Analizy makroekonomiczne

  • Zgodnie z oczekiwaniami rada EBC w postawie wait-and-see.

   Rada Europejskiego Banku Centralnego na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała parametry polityki pieniężnej bez zmian. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami komunikacja rady, zarówno w zakresie komunikatu, jak i późniejszej konferencji prasowej, prezes Lagarde wskazała na postawę wait-and-see w polityce pieniężnej, co jest związane z pewnym uspokojeniem się sytuacji gospodarczej oraz rynkowej i jednocześnie znaczącej skali poluzowania polityki pieniężnej w okresie marzec – czerwiec. Podczas konferencji prasowej Christine Lagarde powiedziała, że podczas dzisiejszego posiedzenia rady dominowała dyskusja nt. bieżącej sytuacji gospodarczej oraz stanu polityki pieniężnej. W ocenie rady EBC polityka pieniężna banku centralnego „jest w dobrym miejscu”, co w naszej ocenie implikuje utrzymanie w najbliższym czasie (oczywiście o ile nie wystąpią nieoczekiwane czynniki) utrzymanie dotychczasowych parametrów polityki monetarnej EBC.

  • Czerwcowa inflacja bazowa najprawdopodobniej z czwórką „z przodu”.

   Według ostatecznych danych GUS  w czerwcu wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 3,3% r/r wobec 2,9% r/r w maju. Tym samym czerwcowy wskaźnik CPI w ujęciu rok do roku został podtrzymany na poziomie szacunku flash. Do czerwcowego wzrostu inflacji przyczynił się wzrost cen paliw (dodając do indeksu rocznego CPI blisko 0,3 pkt. proc.) oraz wzrost inflacji bazowej (dodatkowe blisko 0,2 pkt. proc.). W kierunku obniżenia wskaźnika CPI oddziaływał spadek dynamiki cen żywności (ujmując CPI 0,1 pkt. proc.). Szacujemy, że wskaźnik inflacji bazowej (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) w czerwcu wzrósł do 4,0-4,1% r/r wobec 3,8% r/r w maju. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że wzrost inflacji bazowej  jest efektem wzrostu cen szerokiego wachlarza dóbr i usług.

  • RPP – stopy procentowe i retoryka bez zmian. Pesymistyczna projekcja NBP.

   Rada Polityki Pieniężnej podczas dzisiejszego posiedzenia utrzymała na dotychczasowym poziomie stopy procentowe NBP, w tym stopę referencyjną NBP na poziomie 0,10%.

   Na dzisiejszym posiedzeniu Rada zapoznała się z wynikami najnowszej projekcji NBP. W związku z tym, że poprzednia projekcja, opublikowana w marcu, była przygotowana jeszcze zanim epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się w Europie, najnowsza projekcja jest pierwszą, która uwzględnia wpływ pandemii na prognozy makroekonomiczne NBP.

   NBP znacząco obniżył prognozę dynamiki PKB na 2020 r. (głęboka, blisko 6-procentowa, recesja) i podwyższył - w l. 2021 – 2022 (jako efekt odreagowania recesji w tym roku). Równolegle, NBP obniżył prognozę inflacji, przy silniejszej korekcie w dół  prognozy na w l. 2021-2022.

  • W czerwcu skok inflacji do 3,3% - efekt wyższej inflacji bazowej i wzrostu cen paliw

   Według wstępnych danych GUS (szacunek flash) w czerwcu wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 3,3% r/r wobec 2,9% r/r w maju. Czerwcowy wskaźnik inflacji okazał się wyraźnie wyższy od mediany prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu) oraz od naszej prognozy – w obu przypadkach 2,9% r/r.

   Zaskakująco wysoki wynik inflacji ma praktycznie jedną przyczynę – nieoczekiwanie wysoką inflację bazową. Według naszych szacunków wzrósł on w czerwcu do 4,0-4,1% r/r wobec 3,8% r/r.

  • W maju nieco mniejszy od oczekiwań wzrost stopy bezrobocia

   W maju stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 6,0% z 5,8% w kwietniu. Dominującym czynnikiem wpływającym w maju na rynek pracy był efekt wykorzystania przez pracodawców oraz samozatrudnionych narzędzi w ramach tarczy antykryzysowej i niejako „zamrożenie” trwalszych decyzji dot. zatrudnienia w okresie najwyższej niepewności. Z tego względu wzrost stopy bezrobocia – jak na skalę osłabienia aktywności - pozostał w maju ograniczony. Jeżeli zatem w II poł. roku nie dojdzie do lawinowego rozwiązywania umów o pracę, na co w naszej ocenie jest szansa, „odmrażanie” gospodarki oraz stopniowe uruchamianie procesów rekrutacji powinno w dalszym ciągu ograniczać skalę wzrostu stopy bezrobocia.

  • W maju po raz pierwszy rozczarowało budownictwo

   W maju dynamika produkcji budowlano-montażowej  ukształtowała się na poziomie -5,1% r/r, obniżając się z poziomu -0,9% r/r w kwietniu.Dotychczas na tle pozostałych sektorów gospodarki (dla których dostępne są dane w częstotliwości miesięcznej) sytuacja w budownictwie kształtowała się bardzo stabilnie, przy ograniczonym wpływie pandemii. Oczywiście, nawet przy niewielkich ograniczeniach podażowych związanych z pandemią, w średnim okresie niższa aktywność w gospodarce (np. spadek popytu inwestycyjnego firm) będzie ciążyła także budownictwu. Dane majowe mogą świadczyć o pierwszych symptomach materializowania się tego efektu. Z drugiej strony, o ile słabsze wyniki produkcji utrzymują się cały czas w firmach specjalizujących się we wznoszeniu budynków, czy też w robotach specjalistycznych, to akurat majowe spowolnienie aktywności w większym stopniu koncentrowało się w przedsiębiorstwach realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej, tj. tam, gdzie dominują realizacje publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Nadal uważamy, że ta część produkcji budowlanej będzie rosła silniej, przy stymulacji fiskalnej na poziomie centralnym.

  • W maju wyraźne ograniczenie spadków sprzedaży detalicznej

   W maju sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym obniżyła się o 7,7% r/r, wobec spadku sprzedaży o 22,9% r/r w kwietniu.Zgodnie z naszymi założeniami wraz z otwarciem galerii handlowych z początkiem maja oraz stopniowym znoszeniem restrykcji aktywności społecznej i gospodarczej miał miejsce solidny miesięczny wzrost sprzedaży detalicznej, w sporym stopniu o korekcyjnym charakterze (tj. dokonywanie odkładanych zakupów). Jednocześnie jednak wciąż jedynie stopniowy proces odmrażania aktywności, powolny proces powrotu do aktywności oraz mniej korzystna sytuacja finansowa gospodarstw domowych wpływały na utrzymanie spadku wartości sprzedaży w skali roku.

  • W maju odreagowanie produkcji przemysłu po tąpnięciu w kwietniu, niemniej w ujęciu rocznym wciąż głęboki „minus”.

   W maju produkcja sprzedana przemysłu obniżyła się w skali roku o 17,0% r/r, wobec spadku o 24,6% r/r w kwietniu. Wynik produkcji okazał się niższy od naszej prognozy (-14,8%) oraz zbliżony do mediany prognoz rynkowych (-17,6% r/r).

   Tak jak można się było spodziewać, po kwietniowym tąpnięciu produkcji przemysłowej, w maju nastąpiło jej solidne odreagowanie. Majowy wzrost  produkcji w ujęciu miesięcznym po oczyszczeniu z wpływu efektów sezonowych wyniósł 12,2%, wobec spadku o 20,8% kwietniu oraz o 7,3% w marcu.

   Pozytywne odreagowanie dotyczyło przede wszystkim przetwórstwa przemysłowego, które najsilniej ucierpiało w kwietniu. W maju szczególnie silne odreagowanie miało miejsce w proeksportowych działach przetwórstwa (m.in. motoryzacji, produkcji urządzeń elektrycznych), które szczególnie silnie negatywnie odczuły osłabienie aktywności na rynkach zagranicznych w okresie najsilniejszego zamrożenia aktywności. W najbardziej spektakularnym przypadku – motoryzacji, wznawianie produkcji po czasowym jej wstrzymaniu przyniosło w maju podwojenie kwietniowej, bardzo słabej produkcji.

  • W maju pogłebienie spadku zatrudnienia

   Roczna dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w maju pogłębiła spadek do -3,2% r/r z -2,1% r/r w kwietniu i ukształtowała się poniżej naszych (-2,2% r/r) oraz rynkowych (-2,6% r/r) oczekiwań. Dynamika wynagrodzeń obniżyła się do 1,2% r/r z 1,9% r/r w kwietniu, poniżej naszej prognozy (2,0% r/r) oraz mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (1,5% r/r).

