Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz własne źródło energii!

Będziesz mógł otrzymać nawet 30-procentową dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Informujemy, że nabór wniosków na EKOkredyt Prosument II został zakończony.
To naprawdę się opłaca. Jako właściciel małej elektrowni zasilanej z odnawialnych, ekologicznych źródeł, staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Dzięki temu zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną, możesz także zmniejszyć koszty ogrzania domu.

W nowym programie Prosument, wdrażanym przez BOŚ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dobór rodzaju inwestycji jest bardziej elastyczny, co oznacza, że inwestycja w instalację grzewczą nie jest ograniczona wymogiem powiązania jej z urządzeniami służącymi do produkcji energii elektrycznej.
Ty decydujesz co instalujesz!!

Dbamy także o Twój czas. Możesz upoważnić instalatora do wypełnienia wymaganych dokumentów i złożenia w Twoim imieniu wniosku o kredyt.

Niech zielona energia będzie z Tobą!

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
 • wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste
c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego

Przez budynek mieszkalny, w tym wielorodzinny, należy rozumieć, istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:
  • źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  • małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  • mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
 • instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione


Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

 • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
 • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.


Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Masz dodatkowe pytania?
Napisz lub zadzwoń

Bank oferuje finansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby budynków mieszkalnych („przedsięwzięcie”).

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem) , w tym:

 • w formie dotacji:
  • a) dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) - do 15% kosztów kwalifikowanych,
  • b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) - do 30% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

 • w formie kredytu preferencyjnego o:
  • oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
  • okresie kredytowania do 15 lat

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument”, w tym szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych dla każdego rodzaju instalacji określa Program Prosument (załącznik „Wymagania techniczne”) na stronie NFOŚiGW.

Ważna informacja
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej następuje wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.

Rozliczenie ilości energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.

Od ilości rozliczonej energii elektrycznej nie uiszcza się:

 1. na rzecz sprzedawcy opłat z tytułu jej rozliczenia,
 2. opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta, opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.

Więcej informacji dotyczących rozliczenia energii elektrycznej można znaleźć w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

Masz dodatkowe pytania?
Napisz lub zadzwoń

KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

 • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej
 • wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji
 • projekt instalacji, zawierający w szczególności:
  • schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”)
  • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
  • kosztorys
  • potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku „Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku i sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
   sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
 • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW
 • otwarcie/ posiadanie prowadzonego przez Bank rachunku:
  • oszczędnościowo-rozliczeniowego, w przypadku osób fizycznych,
  • lub bieżącego, w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Sprawdź, czy zgromadziłeś wszystkie wymagane dokumenty z załączoną listą.

KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  • zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
  • potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”
  • określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii
  • odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
  • informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
  • wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
  oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie "Prosument"
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • wniesienie prowizji przygotowawczej przedstawienie faktur lub imiennych zewnętrznych dokumentów księgowych, dokumentujące poziom poniesionych Kosztów kwalifikowanych,
 • zapewnienie na rachunku w Banku środków na pobranie prowizji za uruchomienie oraz składki ubezpieczenia instalacji (jeśli dotyczy),
 • dokonanie cesji ubezpieczenia instalacji na Bank (jeśli dotyczy),
 • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego (jeśli dotyczy),
 • w przypadku zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego, za warunek do uruchomienia kredytu uznaje się zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz:
  • a) udokumentowanie dokonania opłat niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru
  • b) przedstawienie potwierdzenia złożonego we właściwym sądzie prawidłowo sformułowanego, kompletnego wniosku o wpis zastawu na rzecz BOŚ S.A., opatrzonego pieczęcią właściwego sądu (prezentata sądowa dokumentująca jego złożenie we właściwym sądzie),
 • pozytywny wynik kontroli przedsięwzięcia, o ile przedsięwzięcie zostanie wytypowane do przeprowadzenia takiej kontroli.

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest również dostarczenie do Banku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, następujących dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego:

 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej lub umowę kompleksową, do której zawarcia, na podstawie przepisów prawa, zobowiązany jest prosument oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)


KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości


Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Masz dodatkowe pytania?
Napisz lub zadzwoń

Szanowni Państwo,
witamy w sekcji przygotowanej specjalnie dla Was – Producentów bądź Importerów instalacji odnawialnych źródeł energii oraz Specjalistów zajmujących się ich montażem. Dla nas i naszych Klientów ważna jest wysoka jakość kredytowanych urządzeń, doświadczenie w ich montażu, czy obsługa w ramach serwisu realizowanego po sprzedaży instalacji. Niezawodność mikroelektrowni słonecznych, małych wiatraków, pomp ciepła czy innych mikroinstalacji OZE to także bezpieczeństwo finansowe Klientów biorących kredyt na ich zakup. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, już wkrótce tysiące Polaków będzie czerpało realne korzyści z niewielkich odnawialnych źródeł energii.

