Analizy makroekonomiczne

  • Początek roku pod znakiem skokowego wzrostu inflacji do 4,4% r/r.

   Według wstępnego szacunku GUS w styczniu wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 4,4% r/r wobec 3,4% r/r w grudniu. Tym samym inflacja w styczniu osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2011 r. Styczniowy wskaźnik inflacji był wyższy od naszej prognozy oraz od mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (4,2% r/r). Główną przyczyną skokowego wzrostu wskaźnika inflacji w styczniu był wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, ponadto w kierunku wzrostu CPI oddziaływał wzrost cen paliw i żywności.

  • W IV kw. 2019 r. wzrost PKB na poziomie 3,1% r/r, I kw. ryzyko dalszego okresowego spadku poniżej 3,0%.

   Według szacunku flash w IV kw. 2019 r. PKB wzrósł o 3,1% r/r, wobec wzrostu o 3,9% r/r w III kw. Biorąc pod uwagę opublikowane pod koniec stycznia dane dot. wzrostu PKB w całym 2019 r, powszechnie oczekiwano spowolnienia dynamiki PKB w kierunku 3,0% r/r. Silniejsze ograniczenie inwestycji JST na przełomie roku oraz bieżące wyższe ryzyka dla gospodarki globalnej, implikują wyższe ryzyka silniejszego spowolnienia aktywności z początkiem 2020 r.

  • RPP widzi jednocześnie wyższe ryzyko dla PKB oraz perspektywę wysokiej inflacji. Stopy NBP bez zmian.

   Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej. Taka decyzja była powszechnie oczekiwana. Wobec przeciwstawnych dla polityki monetarnej tendencji – wolniejszego wzrostu gospodarczego oraz perspektywy wyższej od oczekiwań i utrzymującej na podwyższonym poziomie inflacji, Rada podtrzymała preferencję dla stabilizacji stóp procentowych NBP.

  • FOMC zgodnie z oczekiwaniami nadal w postawie „wait and see”

   Na posiedzeniu kończącym się 29 stycznia Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym stopę funduszy federalnych na poziomie 1,50% - 1,75%. Decyzja FOMC była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami. Zgodnie z założeniami w komunikacie komitet utrzymał ocenę odpowiedniego poziomu stóp procentowych oraz dalszego monitorowania sytuacji gospodarczej i napływających danych wskazując tym samym na utrzymanie stanowiska wait and see w polityce pieniężnej.

  • W IV kw. niespodziewanie niski wzrost PKB i jeszcze bardziej zaskakująca jego struktura

   Według wstępnych danych GUS w 2019 r. PKB wzrósł o 4,0% r/r, wobec  5,1% r/r w 2018 r. Na podstawie danych całorocznych szacujemy, że dynamika wzrostu PKB osłabiła się do 3,0% r/r wyraźnie poniżej wyniku za III kw. 2019 r. 3,9% r/r i poniżej naszej prognozy. Szerszy przedział dynamiki wzrostu PKB w IV kw. (tj. spójny z roczną dynamiką na poziomie 4,0% r/r) to 2,8% - 3,1% r/r. Przy sporym zaskoczeniu co do wyniku wzrostu PKB w samym IV kw. (nasza prognoza 3,4% - 3,5% r/r) pod koniec roku mocno zaskoczyła także struktura wzrostu, przy: - wyraźnie wyższej kontrybucji nakładów brutto na środki trwałe, - nieco wyższej kontrybucji spożycia publicznego, - nieco niższej kontrybucji spożycia gospodarstw domowych, - sporo niższej kontrybucji zapasów, - sporo niższej kontrybucji eksportu netto.

  • Raport NBP: pogorszenie oceny sytuacji przedsiębiorstw z powodu wysokich kosztów, przy stopniowo słabnącej gospodarce

   Według najnowszego raportu NBP nt. koniunktury w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2019 r. oceny sytuacji ekonomicznej ankietowanych firm były wyraźnie gorsze niż przed kwartałem.W prognozach przedsiębiorstwa także wskazują na wyraźne pogorszenie swojej sytuacji, zarówno w perspektywie kwartału jak i roku. Struktura wyników badania dot. oceny sytuacji i barier wskazuje w naszej ocenie w mniejszym stopniu na ryzyko gwałtownego spowolnienia aktywności gospodarczej w krótkim horyzoncie (korzystne oceny popytu), a w większym stopniu na utrzymujące się spore czynniki ryzyka w dłuższej perspektywie (presja kosztowa).