   Choć ocena obarczona jest sporą niepewnością, w naszej ocenie towarzyszące pogłębieniu spadku zatrudnienia dalsze obniżenie dynamiki wynagrodzenia wskazuje raczej na nadal dominujący wpływ wolniejszego powrotu do pracy w warunkach odmrożenia aktywności lub dalszego zwiększania skali oddziaływania programów zmierzających do utrzymania zatrudnienia, ale przy ograniczeniu wymiaru etatu (i wynagrodzenia) pracowników.

  • RPP tym razem nie zaskoczyła – stopy procentowe NBP bez zmian.

   Rada Polityki Pieniężnej podczas dzisiejszego posiedzenia utrzymała na dotychczasowym poziomie stopy procentowe NBP: - stopa depozytowa 0,0%; - stopa referencyjna NBP 0,10%; - stopa lombardowa 0,50%; - stopa redyskonta weksli 0,11%; - stopa dyskontowa weksli 0,12%. Taka decyzja Rady była powszechnie oczekiwana.

   Zgodnie z komunikatem NBP nadal będzie prowadził operacje skupu obligacji skarbowych oraz gwarantowanych przez Skarb Państwa. NBP będzie też oferował kredyt wekslowy.

   W bazowym scenariuszu słabej aktywności gospodarki światowej, ryzyk deflacyjnych globalnie, krajowej inflacji w okolicach celu NBP, przewidujemy, że stopy procentowe NBP pozostaną na bieżącym, ultra niskim poziomie przynajmniej do końca bieżącego roku, ze wysokim prawdopodobieństwem stabilizacji na obecnym poziomie także w 2021 roku.

  • W maju wskaznik inflacji CPI na poziomie 2,9%, dalszy wzrost inflacji bazowej

   Według ostatecznych danych GUS w maju wskaźnik inflacji CPI spadł do 2,9% r/r wobec 3,4% r/r w kwietniu. Tym samym majowy wskaźnik CPI w ujęciu rok do roku został podtrzymany na poziomie szacunku flash, zgodnie z naszymi prognozami. Do spadku inflacji w maju przyczyniła się kontynuacja spadku cen paliw, za sprawą majowej przeceny ropy naftowej na światowych rynkach. Według naszych szacunków spadek cen paliw „odjął” od majowego wskaźnika rocznego CPI blisko 0,3 pkt. proc. W podobnej skali do majowej obniżki inflacji przyczyniła się niższa dynamika cen żywności. W obszarze kategorii zaliczanych do inflacji bazowej (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) nasze szacunki na podstawie dzisiejszej publikacji GUS wskazują na wzrost inflacji bazowej w maju do 3,7%-3,8% r/r wobec 3,6% r/r w kwietniu.

  • EBC ponownie zwiększa skalę skupu aktywów. Stopy procentowe bez zmian.

   Rada Europejskiego Banku Centralnego na dzisiejszym posiedzeniu podtrzymała na dotychczasowym poziomie stopy procentowe, w tym stopę referencyjną na poziomie 0,0% oraz stopę depozytową na poziomie -0,50%. W komunikacie rada EBC podtrzymała zapisy dot. forward guidance dot. długiego okresu stabilnych stóp procentowych.

   Jednocześnie Rada poluzowała warunki monetarne w zakresie programów skupu aktywów finansowych: - zwiększając o 600 mld EUR (do łącznie 1350 mld EUR) skalę programu PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program), - wydłużając o 6 miesięcy horyzont zakupów w ramach PEPP co najmniej do końca czerwca 2021 r., dopóki Rada nie uzna, że kryzys związany z pandemią dobiega końca, - zapowiadając, że co najmniej do końca 2022 r. reinwestowane będą zapadające instrumenty zakupione w ramach programu PEPP. W komunikacie napisano, że decyzja o rozszerzeniu skali i wydłużeniu okresu programu jest odpowiedzią na zmianę prognoz inflacji w reakcji na kryzys. W ocenie Rady „ekspansja PEPP jeszcze bardziej złagodzi politykę monetarną, wspierając warunki finansowania w gospodarce realnej”.

  • W maju spadek inflacji do 2,9% dzięki paliwom i żywności, dalszy wzrost inflacji bazowej.

   Według wstępnych danych GUS (szacunek flash) w maju wskaźnik inflacji CPI spadł do 2,9% r/r wobec 3,4% r/r w kwietniu.Do spadku inflacji w maju przyczyniła się kontynuacja spadku cen paliw, za sprawą przeceny ropy naftowej na światowych rynkach. Obecnie ceny paliw są niższe niż przed rokiem o blisko 25%. Według naszych szacunków spadek cen paliw „odjął” od majowego wskaźnika rocznego CPI blisko 0,3 pkt. proc. W podobnej skali (0,3 pkt. baz.) do majowej obniżki inflacji przyczyniła się niższa dynamika cen żywności. W obszarze kategorii zaliczanych do inflacji bazowej (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) nasze szacunki na podstawie dzisiejszej publikacji GUS wspierają naszą prognozę dalszego wzrostu inflacji bazowej w maju do 3,8% r/r (szacowany przez nas przedział na podstawie dzisiejszych danych to 3,7%-3,8% r/r) wobec 3,6% r/r w kwietniu.

  • Bardzo dobry – jak na warunki pandemii – wynik PKB w I kw. br.

   Według danych GUSw I kw. 2020 r. PKB wzrósł o 2,0% r/r, wobec 3,2% r/r w IVkw. 2019 r. Według GUS, w I kw. w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości PKB obniżył się „jedynie” o 0,4% kw/kw. Dane za I kw. wskazują na bardzo ograniczony wpływ zamrożenia gospodarki, jakie miało miejsce w II poł. marca na aktywność gospodarczą, w szczególności porównując je do innych krajów Europy, gdzie liczne obostrzenia wprowadzano nawet z większym opóźnieniem. Nie zmieniamy oczekiwań dot. gwałtownego osłabienia aktywności w II kw. w skali blisko -10,0% r/r. W pierwszym rzędzie na taki efekt wpłynie dłuższy okres zamrożenia aktywności (przynajmniej pełny miesiąc, a dla wielu branż 6-8 tygodni). Po drugie okres odmrożenia gospodarki charakteryzuje się dużo niższą aktywnością, wobec czasu sprzed pandemii (np. popyt w galeriach handlowych czy restauracjach) co wskazuje na utrzymanie silnych spadków aktywności w całego kwartału w wielu branżach. Ponadto, rozlewające się skutki spowolnienia także na branże nie dotknięte bezpośrednio pandemią (w tym bardzo słaby popyt zagraniczny) będą skutkować utrzymaniem wyraźnie słabszych wyników krajowej gospodarki przez cały 2020 r.

  • NBP dołącza do banków centralnych ze stopą referencyjną bliską zera.

   Rada Polityki Pieniężnej podczas dzisiejszego posiedzenia obniżyła stopę referencyjną NBP o 40 pkt. baz., a lombardową o 50 pkt. baz. Rada ustaliła stopy procentowe NBP na poziomie: - stopa referencyjna 0,10%; - stopa lombardowa 0,50% ; - stopa depozytowa 0,0%; - stopa redyskonta weksli 0,11%; - stopa dyskontowa weksli 0,12%. Tym sam Polska dołączyła do gospodarek, w których stopy procentowe znajdują się na poziomie bliskim zera. Zgodnie z komunikatem NBP nadal będzie prowadził operacje skupu obligacji skarbowych oraz gwarantowanych przez Skarb Państwa. NBP będzie też oferował  kredyt wekslowy.

  • W kwietniu wzrost bezrobocia do 5,8%, przy ograniczonej skali zwolnień

   W kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,8% z 5,4% w marcu. Dane dot. przepływów wskazują na ograniczony wzrost liczby nowych bezrobotnych w skali miesiąca (przy utrzymaniu wciąż solidnego spadku w skali roku), a w większym stopniu głęboki spadek liczby osób wyrejestrowanych z bezrobocia, w tym tych podejmujących pracę. Opublikowane dane wskazują, że kwietniowy wzrost stopy bezrobocia w większym stopniu jest efektem zamrażania rekrutacji, ograniczenia zatrudnienia pracowników sezonowych (w tym w turystyce, czy gastronomii) niż gwałtownych zwolnień. Oczywiście, nawet przy bieżącym skutecznym ograniczeniu gwałtownego wzrostu bezrobocia, trudno w warunkach silnego spowolnienia gospodarczego nie zakładać wyraźnego jego wzrostu w średnim horyzoncie.