W materiałach niżej znajdziecie Państwo informacje na temat wymogów technicznych dla instalacji oraz kryteriów stawianych firmom zajmującym się ich projektowaniem, dostawą i montażem.

Wymagania wobec Projektanta
Projektant powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej lub certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie danego rodzaju urządzeń.

Wymagania wobec Instalatora
Instalator powinien posiadać ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie danego rodzaju urządzeń (o ile taki certyfikat jest wydawany dla danego rodzaju urządzenia).


Wymagania wobec urządzeń

Każda instalacja odnawialnego źródła energii realizowana w ramach programu „Prosument” musi spełniać obligatoryjne wymagania określone w załączniku „Wymagania techniczne” do programu NFOŚIGW.

Zgodnie z „Procedurą wyboru przedsięwzięć” określoną w części 3b) programu priorytetowego wymagane jest:

 • potwierdzenie przez Projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW aktualnym na dzień złożenia wniosku – wypełniane przez Projektanta instalacji
 • potwierdzenie spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (Lista Sprawdzająca LSX)– wypełniane przez Instalatora

Ważna informacja

Wymagana jest gwarancja Producentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.

Wymagania wobec Producentów urządzeń

Każdy producent instalacji realizowanej w ramach programu „Prosument” musi przedstawić gwarancję jakości głównych elementów urządzeń, której treść powinna obejmować w szczególności:

 • informację na temat nazwy i adresu Producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
 • wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
 • wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej
 • określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez kupującego
 • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 • oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie „Prosument”


Wymagania wobec Wykonawców instalacji Montażu małych oraz mikroinstalacji może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z wymagań

 • a) może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
 • b) jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;
 • c) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

Do montażu systemów fotowoltaicznych, źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych wykonawca musi posiadać ważny certyfikat instalatora wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego dla odpowiedniego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Każdy Wykonawca instalacji realizowanej w ramach programu „Prosument” musi zawrzeć w umowie z Klientem informacje obejmujące w szczególności:

 • oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do montażu instalacji, zgodnie z wymogami programu „Prosument”
 • oświadczenie dotyczące potwierdzenia spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu „Prosument”
 • oświadczenie dotyczące gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji/przedsięwzięcia
 • odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji.
 • zobowiązanie do usunięcia wady fizycznej instalacji zgodnie z żądaniem Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kupującego

Uwaga!!!
W programie Prosument II obowiązuje nowy druk wniosku.

Masz dodatkowe pytania?
Napisz lub zadzwoń

 1. Kto może skorzystać z EKOkredytu Prosument II?
  Z EKOkredytu Prosument II mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
  a) prawo własności (w tym współwłasność)
  b) użytkowanie wieczyste
  c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.
  Przez budynek mieszkalny, w tym wielorodzinny należy rozumieć, istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

 2. Czy mogę korzystając z EKOkredytu Prosument II finansować wyłącznie zakup i instalację źródła ciepła bez instalacji źródła energii elektrycznej?
  Tak, to jest wyraźna zmiana na korzyść w stosunku do EKOkredytu Prosument. Teraz można sfinansować założenie pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub kotła na biomasę niekoniecznie w parze z instalacją elektryczną.

 3. Czy wykonawca przydomowej instalacji może wypełnić za nas wszystkie dokumenty?
  Instalator może pomóc Klientowi skompletować i wypełnić niezbędne dokumenty wymagane do wniosku na EKOkredyt Prosument II. Może też w imieniu Klienta złożyć kompletny wniosek o kredyt pod warunkiem udzielenia mu przez Klienta pełnomocnictwa, w którym podpisy udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika zostaną poświadczone notarialnie. Możliwe jest także udzielenie instalatorowi pełnomocnictwa bezpośrednio w placówce BOŚ.

 4. Co to są koszty kwalifikowane?
  Koszty kwalifikowane to koszty, które mogą podlegać finansowaniu w ramach programu NFOŚiGW. Obejmują one projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesję, a także zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem. Są one określone w załączniku do Programu „Wymagania techniczne”.

 5. Czy koszty przedsięwzięcia mogą przekroczyć maksymalne koszty kwalifikowane?
  Tak, jednakże nadwyżka poniesionych kosztów ponad koszty kwalifikowane nie będzie mogła być objęta EKOKredytem Prosument II. Nadwyżka musi zostać sfinansowana przez Klienta z własnych środków lub innym kredytem oferowanym przez BOŚ.