  • W grudniu lekki, sezonowy wzrost stopy bezrobocia

   W grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego lekko wzrosła do 5,2% wobec 5,1% odnotowanych w listopadzie. Według naszych szacunków grudniowy wzrost stopy bezrobocia to głównie wpływ efektów sezonowych (w IV kw. zazwyczaj notowane są pierwsze wzrosty stopy bezrobocia z uwagi na ograniczenie zatrudnienia w części sektorów gospodarki w chłodniejszej części roku).

  • Styczniowe posiedzenie EBC bez istotnych informacji nt. polityki pieniężnej

   Rada Europejskiego Banku Centralnego nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej, utrzymując stopy procentowe na poziomie 0% r/r dla stopy repo oraz -0,5% dla stopy depozytowej. Nie dokonano żadnych zmian w zakresie programu skupu aktywów finansowych QE, tj. kontynuowany jest skup aktywów o wartości 20 mld EUR miesięcznie (bez zadeklarowanej daty końcowej programu). Rada utrzymała także niezmienione zapisy dot. forward guidance, tj. długiego okresu stabilnych, bądź niższych stóp procentowych.

  • Przynajmniej w handlu detalicznym stabilnie i bez niespodzianek

   W grudniu 2019 r. sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła do 5,7% r/r wobec wzrostu o 5,2% r/r w listopadzie.Zgodnie z oczekiwaniami, po dynamicznym wzroście sprzedaży w listopadzie, w grudniu nastąpił korekcyjny spadek w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowosci. Jednoczesnie, pomimo tego spadku mniej negatywny wpływ czynników kalendarzowych poskutkował w grudniu lekkim wzrostem rocznej dynamiki sprzedaży.

  • Grudniowe dane z przemysłu także nie napawają optymizmem

   W grudniu 2019 r. roczna dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wzrosła do 3,8% r/r, wobec rocznego wzrostu produkcji o 1,4% r/r w listopadzie.Choć dynamika roczna produkcji w grudniu wzrosła w stosunku do listopada, to opublikowane dane należy ocenić jako bardzo słabe.Jedynym powodem tego wzrostu był bowiem efekt kalendarzowy związany z liczbą dni roboczych, który w grudniu podwyższył produkcję. W ujęciu danych oczyszczonych z wahań sezonowych i kalendarzowych roczny wzrost produkcji obniżył się gwałtownie, w dużej części niwelując solidne wzrosty z poprzednich trzech miesięcy.

  • Pod koniec 2019 r. stabilnie na rynku pracy

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. utrzymała się na listopadowym poziomie 2,6% r/r, kształtując się lekko powyżej naszych oczekiwań i na poziomie zgodnym z medianą prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu. Dynamika wynagrodzeń wzrosła do 6,2% r/r z 5,3% r/r w listopadzie kształtując się pomiędzy medianą prognoz rynkowych (6,0% r/r) a naszą prognozą (6,5% r/r).

  • W grudniu 2019 r. kolejne rozczarowanie danymi z budownictwa

   W grudniu dynamika produkcji budowlano-montażowej utrzymała się trzeci miesiąc z rzędu na ujemnym poziomie -3,3% r/r, wobec -4,7% r/r w listopadzie. Wynik ten ukształtował się poniżej naszej prognozy (+3,0% r/r) oraz poniżej mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (+0,6% r/r).

  • Grudniowy wzrost inflacji to kombinacja czynników okresowych i trwałych. W I kw. wzrost CPI powyżej 4% niemal pewny

   Według ostatecznych danych wskaźnik inflacji CPI w grudniu wyniósł 3,4% r/r wobec 2,6% r/r w listopadzie. Szacujemy, że grudniowa niespodzianka inflacyjna w części wynika z efektów trwałych (gł. wzrost cen wieprzowiny), w części natomiast ze zmian okresowych (jak np. wzrost cen biletów lotniczych i opłat za turystykę zorganizowaną), których wpływ zostanie w dużej mierze odwrócony w styczniu.