  • W kwietniu nieco silniejszy od oczekiwań spadek sprzedaży detalicznej

   W kwietniu sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym obniżyła się o 22,9% r/r, wobec spadku sprzedaży o 8,9% r/r w marcu.Przy niewielkim (jak na bieżące nadzwyczajne warunki gospodarcze) błędzie prognozy, w kwietniu – inaczej niż zakładaliśmy – miał miejsce dużo silniejszy spadek sprzedaży żywności (blisko -15% r/r). Silny spadek dynamiki sprzedaży odnotowano w zakresie farmaceutyków i kosmetyków (-16% r/r po wzroście o blisko 9% r/r w marcu). Te wyniki są o tyle istotne, że kwietniowy spadek sprzedaży w tych kategoriach miał charakter korekcyjny i nie będzie – przynajmniej w takiej skali – trwale obniżał wyników sprzedaży w kolejnych miesiącach. Jako pozytywne oceniamy natomiast mniejsze (wobec naszych oczekiwań) spadki w najbardziej dotkniętych pandemią kategoriach: - odzieży i obuwiu ( - 63% r/r), - RTV i AGD (-17% r/r) oraz – samochodach (-54% r/r).

  • W kwietniu budownictwo nadal odporne na skutki pandemii.

   W kwietniu dynamika produkcji budowlano-montażowej  ukształtowała się na poziomie -0,9% r/r, nieco obniżając się z poziomu +3,7% r/r w marcu.Choć w kwietniu wyniki produkcji budowlano-montażowej pogorszyły się, notując kolejny miesięczny spadek produkcji, trudno w obliczu ogólnej sytuacji gospodarczej w II poł. marca i w kwietniu uznać te dane za słabe. Cały czas należy też pamiętać, że w styczniu i lutym miało miejsce dynamiczne odbicie produkcji budowlano-montażowej o rzadko spotykanej skali, stąd bieżące spadki po części mają charakter korekcyjny. Wyniki budownictwa za marzec i kwiecień potwierdzają, że aktywność w tym sektorze utrzymuje się, przy bardzo wyraźnym wsparciu inwestycji publicznych i kontynuacji / dokańczaniu rozpoczętych wcześniej inwestycji w budownictwie komercyjnym.

  • W kwietniu tąpnięcie produkcji przemysłowej

   W kwietniu wartość produkcji sprzedanej przemysłu obniżyła się w skali roku o 24,6% r/r, wobec spadku o 2,3% r/r w marcu. Wynik produkcji zaskoczył in minus kształtując się poniżej naszej, najniższej na rynku, prognozy (-18,3%) oraz wyraźnie poniżej mediany prognoz rynkowych (-12,3% r/r). W kwietniu dużo silniej od oczekiwań spadła produkcja  przetwórstwie przemysłowym (o 27,5% r/r) i to we wszystkich jego działach, zarówno tych o najwyższym udziale produkcji na eksport, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i pozostałych, o wysokim udziale produkcji na potrzeby krajowe.

  • Zdecydowanie silniejszy spadek zatrudnienia i płac w kwietniu prawdopodobnie przede wszystkim skutkiem ograniczenia wymiaru etatu pracujących

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu pogłębiła spadki obniżając się do -2,1% r/r z +0,3% r/r w marcu.Dynamika wynagrodzeń obniżyła się do 1,9% r/r z 6,3% r/r w marcu. Oczywiście w części, spadek zatrudnienia to efekt likwidacji miejsc pracy, nie przedłużania wygasających umów okresowych. W naszej ocenie jednak w dominującym stopniu w marcu i kwietniu na te dane wpływało: korzystanie przez zatrudnionych z zasiłków opiekuńczych (jeżeli zatrudniony przebywa na takim zasiłku ponad 14 dni wypada z ewidencji zatrudnionych), uruchamiania przez firmy postojowego, decyzji o przechodzeniu zatrudnionych na dłuższe urlopy bezpłatne oraz – co w kwietniu mogło zadziałać szczególnie mocno – ograniczenie wymiaru etatu pracowników.

  • Wskaźnik CPI w kwietniu na poziomie 3,4% r/r, wysoka inflacja bazowa

   Według ostatecznych danych GUS w kwietniu wskaźnik inflacji CPI wyniósł 3,4% r/r wobec 4,6% r/r w marcu. Tym samym kwietniowy wskaźnik CPI roczny został podtrzymany na poziomie szacunku flash, jednocześnie wskaźnik miesięczny został skorygowany w dół do -0,1% vs. 0,0% w szacunku flash. Tak jak wskazywaliśmy w komentarzu do szacunku flash, główną przyczyną spadku inflacji był ponad 11-proc. spadek cen paliw, ze sprawą bezprecedensowej przeceny ropy naftowej na światowych rynkach. Za pozostałą niewielką część obniżki inflacji w kwietniu odpowiada niższa dynamika cen żywności. Tak jak pisaliśmy w komentarzu do szacunku flash jedynym obszarem, który odbiegł od oczekiwań była wyższa dynamika cen dóbr i usług tworzących wskaźnik inflacji bazowej (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii). Według naszych szacunków ukształtował się on na wysokim poziomie 3,6% r/r.

  • Bardzo dobry – jak na warunki pandemii – wynik PKB w I kw. br.

   Według szacunku flash w I kw. 2020 r. PKB wzrósł o 1,9% r/r, wobec 3,2% r/r w IV kw. 2019 r., powyżej oczekiwań naszych oraz rynkowych. W naszej ocenie na lepszy wynik wzrostu PKB w I kw. mogły złożyć się efekty: - wyżsego wzrsotu dynamiki inwestycji (bardzo dobre dane z budowncitwa), - mniejszego spwolnienia konsumpcji prywatnej (większe wsparcie handlu internetowego mniejszych jednostek), - mniejszego spadku zapasów (biorąc pod uwagę nagły charakter ograniczenia aktywności). Dla pewniejszych wniosków i analiz niezbędna jest publikacja GUS szczegółowych danych dot. wzrostu aktywności, w szczególności wyników wartości dodanej w poszczególnych branżach. Dopiero te dane i porównanie ich z naszymi założeniami da więcej informacji dot. skali wpływu pandemii na aktywność gospodarki w marcu.

  • W strefie euro stopy procentowe bez zmian, EBC łagodzi politykę pieniężną przez nowe operacje refinansujące

   Rada Europejskiego Banku Centralnego na dzisiejszym posiedzeniu podtrzymała na niezmienionym poziomie stopy procentowe, w tym stopę referencyjną na poziomie 0,0% oraz stopę depozytową na poziomie -0,50%.Jednocześnie jednak Rada poluzowała warunki monetarne w zakresie programów płynnościowych. Rada zdecydowała o uruchomieniu nowego nieukierunkowanego pandemicznego awaryjnego programu długoterminowych operacji refinansujących (pandemic emergency longer-term refinancing operations PELTRO).

  • W kwietniu skokowy spadek inflacji do 3,4% r/r -główną przyczyną bardzo tania ropa naftowa

   Według wstępnych danych GUS (szacunek flash) w kwietniu wskaźnik inflacji CPI spadł do 3,4% r/r wobec 4,6% r/r w marcu. Tym samym wskaźnik CPI powrócił do przedziału dopuszczalnych wahań inflacji wokół celu NBP. Kwietniowy wskaźnik inflacji był zbliżony do naszej prognozy (3,3% r/r) oraz zgodny z medianą prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu. Skokowy spadek inflacji w kwietniu nie jest zaskoczeniem. Tak jak przewidywaliśmy, główną jego przyczyną był ponad 11-proc. spadek cen paliw, ze sprawą bezprecedensowej przeceny ropy naftowej na światowych rynkach. Wg naszych szacunków spadek cen paliw przyczynił się do obniżenia wskaźnika rocznego CPI o blisko 1,1 pkt. proc. Za pozostałą część obniżki inflacji w kwietniu odpowiada niższa dynamika żywności.

  • FOMC nie zmienia parametrów polityki pieniężnej, gotowy do luzowania w przyszłości

   Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC) podczas dzisiejszego posiedzenia utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym stopę funduszy federalnych w przedziale 0,00% - 0,25%. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że stopy proc. pozostaną bliskie zera, dopóki Fed nie będzie pewny, że gospodarka poradziła sobie z kryzysem pandemii. Ponadto podkreślono, że bank centralny może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wsparcia gospodarki, tak aby osiągnąć cele w zakresie zatrudnienia oraz stabilności cen.

  • W marcu ograniczony wpływ pandemii na stopę bezrobocia

   W marcu stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,4% z 5,5% w lutym.W naszej prognozie założyliśmy, że w marcu wpływ pandemii na wzrost bezrobocia będzie jeszcze minimalny i raczej będzie ograniczał się do ograniczenia spadku stopy bezrobocia przez ograniczenie sezonowego wzrostu zatrudnienia, które zazwyczaj następuje właśnie w marcu. Opublikowane dane wydają się potwierdzać to założenie, dodatkowo przy nieco silniejszym spadku dynamiki odpływu z bezrobocia do zatrudnienia, przy braku wyraźnego wzrostu liczby nowych bezrobotnych.

