanie wniosków 
o EKOkredyt PROSUMENT.