  • Pomimo inflacyjnej niespodzianki retoryka RPP bez zmian – stopy NBP pozostaną stabilne

   RPP utrzymała stopy procentowe NBP na poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej. Pomimo wyraźnie wyższej od oczekiwań inflacji w grudniu, Rada podtrzymała preferencję co do stabilizacji stóp procentowych NBP. Nowy członek RPP Cezary Kochalski podzielił ocenę większości Rady, że stopy NBP powinny pozostać niezmienione

  • Skokowy wzrost inflacji do 3,4% r/r na koniec 2019 r, z początkiem 2020 r. inflacja wzrośnie powyżej 4% r/r

   Według wstępnych danych GUS (szacunek flash) wskaźnik inflacji CPI w grudniu skokowo wzrósł do 3,4% r/r wobec 2,6% r/r w listopadzie, wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego oraz naszej prognozy na poziomie 2,9% r/r. Wskaźnik inflacji w grudniu osiągnął najwyższy poziom od października 2012 r.

  • W listopadzie lekki wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,1%

   W listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego lekko wzrosła do 5,1% wobec 5,0% odnotowanych w październiku. Opublikowany przez GUS wynik był zgodny z naszą prognozą kształtując się lekko powyżej mediany prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu).

  • W listopadzie słabe dane z budownictwa, przy silniejszym negatywnym wpływie efektów sezonowych

   W listopadzie dynamika produkcji budowlano-montażowej utrzymała się na głęboko ujemnym poziomie -4,7% r/r, wobec -4,1% r/r w październiku. Opublikowane dane ukształtowały się poniżej naszej prognozy (-1,0% r/r), na poziomie zbliżonym do mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu.

  • W listopadzie sprzedaż detaliczna także pozytywnie zaskoczyła

   W listopadzie sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła do 5,2% r/r, wobec 4,6% r/r odnotowanych w październiku. Dane te ukształtowały się na poziomie mocniejszym wobec naszej prognozy (3,4% r/r), oraz oczekiwań rynkowych (4,0% r/r wg mediany ankiety Parkietu).

  • Mieszane listopadowe dane z rynku pracy

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosła do 2,6% r/r z 2,5% r/r odnotowanych w październiku, kształtując się lekko powyżej naszych oczekiwań i mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (po 2,5% r/r). Dynamika wynagrodzeń z kolei ukształtowała się poniżej oczekiwań obniżając się do 5,3% r/r z 5,9% r/r w październiku (5,8% r/r i 5,9% r/r odpowiednio nasza prognoza i mediana prgognoz rynkowych).

  • W listopadzie wzrost inflacji do 2,6% r/r, wskaźnik CPI na kilka kwartałów żegna się z celem NBP

   Według ostatecznych danych GUS wskaźnik inflacji CPI w listopadzie wzrósł do 2,6% r/r wobec 2,5% r/r w październiku, zgodnie z szacunkiem flash. W skali miesiąca wskaźnik CPI wzrósł o 0,1% m/m.

  • W grudniu stabilne parametry polityki pieniężnej EBC. Prezes Lagarde zapowiada szeroko zakrojone prace nad aktualizacją strategii banku centralnego

   Rada Europejskiego Banku Centralnego na kończącym się dzisiaj posiedzeniu nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej, utrzymując stopy procentowe na poziomie 0% r/r dla stopy repo oraz -0,5% dla stopy depozytowej.  Nie dokonano żadnych zmian w zakresie programu skupu aktywów finansowych QE, tj. kontynuowany jest skup aktywów o wartości 20 mld EUR miesięcznie. Rada utrzymała także niezmienione zapisy dot. forward guidance tj. długiego okresu stabilnych, bądź niższych stóp procentowych.

  • W III kw. nasilenie spadku dynamiki PKB, roczne tempo wzrostu poniżej 4,0%

   Wg danych GUS w III kw. 2019 r. PKB wzrósł o 3,9% r/r, wobec wzrostu o 4,6% r/r w II kw. Tym samym GUS podtrzymał szacunek flash wzrostu PKB (dane publikowane w połowie listopada). Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie nieco niższym od naszej prognozy (4,0% r/r) oraz mediany prognoz rynkowych (4,1% r/r).

  • Stabilizacja wyników sprzedaży detalicznej w październiku

   W październiku dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym minimalnie obniżyła się do 4,6% r/r, wobec 4,3% r/r odnotowanych we wrześniu. Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie zbliżonym do naszych oczekiwań (4,7% r/r), nieco powyżej oczekiwań rynkowych (4,0% r/r wg mediany ankiety Parkietu).