  • Aktywność w budownictwie w najmniejszym stopniu dotknięta skutkami pandemii.

   W marcu dynamika produkcji budowlano-montażowej  ukształtowała się na solidnym poziomie 3,7% r/r, nieznacznie obniżając się z poziomu 5,5% r/r w lutym. To spowolnienie trudno uznać za istotne, szczególnie porównując do skali ograniczenia aktywności w handlu i przemyśle, co potwierdza nasze założenia, że pandemia koronawirusa – przynajmniej w krótkim okresie będzie w najmniejszym stopniu dotykać budownictwa.Podtrzymujemy także nasze dotychczasowe założenie, że sektor budowlany będzie tym, który w całym 2020 r. będzie w największym stopniu stabilizować wyniki krajowej gospodarki.

  • W marcu nieco silniejszy od oczekiwań spadek sprzedaży detalicznej, prawdopodobne pogłębienie spadku w kwietniu

   W marcu sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym obniżyła się o 9,0% r/r, wobec wzrostu sprzedaży o 7,3% r/r w lutym. Gwałtowne obniżenie marcowej sprzedaży detalicznej to oczywiście skutek wprowadzonych w połowie miesiąca obostrzeń administracyjnych tj. zamknięcia galerii handlowych, ale także generalnego wezwania do ograniczenia aktywności ekonomicznej oraz społecznej (powszechna kwarantanna). Fakt, że te obostrzenia w kwietniu obowiązują przez cały miesiąc (w marcu połowa miesiąca) implikuje głębsze dostosowanie sprzedaży w miesiącu kolejnym.

  • W marcu jeszcze umiarkowany spadek aktywności w przemyśle, prawdopodobne silniejsze osłabienie w kwietniu

   W marcu wartość produkcji sprzedanej przemysłu obniżyła się w skali roku o 2,3% r/r, wobec wzrostu o 4,9% r/r w lutym, nieco silniej wobec naszych oczekiwań.Choć skala spadku produkcji okazała się głębsza od naszych oczekiwań, to sam marcowy spadek produkcji oraz błąd prognozy przy tak wysokiej niepewności uważamy za umiarkowany. Z drugiej strony już trochę mniej optymizmu płynie z analizy struktury opublikowanych danych, która w naszej ocenie potwierdza oczekiwania dużo głębszego spadku produkcji w kwietniu.

  • W marcu słaby wynik zatrudnienia – wzrost zaledwie o 0,3% r/r, efektem oddziaływania epidemii

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyraźnie obniżyła się do 0,3% r/r wobec 1,1% r/r w lutym i ukształtowała się znacznie poniżej naszych (0,9% r/r) oraz rynkowych (0,8% r/r) oczekiwań. Dynamika wynagrodzeń obniżyła się do 6,3% r/r z 7,7% r/r w lutym, w okolicach naszej prognozy (6,6% r/r) oraz mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (6,4% r/r). Marcowe dane zaskoczyły przede wszystkim skalą dostosowania zatrudnienia. W skali miesiąca zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 34 tys. W komentarzu do opublikowanych dziś danych GUS wskazał, że tak raptowne obniżenie zatrudnienia było wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich. Ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały rozwiązanie umów o pracę, bądź przebywanie na urlopach bezpłatnych.

  • W marcu niewielki spadek wskaźnika CPI, inflacja bazowa nieoczekiwanie w górę

   Według danych GUS w marcu wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 4,6% r/r wobec 4,7% r/r w lutym. Marcowy wskaźnik inflacji był wyraźnie wyższy od naszej prognozy (4,1% r/r) oraz wyższy od mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (4,4% r/r). W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,2%. W marcu w kierunku obniżenia wskaźnika rocznego inflacji oddziaływał skokowy spadek cen paliw (efekt spadku cen ropy naftowej), w przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen żywności oraz kategorii dóbr i usług zaliczanych do inflacji bazowej.

  • Kolejne działania antykryzysowe: PFR udzieli do 100 mld zł subwencji dla firm. RPP obniża stopy, NBP będzie skupować obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa

   Rząd i NBP ogłosił nowe działania mające na celu ograniczenie wpływu negatywnych skutków kryzysu związanego z epidemią koronawirusa na gospodarkę. Polski Fundusz Rozwoju w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej uruchomi nowy program pomocowy pod nazwą Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników, którego celem jest udzielenie blisko 100 mld zł subwencji finansowych (częściowo bezzwrotnych) dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Z kolei Rada Polityki Pieniężnej podczas dzisiejszego posiedzenia obniżyła stopy procentowe o 50 pkt baz.: - stopę referencyjną do 0,50%;- stopę depozytową do 0,00%; - stopę lombardową do 1,00%, - stopę redyskonta weksli do 0,55%; - stopę dyskontową weksli 0,60%. Jednocześnie RPP ogłosiła uruchomienie kredytu wekslowego oraz rozszerzenie kategorii aktywów finansowych skupowanych przez NBP o bony skarbowe oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa.

  • W lutym stabilizacja stopy bezrobocia rejestrowanego

   W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na styczniowym poziomie 5,5%. W krótkim okresie stopa bezrobocia może obniżyć się minimalnie lub stabilizować się w okolicach 5,5%. Od marca efekty sezonowe powinny obniżać stopę bezrobocia, a jeszcze nie oczekujemy wyraźnego efektu spadku zatrudnienia z tytułu pogorszenia sytuacji cyklicznej. W dłuższej perspektywie, przy wyraźnie niższej prognozie wzrostu gospodarczego w 2020 r. oczekujemy (po kilku latach dynamicznego spadku) wzrostu stopy bezrobocia. Na obecnym etapie zakładamy, że w grudniu br. stopa bezrobocia wyniesie 6,00% - 6,50%, wobec 5,2% odnotowanych na koniec ub.r.

  • Mocny wzrost lutowej sprzedaży detalicznej nie tylko w efekcie silniejszego popytu na żywność

   W lutym sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 7,3% r/r wobec wzrostu o 3,5% r/r w styczniu. Struktura opublikowanych danych wskazuje, że sprzedaż żywności oraz farmaceutyków w lutym istotnie podbiła wyniki sprzedaży (zgodnie z obserwowanym w ostatnim tygodniu lutego wzmożonym popytem w tych grupach towarów), niemniej większość kategorii wykazała naprawdę na bardzo dobre wyniki sprzedaży. Podobnie jednak jak w przypadku danych nt. produkcji, te informacje nie mają istotnego znaczenia dla prognoz krótko i średnioterminowych. W marcu decyzja o zamknięciu w drugiej połowie marca galerii handlowych oraz generalne ograniczenie zakupów poza towarami pierwszej potrzeby będzie skutkowało bardzo silnym spadkiem sprzedaży detalicznej przynajmniej w okresie marzec – kwiecień.

  • Także w budownictwie bardzo dobre dane sprzed wybuchu pandemii

   W lutym dynamika produkcji budowlano-montażowej  ukształtowała się na solidnym poziomie 5,5% r/r po dynamicznym przyspieszeniu w styczniu do 6,5% r/r. W lutym br. miał miejsce solidny wzrost produkcji, co implikuje naprawdę świetny 2-miesięczny wynik aktywności. Oczywiście, wszelkie problemy gospodarcze związane z pandemią (ograniczenia podażowe, problemy z dostawami, ograniczenie popytu na roboty remontowe sektora prywatnego) będą w najbliższych tygodniach ciążyć także aktywności w budownictwie. Jednocześnie jednak liczymy, że sektor budowlany będzie tym, który w całym 2020 r. będzie w największym stopniu stabilizować wyniki krajowej gospodarki. Zakładamy bowiem, że przy stopniowym stabilizowaniu się sytuacji, będzie to najszybszy kanał pobudzania wzrostu gospodarczego poprzez silne zwiększenie wydatków publicznych.

  • Przed wybuchem pandemii solidne ożywienie w krajowym przemyśle

   W lutym dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wzrosła do 4,9% r/r z 1,1% r/r w styczniu.Kolejny miesiąc z rzędu miała miejsce bardzo silna poprawa w polskim przemyśle. Opublikowane dane lutowe nie mają jednak niestety znaczenia z punktu widzenia prognoz średnioterminowych, gdyż marcowy rozwój epidemii w kraju oraz w Europie znacząco zmienia sytuację krajowego sektora przemysłowego. W krótkim okresie krajowy przemysł będzie mierzył się z ograniczeniami po stronie podaży (dostępnosci pracowników, dostaw z zagranicy, zmiana organizacji pracy). Nawet natomiast po przywróceniu aktywności w krajowej gospodarce, pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw, a przede wszystkim oczekiwane bardzo silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro i na świecie będzie ciążyć firmom także od strony popytu.