 6. Czy mogę otrzymać dotację bez kredytu?
  Nie. Program nie przewiduje takiej możliwości.

 7. Ile wynosi dotacja?
  • Dotacja dla źródeł ciepła wynosi do 15%.
  • Dotacja dla źródeł energii elektrycznej wynosi do 30%.
  • Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją może wynosić łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia.

 8. Jakie są koszty kredytu?
  • Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 1% w skali roku.
  • Prowizja Banku za udzielenie EkoKredytu Prosument II wynosi 3% kwoty kredytu. Bank pobiera również prowizję za korzystanie z kredytu w wysokości 1,5% rocznie licząc od aktualnego stanu zadłużenia w drugim i każdym kolejnym rozpoczętym rocznym okresie kredytowania.
  • Od kwoty dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

 9. Czy mogę z programu refinansować inwestycję zakończoną przed złożeniem wniosku o kredyt wraz z dotacją?
  Program nie przewiduje takiej możliwości.

 10. Czy instalacja musi mieć gwarancję/rękojmię?
  Wymagana jest rękojmia wykonawcy w okresie 3 lat od uruchomienia instalacji, oraz gwarancja producentów głównych urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.

 11. Czy konieczne jest kontrolowanie ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych?
  Wymaganym elementem instalacji są liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła lub energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o ile konieczność ich instalacji wynika z załącznika do programu „Wymagania techniczne”.

 12. Czy mogę uzyskać więcej niż jedno dofinansowanie?
  Na jeden budynek mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie ze środków Programu Prosument. Istotne jest także to, czy Klient korzystał z poprzedniej edycji Programu. Jeżeli korzystał – aktualnie nie może uzyskać dofinansowania na kolejne instalacje w tym samym budynku.

 13. Czy mogę w ramach programu zakupić i zainstalować więcej niż jedną instalację OZE?
  Tak, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

 14. Jakie są stawki za sprzedaż energii elektrycznej uzyskanej z OZE?
  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii rozliczenie energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej następuje wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8. Jest to więc korzyść rozliczana bezpośrednio w postaci odbieranej energii elektrycznej, a nie – sprzedaż energii do sieci. Projektując instalację dla budynku należy pamiętać, że odsprzedaż energii nie jest działalnością zarobkową, ale pozwala zaoszczędzić poprzez zmieszczenie kosztów pozyskania energii elektrycznej. Rozmiar projektowanej instalacji nie powinien więc przekraczać realnego zapotrzebowania mieszkańców budynku na energię elektryczną.

 15. Czy od otrzymanej dotacji muszę zapłacić podatek?
  Tak, beneficjent zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.

 16. Czy urządzenia instalowane w ramach programu muszą być nowe?
  Tak, urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku do programu „Wymagania techniczne ”.

 17. Czy moja instalacja produkująca energię elektryczną musi być podłączona do sieci elektroenergetycznej?
  Nie, jednakże w takim wypadku w skład instalacji muszą wchodzić urządzenia do magazynowania energii, dobrane odpowiednio do mocy instalacji oraz spełniające pozostałe wymagania określone w programie.

 18. Czy instalatorem urządzeń może być dowolna osoba?
  Nie, montażu instalacji może dokonać jedynie osoba spełniająca warunki programu określone w załączniku do programu „Wymagania techniczne ” w pkt. III. „Wymagania dotyczące uprawnień do projektowania i montażu instalacji”, w tym m.in. certyfikat UDT.

 19. Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba wykonująca projekt instalacji?
  Uprawnienia PROJEKTANTA:

  L.p. Rodzaj instalacji Projektant instalacji powinien posiadać następujące kwalifikacje
  1 Systemy fotowoltaiczne uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej lub certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie danego rodzaju urządzeń
  2 Źródła ciepła opalane biomasą
  3 Kolektory słoneczne
  4 Pompy ciepła
  5 Małe elektrownie wiatrowe uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
 20. Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba dokonująca montażu instalacji?
  Osoba dokonująca montażu instalacji powinna posiadać ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie danego rodzaju urządzeń (o ile taki certyfikat jest wydawany dla danego rodzaju urządzenia).

Masz dodatkowe pytania?
Napisz lub zadzwoń

Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku wraz z dotacją

Wzory wniosków:


Wzory wymaganych dokumentów do złożenia wniosku w celu pozyskania kredytu i dotacji:


Wzory wymaganych dokumentów do uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji:


Dokumenty dotyczące ubezpieczeń dla klienta indywidualnego:


Inne dokumenty:

 

Masz dodatkowe pytania?
Napisz lub zadzwoń