  • W III kw. nasilenie spadku dynamiki PKB, roczne tempo wzrostu poniżej 4,0%

   Zgodnie z tzw. szacunkiem flash, w III kw. 2019 r. PKB wzrósł o 3,9% r/r, wobec wzrostu o 4,6% r/r w II kw. (korekta w górę o 0,1 pkt. proc. ścieżki PKB w I poł. br.) Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie nieco niższym od naszej prognozy (4,0% r/r) oraz mediany prognoz rynkowych (4,1% r/r).

  • Zgodnie z oczekiwaniami FOMC obniżył stopy o 25 pkt. baz., sygnalizuje status „wait and see”

   Na posiedzeniu kończącym się 30 października Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC) obniżył stopy procentowe o 25 pkt. baz., w tym stopę funduszy federalnych do 1,50% - 1,75%. Decyzja FOMC była zgodna z dominującymi oczekiwaniami

  • W październiku brak zmian w komunikacji EBC. Zakończenie kadencji Mario Draghi jako prezesa EBC.

   Rada EBC nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej, utrzymując stopy procentowe na poziomie 0% r/r dla stopy repo i -0,5% dla stopy depozytowej. Podtrzymano zapowiedź wznowienia od 1 listopada programu skupu aktywów finansowych QE oraz zapowiedź długiego okresu stabilnych, bądź niższych stóp.

  • W listopadzie bardzo dobra koniunktura w krajowym przemyśle utrzymuje się

   W listopadzie produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w stosunku do listopada ub. r. o 1,4%, wobec rocznego wzrostu produkcji o 3,5% r/r w październiku. Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie wyższym wobec naszej prognozy oraz mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (po 0,3% r/r). I

  • FOMC zgodnie z oczekiwaniami nadal w postawie „wait and see”

   Na posiedzeniu kończącym się 11 grudnia Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym stopę funduszy federalnych na poziomie 1,50% - 1,75%. Decyzja FOMC była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami.

  • Przesłanie RPP bez zmian - stopy pozostaną stabilne

   Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej, 0,50% dla stopy depozytowej oraz 2,50% dla stopy lombardowej. Taka decyzja była powszechnie oczekiwana.

  • Szacunek flash: w listopadzie lekki wzrost inflacji do 2,6% r/r

   Według wstępnych danych GUS (szacunek flash) wskaźnik inflacji CPI w listopadzie wzrósł do 2,6% r/r wobec 2,5% r/r w październiku, zgodnie konsensusem rynkowym oraz nieco poniżej naszej prognozy na poziomie 2,7% r/r. W skali miesiąca wskaźnik CPI wzrósł o 0,1% m/m.

  • W październiku nowe minimum dla stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,0%

   W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego lekko obniżyła się do 5,0% wobec 5,1% odnotowanych we wrześniu. Opublikowany przez GUS wynik był zgodny z naszą prognozą kształtując się poniżej mediany prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu).

  • W październiku nieoczekiwany, gwałtowny spadek produkcji budowlano-montażowej

   W październiku dynamika produkcji budowlano-montażowej gwałtownie obniżyła się do -4,0% r/r (spadek produkcji w skali roku) z +7,6% r/r we wrześniu. Opublikowane dane ukształtowały się wyraźnie poniżej naszej oraz rynkowej prognozy (ponad +6,0% r/r).

  • Po uspokajających wrześniowych danych, w październiku kolejne niezłe dane z przemysłu

   W październiku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w stosunku do października ub. r. o 3,5%, wobec rocznego wzrostu produkcji o 5,6% r/r we wrześniu. Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie wyższym wobec naszej prognozy oraz mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (po 2,5% r/r).

  • Październikowe dane z rynku pracy wpisują się w obraz stopniowego spowolnienia aktywności

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w październiku obniżyła się do 2,5% r/r, wobec 2,6% r/r we wrześniu, kształtując się lekko poniżej naszych oczekiwań, na poziomie zgodnym z medianą prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu). Dynamika wynagrodzeń obniżyła się do 5,9% r/r z 6,6% r/r we wrześniu, poniżej naszej prognozy i oczekiwań rynkowych (po 6,2% r/r).

  • Posiedzenie RPP -stabilne stopy w dłuższym okresie. Projekcja - niższy wzrost PKB, inflacja powyżej celu NBP

   Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej, 0,50% dla stopy depozytowej oraz 2,50% dla stopy lombardowej. Taka decyzja była powszechnie oczekiwana.