  • EBC dokonuje kolejnego zwiększenia skali skupu aktywów na niestandardowym posiedzeniu

   Rada Europejskiego Banku Centralnego ogłosiła w nocy z 18/19 marca nowy program skupu aktywów finansowych dedykowany przeciwdziałaniu negatywnemu wpływowi pandemii koronawirusa na europejską gospodarkę (Pandemic Emergency Purchase Program PEPP). Wartość skupu aktywów ma sięgnąć 750 mld EUR i trwać przynajmniej do końca 2020 r., w ramach programu mają być skupowane zarówno aktywa sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym obligacje skarbowe.

  • Pakiet pomocowy dla polskiej gospodarki w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii

   Rząd przedstawił pakiet pomocowy, który ma na celu wsparcie gospodarki polskiej w 2020 r. w warunkach epidemii koronawirusa. Pakiet szacowany jest na 212 mld zł. Zgodnie z wyliczeniami KPRM w skład pakietu wchodzi wydatkowy komponent rządowy o wartości 66 mld zł, płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld zł oraz komponent płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł. Pakiet pomocowy obejmuje 5 obszarów: 1.Bezpieczeństwo pracowników (wsparcie dla gospodarstw domowych), 2. Finansowanie przedsiębiorstw (wsparcie dla firm), 3. Ochronę zdrowia. 4. Wzmocnienie systemu finansowego, 5.Program Inwestycji Publicznych (aktywizacja inwestycji).

  • W lutym lepsze dane z krajowego rynku pracy, jeszcze bez wpływu pandemii na gospodarkę

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lutym utrzymała się na styczniowym poziomie 1,1% r/r, dynamika wynagrodzeń wzrosła do 7,7% r/r z 7,1% r/r w styczniu. Jednocześnie dokładniejsza analiza danych dot. lutowej sytuacji na rynku pracy nie ma znaczenia z punktu widzenia prognoz średnioterminowych biorąc pod uwagę gwałtowną zmianę sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie w następstwie rozwoju pandemii. Na obecnym etapie wciąż trudno o precyzyjne prognozy biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację zarówno w Polsce jak i w Europie, niemniej przy wyraźnym ograniczeniu popytu krajowego, jak również trwałym osłabieniu popytu zagranicznego trudno nie oczekiwać wyraźniejszego pogorszenia koniunktury na rynku pracy.

  • RPP obniża stopę referencyjną NBP o 50 pkt. baz., lombardową o 100 pkt. baz. oraz stopę rezerwy obowiązkowej o 300 pkt. baz.

   Rada Polityki Pieniężnej podczas roboczego posiedzenia w dn. 17 marca obniżyła stopę referencyjną NBP o 50 pkt. baz., lombardową o 100 pkt. baz. oraz redyskonta weksli o 70 pkt. baz. Jednocześnie Rada obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, a także podwyższyła oprocentowanie tej rezerwy z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej. Ostatnio obniżenie stopy referencyjnej NBP miało miejsce 5 lat temu. Zgodnie z komunikatem RPP decyzja została podjęta w obliczu pogorszenia perspektyw gospodarczych w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa oraz działań nakierowanych na zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii oraz perspektyw szybszego od dotychczasowych oczekiwań spadku inflacji w kierunku celu NBP.

  • Zarzad NBP podejmuje i rekomenduje działania w celu wsparcia gospodarki i sektora bankowego

   16 marca Zarząd NBP zadeklarował i zarekomendował podjecie serii działań mających na celu wsparcie gospodarki i sektora bankowego.Generalnie propozycje / rekomendacje Zarządu NBP zmierzają do: - zapewnienia finansowania sektorowi bankowemu (operacje repo), - stymulacji akcji kredytowej / zwiększenia dostępności finansowania m.in. dla sektora przedsiębiorstw (zmniejszenie wymogów kapitałowych, kredyt wekslowy), - wsparcia wyników finansowych banków (m.in. obniżenie rezerwy obowiązkowej). Biorąc pod uwagę skale zaproponowanych przez Zarząd NBP działań jeszcze bardziej wzrosło prawdopodobieństwo redukcji stóp procentowych NBP na dzisiejszym roboczym posiedzeniu RPP.

  • W lutym dalszy wzrost inflacji do 4,7% r/r, jednak od marca oczekiwany spadek inflacji w warunkach silnego osłabienia aktywności gospodarczej

   Według wstępnego szacunku GUS w lutym wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 4,7% r/r wobec 4,3% r/r w styczniu. W  lutym in plus zaskoczyły ceny w grupie cen żywności, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (przy braku zaskoczenia w grupie pozostałych cen administrowanych) oraz wyższym wzrostem cen w kategoriach towarów i usług silniej zależnych od sytuacji cyklicznej. Opublikowane dziś dane mogłyby mieć wpływ na scenariusz sytuacji makroekonomicznej, a w szczególności krajowej polityki pieniężnej, gdyby nie notowane od początku marca znaczące korekty prognoz wzrostu gospodarczego na świecie i w kraju związane z pandemią koronawirusa.

  • EBC zwiększa skalę skupu aktywów oraz dostarczania finansowania do sektora bankowego.

   W obliczu pogarszających się perspektyw gospodarczych strefy euro w warunkach  rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, rada EBC zapowiedziała podjęcie działań zwiększających dostępne finansowanie dla sektora bankowego (w postaci operacji LTRO oraz TLTRO III) oraz zadeklarowała zwiększenie do końca roku skali skupu aktywów finansowych o 120 mld EUR. Jednocześnie rada utrzymała na dotychczasowym poziomie stopy procentowe, w tym stopę repo na poziomie 0,0% oraz stopę depozytową na poziomie -0,50%.

  • Stopy NBP bez zmian. RPP studzi oczekiwania rynkowe na rychłe poluzowanie polityki monetarnej.

   Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej, 0,50% dla stopy depozytowej oraz 2,50% dla stopy lombardowej. Taka decyzja była powszechnie oczekiwana. Pomimo wzrostu niepewności dot. perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie Rada podtrzymała preferencję dla stabilizacji stóp procentowych NBP z opcją do poluzowania polityki monetarnej, jednak jedynie w przypadku gwałtownego osłabienia aktywności gospodarczej.

  • Obniżka stóp procentowych Fed o 50 pkt. baz. podczas nadzwyczajnego posiedzenia FOMC

   Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC) podczas nadzwyczajnego posiedzenia obniżył stopy procentowe o 50 pkt. baz., w tym stopę funduszy federalnych do 1,00% - 1,25%. Sama redukcja stóp procentowych była powszechnie oczekiwania, niemniej w mniejszej skali oraz dopiero podczas regularnego posiedzenia FOMC zaplanowanego na 18 marca.

  • W IV kw. 2019 r. PKB wzrósł o 3,2% r/r, w I kw. ryzyko dalszego okresowego spadku poniżej 3,0%.

   Według szacunku GUS w IV kw. 2019 r. PKB wzrósł o 3,2% r/r, wobec 3,9% r/r w III kw. GUS lekko podwyższył szacunek wzrostu PKB za IV kw. wobec szacunku flash (wstępnie szacowane 3,1% r/r), jak również podwyższył do 4,1% r/r szacunek całorocznego wzrostu PKB, wobec publikacji z końca stycznia. Wg dzisiejszej publikacji skala wzrostu nakładów brutto na środki trwałe okazała się wyraźnie niższa, wobec szacunków wynikowych z końca stycznia (na podstawie szacunku rocznego) Niższej kontrybucji we wzrost inwestycji towarzyszyło także podwyższenie kontrybucji eksportu netto. Sporym zaskoczeniem są natomiast same składowe handlu zagranicznego, tj. bardzo silne obniżenie dynamiki eksportu oraz importu.

  • W styczniu sezonowy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego

   W styczniu stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,5% wobec 5,2% odnotowanych w grudniu 2019 r. Według naszych szacunków styczniowy wzrost stopy bezrobocia to wpływ efektów sezonowych (ograniczenie zatrudnienia w części sektorów gospodarki w chłodniejszej części roku), którego siła zazwyczaj rośnie w pierwszych miesiącach roku.

  • Na początku roku nieco słabsze dane dot. sprzedaży detalicznej

   W styczniu sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 3,4% r/r wobec wzrostu o 5,7% r/r w grudniu. W części, spadek dynamiki sprzedaży detalicznej w styczniu wynika z negatywnego wpływu efektów kalendarzowych, tj. niższej niż przed rokiem liczby dni handlowych, w części natomiast słabszego wzrostu sprzedaży w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości. Różnica nie jest natomiast na tyle istotna, aby zapowiadała nasilenie cyklicznego osłabienia aktywności.

