Zgłoszenie incydentu cyberbezpieczeństwa

Zgłoszenie incydentu cyberbezpieczeństwa

Formularz służy wyłącznie do zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa.

Incydent cyberbezpieczeństwa to zdarzenie lub ciąg zdarzeń (z wyłączeniem zaplanowanych i kontrolowanych prac), które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo tj. odporność systemów informacyjnych Banku na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel. 801 355 455, e-mail: bos@bosbank.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@bosbank.pl lub adresem pocztowym ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.  Podanie danych jest warunkiem zgłoszenia przez Panią/Pana incydentu cyberbezpieczeństwa, ich niepodanie uniemożliwi złożenie zgłoszenia incydentu i jego wyjaśnienie przez Bank. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyjaśnienia zgłoszonego incydentu cyberbezpieczeństwa (podstawa prawna: wypełnienie ciążących na Banku obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz  Ustawa z dnia 05.07.2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Odbiorcami danych osobowych w wymaganym zakresie mogą być:
1. podmioty i organy, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. podmioty obsługujące systemy informatyczne Banku lub podmioty udostępniające narzędzia informatyczne,
3. podmioty wspierające Bank w wykonywaniu czynności, np. podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną Banku etc.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania  wyjaśnienia zgłoszenia z zastrzeżeniem, że okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres niezbędny do ewentualnego celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.