  • W październiku inflacja w celu NBP, od listopada oczekiwany powrót trendu wzrostowego CPI

   Według ostatecznych danych GUS wskaźnik inflacji CPI w październiku wyniósł 2,5% r/r wobec 2,6% r/r we wrześniu. W skali miesiąca wskaźnik CPI wzrósł o 0,2% m/m. Tym samym GUS podtrzymał swój wstępny szacunek flash

  • We wrześniu spadek stopy bezrobocia do lokalnego minimum 5,1%

   We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego lekko obniżyła się do 5,1% wobec 5,2% odnotowanych w sierpniu. Opublikowany przez GUS wynik był zgodny z naszą oraz medianą prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu).

  • Rynek liczy na stymulację gospodarki Chin przez władze. W tym tygodniu oczekiwane indeksy PMI z EMU.

   W minionym tygodniu na globalnym rynku kontynuowany był wzrost indeksów giełdowych, choć już w wyraźnie mniejszej skali niż w tygodniu wcześniejszym. Rynków nie przestraszył skokowy wzrost liczby zachorowań na koronawirusa, który wynikał z ze zmian metodologicznych w klasyfikacji chorych, jednocześnie wspierająco na nastroje rynkowe wpływały informacje, że chińskie władze przygotowują znaczący pakiet stymulujący gospodarkę.

   Napływające dane nt. gospodarki strefy euro ponownie rozczarowywały – tym razem zerowy wzrost PKB w Niemczech w IV kw. Publikacje danych z Polski były zbliżone do oczekiwań – wzrost PKB obniżył się w IV kw. do 3,1%, zaś w styczniu inflacja skokowo wzrosła do 4,4% r/r. Na krajowym rynku w przypadku kursu złotego wobec koszyka walut i WIG zmiany notowań były niewielkie, z kolei wyraźnie wzrosły rentowności obligacji skarbowych. W Polsce w bieżącym tygodniu planowana jest seria publikacji danych za styczeń – pierwszych informacji nt. gospodarki realnej w I kw.

   W nadchodzących tygodniach dla sytuacji rynkowej nadal kluczowe będą informacje o tempie rozprzestrzeniania się koronarowirusa w Chinach i na świecie oraz nt. szacowanych skutkach gospodarczych. W tym tygodniu szczególnie wyczekiwane będą wstępne odczyty lutowych indeksów PMI w strefie euro - pierwszych wskaźników koniunktury  opublikowanych po wybuchu epidemii w Chinach.

   Póki co rynki finansowe zachowują się całkiem dobrze. W najbliższych tygodniach nadejdzie weryfikacja tego optymizmu w konfrontacji z konkretniejszymi danymi nt. skutków gospodarczych epidemii. Choć scenariusz odbicia aktywności globalnej po spowolnieniu w I kw. pozostaje aktualny, w krótkim okresie należy być przygotowanym na wzrost pesymizmu rynkowego. W szczególności ryzyko dotyczy aktywów europejskich, biorąc pod uwagę bieżącą słabość danych z EMU.

  • Bez przełomu w walce z koronawirusem. Mocna gospodarka USA, słabość niemieckiego przemysłu.

  • Epidemia w Chinach powodem korekt w dół prognoz globalnej aktywności. W IV kw. 2019 r. silniejsze osłabienie krajowego PKB.

  • Epidemia w Chinach przerwała hossę na rynkach. Dane wskazują na dalsze osłabienie krajowego PKB.

  • Zwyżki indeksów akcji po podpisaniu umowy handlowej USA-Chiny. W kraju dane inflacyjne wspierają jeszcze lekki wzrost rentowności obligacji

  • Brak eskalacji napięć geopolitycznych sprzyja poprawie nastrojów. W grudniu nieoczekiwanie silny wzrost inflacji.

  • Po optymistycznym dla rynków przełomie roku, początek 2020 r. pod znakiem napięć geopolitycznych

  • Koniec 2019 r. pod znakiem pozytywnych nastrojów na globalnym rynku finansowym

  • Obniżenie niepewności na rynkach - umowa USA – Chiny uzgodniona, zwycięstwo Torysów w UK.

  • 15 grudnia - eskalacja czy wygaszenie wojny handlowej USA - Chiny? Posiedzenia FOMC i EBC.