  • W styczniu wyczekiwana, bardzo silna poprawa aktywności w budownictwie

   W styczniu dynamika produkcji budowlano-montażowej bardzo silnie wzrosła do 6,5% r/r z poziomu -3,3% r/r w grudniu 2019 r. Po gwałtownym osłabieniu produkcji budowlano-montażowej w IV kw. 2019 r., publikacja styczniowych danych wspiera przedstawianą przez nas tezę, że tak silne dostosowanie spadku aktywności nie musi mieć trwałego charakteru, co ma bardzo istotne znaczenie dla perspektyw wzrostu gospodarczego całej gospodarki w 2020 r.

  • Po bardzo silnym spadku w grudniu, w styczniu równie silne odbicie produkcji w przemyśle

   W styczniu roczna dynamika produkcji sprzedanej przemysłu obniżyła się do 1,1% r/r, wobec rocznego wzrostu produkcji o 3,8% r/r w grudniu 2019 r., niemniej w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości odnotowano wyraźny wzrost dynamiki produkcji. Układ danych w grudniu i styczniu wydaje się wspierać naszą tezę sprzed miesiąca o dalszym pogłębianiu zmienności produkcji z tytułu wydłużonych urlopów i przestojów produkcji w okresie świąteczno-noworocznym. Opublikowane dane obniżają nieco ryzyka krótkoterminowe, tj. skali dalszego spowolnienia aktywności w I kw. 2020 r.

  • Z początkiem roku wyraźnie wolniejsze tempo wzrostu zatrudnienia, wzrost płacy minimalnej zapewne podbił dynamikę wynagrodzeń

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosła 1,1% r/r, kształtując się wyraźnie poniżej grudniowego wyniku 2,6% r/r. Dynamika wynagrodzeń wzrosła do 7,1% r/r z 6,2% r/r w grudniu 2019 r. Styczniowe, dużo słabsze wyniki zatrudnienia nie oznaczają, że w styczniu doszło do gwałtownego osłabienia popytu na pracę w skali miesiąca, lecz wynikają z corocznej zmiany próby badania GUS. Nie sądzimy z kolei, aby w przypadku wynagrodzeń błąd prognozy wynikał z corocznej zmiany próby badania. W naszej ocenie w styczniu większy - wobec naszych założeń - okazał się wpływ bardzo wysokiej podwyżki płacy minimalnej (o 15,6%).

  • Początek roku pod znakiem skokowego wzrostu inflacji do 4,4% r/r.

   Według wstępnego szacunku GUS w styczniu wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 4,4% r/r wobec 3,4% r/r w grudniu. Tym samym inflacja w styczniu osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2011 r. Styczniowy wskaźnik inflacji był wyższy od naszej prognozy oraz od mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (4,2% r/r). Główną przyczyną skokowego wzrostu wskaźnika inflacji w styczniu był wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, ponadto w kierunku wzrostu CPI oddziaływał wzrost cen paliw i żywności.

  • W IV kw. 2019 r. wzrost PKB na poziomie 3,1% r/r, I kw. ryzyko dalszego okresowego spadku poniżej 3,0%.

   Według szacunku flash w IV kw. 2019 r. PKB wzrósł o 3,1% r/r, wobec wzrostu o 3,9% r/r w III kw. Biorąc pod uwagę opublikowane pod koniec stycznia dane dot. wzrostu PKB w całym 2019 r, powszechnie oczekiwano spowolnienia dynamiki PKB w kierunku 3,0% r/r. Silniejsze ograniczenie inwestycji JST na przełomie roku oraz bieżące wyższe ryzyka dla gospodarki globalnej, implikują wyższe ryzyka silniejszego spowolnienia aktywności z początkiem 2020 r.

  • RPP widzi jednocześnie wyższe ryzyko dla PKB oraz perspektywę wysokiej inflacji. Stopy NBP bez zmian.

   Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej. Taka decyzja była powszechnie oczekiwana. Wobec przeciwstawnych dla polityki monetarnej tendencji – wolniejszego wzrostu gospodarczego oraz perspektywy wyższej od oczekiwań i utrzymującej na podwyższonym poziomie inflacji, Rada podtrzymała preferencję dla stabilizacji stóp procentowych NBP.

  • FOMC zgodnie z oczekiwaniami nadal w postawie „wait and see”

   Na posiedzeniu kończącym się 29 stycznia Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym stopę funduszy federalnych na poziomie 1,50% - 1,75%. Decyzja FOMC była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami. Zgodnie z założeniami w komunikacie komitet utrzymał ocenę odpowiedniego poziomu stóp procentowych oraz dalszego monitorowania sytuacji gospodarczej i napływających danych wskazując tym samym na utrzymanie stanowiska wait and see w polityce pieniężnej.

  • W IV kw. niespodziewanie niski wzrost PKB i jeszcze bardziej zaskakująca jego struktura

   Według wstępnych danych GUS w 2019 r. PKB wzrósł o 4,0% r/r, wobec  5,1% r/r w 2018 r. Na podstawie danych całorocznych szacujemy, że dynamika wzrostu PKB osłabiła się do 3,0% r/r wyraźnie poniżej wyniku za III kw. 2019 r. 3,9% r/r i poniżej naszej prognozy. Szerszy przedział dynamiki wzrostu PKB w IV kw. (tj. spójny z roczną dynamiką na poziomie 4,0% r/r) to 2,8% - 3,1% r/r. Przy sporym zaskoczeniu co do wyniku wzrostu PKB w samym IV kw. (nasza prognoza 3,4% - 3,5% r/r) pod koniec roku mocno zaskoczyła także struktura wzrostu, przy: - wyraźnie wyższej kontrybucji nakładów brutto na środki trwałe, - nieco wyższej kontrybucji spożycia publicznego, - nieco niższej kontrybucji spożycia gospodarstw domowych, - sporo niższej kontrybucji zapasów, - sporo niższej kontrybucji eksportu netto.

  • Raport NBP: pogorszenie oceny sytuacji przedsiębiorstw z powodu wysokich kosztów, przy stopniowo słabnącej gospodarce

   Według najnowszego raportu NBP nt. koniunktury w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2019 r. oceny sytuacji ekonomicznej ankietowanych firm były wyraźnie gorsze niż przed kwartałem.W prognozach przedsiębiorstwa także wskazują na wyraźne pogorszenie swojej sytuacji, zarówno w perspektywie kwartału jak i roku. Struktura wyników badania dot. oceny sytuacji i barier wskazuje w naszej ocenie w mniejszym stopniu na ryzyko gwałtownego spowolnienia aktywności gospodarczej w krótkim horyzoncie (korzystne oceny popytu), a w większym stopniu na utrzymujące się spore czynniki ryzyka w dłuższej perspektywie (presja kosztowa).

  • W grudniu lekki, sezonowy wzrost stopy bezrobocia

   W grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego lekko wzrosła do 5,2% wobec 5,1% odnotowanych w listopadzie. Według naszych szacunków grudniowy wzrost stopy bezrobocia to głównie wpływ efektów sezonowych (w IV kw. zazwyczaj notowane są pierwsze wzrosty stopy bezrobocia z uwagi na ograniczenie zatrudnienia w części sektorów gospodarki w chłodniejszej części roku).

  • Styczniowe posiedzenie EBC bez istotnych informacji nt. polityki pieniężnej

   Rada Europejskiego Banku Centralnego nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej, utrzymując stopy procentowe na poziomie 0% r/r dla stopy repo oraz -0,5% dla stopy depozytowej. Nie dokonano żadnych zmian w zakresie programu skupu aktywów finansowych QE, tj. kontynuowany jest skup aktywów o wartości 20 mld EUR miesięcznie (bez zadeklarowanej daty końcowej programu). Rada utrzymała także niezmienione zapisy dot. forward guidance, tj. długiego okresu stabilnych, bądź niższych stóp procentowych.

  • Przynajmniej w handlu detalicznym stabilnie i bez niespodzianek

   W grudniu 2019 r. sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła do 5,7% r/r wobec wzrostu o 5,2% r/r w listopadzie.Zgodnie z oczekiwaniami, po dynamicznym wzroście sprzedaży w listopadzie, w grudniu nastąpił korekcyjny spadek w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowosci. Jednoczesnie, pomimo tego spadku mniej negatywny wpływ czynników kalendarzowych poskutkował w grudniu lekkim wzrostem rocznej dynamiki sprzedaży.

  • Grudniowe dane z przemysłu także nie napawają optymizmem

   W grudniu 2019 r. roczna dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wzrosła do 3,8% r/r, wobec rocznego wzrostu produkcji o 1,4% r/r w listopadzie.Choć dynamika roczna produkcji w grudniu wzrosła w stosunku do listopada, to opublikowane dane należy ocenić jako bardzo słabe.Jedynym powodem tego wzrostu był bowiem efekt kalendarzowy związany z liczbą dni roboczych, który w grudniu podwyższył produkcję. W ujęciu danych oczyszczonych z wahań sezonowych i kalendarzowych roczny wzrost produkcji obniżył się gwałtownie, w dużej części niwelując solidne wzrosty z poprzednich trzech miesięcy.

  • Pod koniec 2019 r. stabilnie na rynku pracy

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. utrzymała się na listopadowym poziomie 2,6% r/r, kształtując się lekko powyżej naszych oczekiwań i na poziomie zgodnym z medianą prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu. Dynamika wynagrodzeń wzrosła do 6,2% r/r z 5,3% r/r w listopadzie kształtując się pomiędzy medianą prognoz rynkowych (6,0% r/r) a naszą prognozą (6,5% r/r).

  • W grudniu 2019 r. kolejne rozczarowanie danymi z budownictwa

   W grudniu dynamika produkcji budowlano-montażowej utrzymała się trzeci miesiąc z rzędu na ujemnym poziomie -3,3% r/r, wobec -4,7% r/r w listopadzie. Wynik ten ukształtował się poniżej naszej prognozy (+3,0% r/r) oraz poniżej mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (+0,6% r/r).

  • Grudniowy wzrost inflacji to kombinacja czynników okresowych i trwałych. W I kw. wzrost CPI powyżej 4% niemal pewny

   Według ostatecznych danych wskaźnik inflacji CPI w grudniu wyniósł 3,4% r/r wobec 2,6% r/r w listopadzie. Szacujemy, że grudniowa niespodzianka inflacyjna w części wynika z efektów trwałych (gł. wzrost cen wieprzowiny), w części natomiast ze zmian okresowych (jak np. wzrost cen biletów lotniczych i opłat za turystykę zorganizowaną), których wpływ zostanie w dużej mierze odwrócony w styczniu.

  • Pomimo inflacyjnej niespodzianki retoryka RPP bez zmian – stopy NBP pozostaną stabilne

   RPP utrzymała stopy procentowe NBP na poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej. Pomimo wyraźnie wyższej od oczekiwań inflacji w grudniu, Rada podtrzymała preferencję co do stabilizacji stóp procentowych NBP. Nowy członek RPP Cezary Kochalski podzielił ocenę większości Rady, że stopy NBP powinny pozostać niezmienione

  • Skokowy wzrost inflacji do 3,4% r/r na koniec 2019 r, z początkiem 2020 r. inflacja wzrośnie powyżej 4% r/r

   Według wstępnych danych GUS (szacunek flash) wskaźnik inflacji CPI w grudniu skokowo wzrósł do 3,4% r/r wobec 2,6% r/r w listopadzie, wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego oraz naszej prognozy na poziomie 2,9% r/r. Wskaźnik inflacji w grudniu osiągnął najwyższy poziom od października 2012 r.

  • W listopadzie lekki wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,1%

   W listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego lekko wzrosła do 5,1% wobec 5,0% odnotowanych w październiku. Opublikowany przez GUS wynik był zgodny z naszą prognozą kształtując się lekko powyżej mediany prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu).

  • W listopadzie słabe dane z budownictwa, przy silniejszym negatywnym wpływie efektów sezonowych

   W listopadzie dynamika produkcji budowlano-montażowej utrzymała się na głęboko ujemnym poziomie -4,7% r/r, wobec -4,1% r/r w październiku. Opublikowane dane ukształtowały się poniżej naszej prognozy (-1,0% r/r), na poziomie zbliżonym do mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu.

  • W listopadzie sprzedaż detaliczna także pozytywnie zaskoczyła

   W listopadzie sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła do 5,2% r/r, wobec 4,6% r/r odnotowanych w październiku. Dane te ukształtowały się na poziomie mocniejszym wobec naszej prognozy (3,4% r/r), oraz oczekiwań rynkowych (4,0% r/r wg mediany ankiety Parkietu).

  • Mieszane listopadowe dane z rynku pracy

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosła do 2,6% r/r z 2,5% r/r odnotowanych w październiku, kształtując się lekko powyżej naszych oczekiwań i mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (po 2,5% r/r). Dynamika wynagrodzeń z kolei ukształtowała się poniżej oczekiwań obniżając się do 5,3% r/r z 5,9% r/r w październiku (5,8% r/r i 5,9% r/r odpowiednio nasza prognoza i mediana prgognoz rynkowych).

  • W listopadzie wzrost inflacji do 2,6% r/r, wskaźnik CPI na kilka kwartałów żegna się z celem NBP

   Według ostatecznych danych GUS wskaźnik inflacji CPI w listopadzie wzrósł do 2,6% r/r wobec 2,5% r/r w październiku, zgodnie z szacunkiem flash. W skali miesiąca wskaźnik CPI wzrósł o 0,1% m/m.

  • W grudniu stabilne parametry polityki pieniężnej EBC. Prezes Lagarde zapowiada szeroko zakrojone prace nad aktualizacją strategii banku centralnego

   Rada Europejskiego Banku Centralnego na kończącym się dzisiaj posiedzeniu nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej, utrzymując stopy procentowe na poziomie 0% r/r dla stopy repo oraz -0,5% dla stopy depozytowej.  Nie dokonano żadnych zmian w zakresie programu skupu aktywów finansowych QE, tj. kontynuowany jest skup aktywów o wartości 20 mld EUR miesięcznie. Rada utrzymała także niezmienione zapisy dot. forward guidance tj. długiego okresu stabilnych, bądź niższych stóp procentowych.

  • W III kw. nasilenie spadku dynamiki PKB, roczne tempo wzrostu poniżej 4,0%

   Wg danych GUS w III kw. 2019 r. PKB wzrósł o 3,9% r/r, wobec wzrostu o 4,6% r/r w II kw. Tym samym GUS podtrzymał szacunek flash wzrostu PKB (dane publikowane w połowie listopada). Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie nieco niższym od naszej prognozy (4,0% r/r) oraz mediany prognoz rynkowych (4,1% r/r).

  • Stabilizacja wyników sprzedaży detalicznej w październiku

   W październiku dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym minimalnie obniżyła się do 4,6% r/r, wobec 4,3% r/r odnotowanych we wrześniu. Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie zbliżonym do naszych oczekiwań (4,7% r/r), nieco powyżej oczekiwań rynkowych (4,0% r/r wg mediany ankiety Parkietu).

  • W III kw. nasilenie spadku dynamiki PKB, roczne tempo wzrostu poniżej 4,0%

   Zgodnie z tzw. szacunkiem flash, w III kw. 2019 r. PKB wzrósł o 3,9% r/r, wobec wzrostu o 4,6% r/r w II kw. (korekta w górę o 0,1 pkt. proc. ścieżki PKB w I poł. br.) Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie nieco niższym od naszej prognozy (4,0% r/r) oraz mediany prognoz rynkowych (4,1% r/r).

  • Zgodnie z oczekiwaniami FOMC obniżył stopy o 25 pkt. baz., sygnalizuje status „wait and see”

   Na posiedzeniu kończącym się 30 października Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC) obniżył stopy procentowe o 25 pkt. baz., w tym stopę funduszy federalnych do 1,50% - 1,75%. Decyzja FOMC była zgodna z dominującymi oczekiwaniami

  • W październiku brak zmian w komunikacji EBC. Zakończenie kadencji Mario Draghi jako prezesa EBC.

   Rada EBC nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej, utrzymując stopy procentowe na poziomie 0% r/r dla stopy repo i -0,5% dla stopy depozytowej. Podtrzymano zapowiedź wznowienia od 1 listopada programu skupu aktywów finansowych QE oraz zapowiedź długiego okresu stabilnych, bądź niższych stóp.

  • W listopadzie bardzo dobra koniunktura w krajowym przemyśle utrzymuje się

   W listopadzie produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w stosunku do listopada ub. r. o 1,4%, wobec rocznego wzrostu produkcji o 3,5% r/r w październiku. Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie wyższym wobec naszej prognozy oraz mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (po 0,3% r/r). I

  • FOMC zgodnie z oczekiwaniami nadal w postawie „wait and see”

   Na posiedzeniu kończącym się 11 grudnia Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym stopę funduszy federalnych na poziomie 1,50% - 1,75%. Decyzja FOMC była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami.

  • Przesłanie RPP bez zmian - stopy pozostaną stabilne

   Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej, 0,50% dla stopy depozytowej oraz 2,50% dla stopy lombardowej. Taka decyzja była powszechnie oczekiwana.