  • Negocjacje handlowe USA – Chiny bez przełomu. Oczekiwana seria danych z gospodarki globalnej.

  • Utrzymująca się zmienność rynkowa w oczekiwaniu na wyniki negocjacji handlowych USA – Chiny

  • Większa zmienność rynkowa w oczekiwaniu na zawarcie umowy handlowej USA – Chiny.

  • Nadzieje na zawarcie umowy handlowej USA – Chiny oraz niezłe dane z gospodarki światowej wspierają globalny apetyt na ryzyko.

  • Dalsza poprawa nastrojów rynkowych dzięki wygasającym czynnikom ryzyka. Fed po redukcji stóp zapowiada postawę „wait and see”.

  • Spadek ryzyka skrajnych scenariuszy wspiera nastroje rynkowe. W tym tygodniu oczekiwana obniżka stóp Fed.

  • U progu 2020 r. długo wyczekiwany spadek niepewności w gospodarce

   Pod koniec 2019 r. oceny perspektyw wzrostu gospodarki globalnej pozostają ostrożne, niemniej ryzyka dla scenariusza stabilizowania się sytuacji gospodarczej obniżyły się w porównaniu do sytuacji sprzed kwartału.

   Zakładamy, że w 2020 r. wzrost PKB będzie się stabilizował w strefie euro i Chinach, przy jego lekkim spowolnieniu w USA, jeżeli nie nastąpi ponowna eskalacja czynników ryzyka. Taki scenariusz powinien sprzyjać stabilizacji parametrów polityki pieniężnej głównych banków centralnych.          

   Trudno jednak zakładać dynamiczne ożywienie aktywności globalnej gospodarki, co będzie w kolejnych kwartałach ograniczało skalę wzrostu cen aktywów o wyższym profilu ryzyka i jednocześnie utrzymywało na niższych poziomach rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych.          

   Przy umiarkowanie korzystnych perspektywach gospodarczej i rynkowej sytuacji na świecie oczekujemy także utrzymania solidnych cen krajowych aktywów finansowych, w tym nieco silniejszych notowań złotego i jedynie niewielkiej skali spadku cen obligacji na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Jednocześnie biorąc pod uwagę wciąż wiele wyzwań średnioterminowych, podobnie jak w 2019 r. należy liczyć się z podwyższoną zmiennością globalnej awersji do ryzyka co może przekładać się na zmienność cen aktywów finansowych.          

   Przy założeniu stabilizowania się sytuacji w gospodarce globalnej oczekujemy ograniczonej skali spowolnienia polskiej gospodarki w kierunku 3,5% r/r w 2020 r., wobec wzrostu 4,2% r/r szacowanego w 2019 r. W kolejnych kwartałach oczekujemy słabnącej dynamiki inwestycji przedsiębiorstw, utrzymania niższej dynamiki inwestycji SFP oraz bardzo powolnego obniżenia dynamiki konsumpcji gospodarstw domowych.          

   Po wzroście inflacji CPI w połowie 2019 r. w kierunku celu inflacyjnego RPP w nadchodzących miesiącach oczekujemy dynamicznego wzrostu inflacji CPI w kierunku 4,0% r/r w I kw. 2020 r. Przy utrzymujących się bardzo wysokich cenach żywności oraz inflacji bazowej dodatkowe podwyżki cen energii oraz wielu towarów i usług o wysokim wpływie decyzji administracyjnych na ceny w pierwszych miesiącach 2020 roku poskutkuje skokowym wzrostem inflacji. Jeżeli spełni się nasz scenariusz normalizacji cen na rynku żywności, prawdopodobny jest wyraźny spadek inflacji w II poł. 2020 r.          

   Podtrzymujemy prognozę stabilizacji stóp procentowych NBP w 2020 r. Z jednej strony wysoki wzrost inflacji CPI, a z drugiej słabnące tempo wzrostu gospodarczego przełożą się na utrzymanie dotychczasowej postawy RPP.

  • Recesja w globalnym przemyśle nie ustępuje, banki centralne w akcji

  • Gospodarka globalna na niższym biegu, banki centralne wracają do gry

  • Skala wzrostu protekcjonizmu wyznaczy skalę spowolnienia gospodarki globalnej

  • 2019 r. pod znakiem wolniejszego wzrostu gospodarczego na świecie