  • Szacunek flash: w listopadzie lekki wzrost inflacji do 2,6% r/r

   Według wstępnych danych GUS (szacunek flash) wskaźnik inflacji CPI w listopadzie wzrósł do 2,6% r/r wobec 2,5% r/r w październiku, zgodnie konsensusem rynkowym oraz nieco poniżej naszej prognozy na poziomie 2,7% r/r. W skali miesiąca wskaźnik CPI wzrósł o 0,1% m/m.

  • W październiku nowe minimum dla stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,0%

   W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego lekko obniżyła się do 5,0% wobec 5,1% odnotowanych we wrześniu. Opublikowany przez GUS wynik był zgodny z naszą prognozą kształtując się poniżej mediany prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu).

  • W październiku nieoczekiwany, gwałtowny spadek produkcji budowlano-montażowej

   W październiku dynamika produkcji budowlano-montażowej gwałtownie obniżyła się do -4,0% r/r (spadek produkcji w skali roku) z +7,6% r/r we wrześniu. Opublikowane dane ukształtowały się wyraźnie poniżej naszej oraz rynkowej prognozy (ponad +6,0% r/r).

  • Po uspokajających wrześniowych danych, w październiku kolejne niezłe dane z przemysłu

   W październiku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w stosunku do października ub. r. o 3,5%, wobec rocznego wzrostu produkcji o 5,6% r/r we wrześniu. Opublikowane dane ukształtowały się na poziomie wyższym wobec naszej prognozy oraz mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (po 2,5% r/r).

  • Październikowe dane z rynku pracy wpisują się w obraz stopniowego spowolnienia aktywności

   Roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w październiku obniżyła się do 2,5% r/r, wobec 2,6% r/r we wrześniu, kształtując się lekko poniżej naszych oczekiwań, na poziomie zgodnym z medianą prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu). Dynamika wynagrodzeń obniżyła się do 5,9% r/r z 6,6% r/r we wrześniu, poniżej naszej prognozy i oczekiwań rynkowych (po 6,2% r/r).

  • Posiedzenie RPP -stabilne stopy w dłuższym okresie. Projekcja - niższy wzrost PKB, inflacja powyżej celu NBP

   Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie: 1,50% dla stopy referencyjnej, 0,50% dla stopy depozytowej oraz 2,50% dla stopy lombardowej. Taka decyzja była powszechnie oczekiwana.

  • W październiku inflacja w celu NBP, od listopada oczekiwany powrót trendu wzrostowego CPI

   Według ostatecznych danych GUS wskaźnik inflacji CPI w październiku wyniósł 2,5% r/r wobec 2,6% r/r we wrześniu. W skali miesiąca wskaźnik CPI wzrósł o 0,2% m/m. Tym samym GUS podtrzymał swój wstępny szacunek flash

  • We wrześniu spadek stopy bezrobocia do lokalnego minimum 5,1%

   We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego lekko obniżyła się do 5,1% wobec 5,2% odnotowanych w sierpniu. Opublikowany przez GUS wynik był zgodny z naszą oraz medianą prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu).

  • W Europie oczekiwany szczyt UE. Wynik wyborów prezydenckich w Polsce bez wpływu na krajowy rynek.

   W minionym tygodniu nadal przeważały pozytywne nastroje na globalnym rynku finansowym - z solidnym wzrostem indeksów akcji. Niezmiennie na nastroje rynkowe pozytywnie oddziaływały dane z gospodarki światowej – w minionym tygodniu bardzo silnie wzrósł wskaźnik koniunktury ISM w usługach. Optymizm co do tempa odradzania się gospodarki globalnej wciąż przeważał nad informacjami wskazującymi na silny nawrót epidemii koronawirusa w USA i na przyspieszającą dynamikę zachorowań na świecie. Podobnie jak w poprzednim tygodniu rynkowi nie zaszkodziło dalsze zaostrzenie retoryki w relacjach USA – Chiny.

   Na krajowym rynku panowała stabilizacja notowań wszystkich głównych grup aktywów – akcji, obligacji oraz kursu złotego. Zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy w II turze wyborów prezydenckich nie wpłynęło z początkiem bieżącego tygodnia na notowania złotowych aktywów.

   W bieżącym tygodniu dla rynków europejskich najistotniejszym wydarzeniem gospodarczym będzie szczyt UE w kontekście wspólnej odpowiedzi polityki fiskalnej w Unii na kryzys gospodarczy - funduszu odbudowy oraz negocjacji dot. budżetu unijnego na lata 2021-2027. Z kolei zaplanowane w tym tygodniu posiedzenie EBC nie powinno mieć większego znaczenia dla sytuacji rynkowej.

   Uwaga rynkowa pozostanie skupiona na kolejnych danych dot. gospodarki globalnej w tym nt. PKB w Chinach za II kw., a także na produkcji i sprzedaży detalicznej oraz tygodniowych statystykach rynku pracy i nastrojach konsumentów w USA.

   W Polsce w bieżącym tygodniu rozpocznie się seria czerwcowych danych nt. gospodarki realnej, dopełniających obrazu gospodarki w II kw. Wtorkowe posiedzenie RPP, z publikacją projekcji makroekonomicznej NBP, nie powinno zaskoczyć.

   Jednocześnie wobec dalszego wyraźnego wzrostu liczby zachorowań w USA informacje dot. rozwoju pandemii pozostaną bardzo istotne. Choć dotychczas tempo poprawy sytuacji gospodarczej dominowało nad negatywnymi informacjami nt. epidemii, niemniej wobec narastających wyzwań gospodarczych związanych z nawrotem pandemii w USA, wydaje się, że rynek jest coraz bliższy negatywnej korekty, jeśli tendencje w statystykach zachorowań będą kontynuowane. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę zawarte w cenach relatywnie optymistyczne założenia dot. rozwoju pandemii oraz perspektyw wzrostu gospodarczego.

  • Nasilenie pandemii w USA i zaostrzenie relacji USA - Chiny. Mimo to nastroje rynkowe wspierane przez dobre dane i nadzieję na szczepionkę

  • Rynki pomiędzy lepszymi danymi gospodarczymi, ale słabszymi statystykami dot. zachorowań

  • Rynki w cieniu obaw przed drugą falą pandemii. W Polsce majowe oznaki odbicia w gospodarce.

  • Na rynki powróciła niepewność. W Polsce oczekiwane majowe wyniki gospodarki.

  • Majowe dane z gospodarki globalnej dodały optymizmu. Tempo ożywienia cały czas kluczowe dla rynków, choć powraca też temat brexitu.

  • Szczyt UE - obniżenie ryzyka gospodarek europejskich. W Polsce stopy NBP blisko zera

  • W kwietniu dołek aktywności polskiej gospodarki. Wzrost napięcia w relacjach USA – Chiny.

  • Rosną obawy rynkowe przed skutkami pandemii w dłuższym okresie. Solidny wzrost PKB Polski w I kw., oczekiwanie na publikacje danych za kwiecień.

  • Rynki liczą, że gospodarka światowa właśnie przechodzi przez dołek aktywności

  • W I kwartale tąpnięcie PKB w EMU i USA. Rynki oceniają rosnące koszty gospodarcze pandemii.

  • Początek II kwartału z gwałtownym osłabieniem aktywności. Rządy proponują kolejne programy wspierające gospodarkę. W tym tygodniu Fed i EBC.

  • Świat – pierwsze zapowiedzi poluzowania obostrzeń. Polska - oczekiwane dane ze sfery realnej gospodarki z początku epidemii.

  • Agresywne luzowanie polityki monetarnej i fiskalnej stabilizuje nastroje rynkowe. W kraju redukcja stóp NBP i zapowiedź nowej tarczy finansowej dla firm.

  • Spokojniejszy tydzień na rynkach, publikacje danych potwierdzają silne osłabienie aktywności

  • Pandemia nie hamuje, gospodarka globalna słabnie. Mimo to pozytywna korekta na rynkach.

  • Pandemia nie hamuje, gospodarka globalna słabnie. Mimo to pozytywna korekta na rynkach.

  • Kolejna runda korekt prognozy sytuacji gospodarki światowej. Seria antykryzysowych inicjatyw polityki gospodarczej.

  • Radykalne działania w celu opanowania pandemii. Kolejny tydzień gwałtownych spadków na giełdach. Fed obniża stopy do zera.

  • Rozprzestrzenianie się koronawirusa w Europie i USA implikuje dalsze osłabienie koniunktury światowej. Fed tnie stopy. W tym tygodniu posiedzenie EBC.

  • Rozprzestrzenianie się koronarowirusa na świecie powodem obaw rynkowych przed kryzysową skalą osłabienia globalnego wzrostu gospodarczego

  • W Chinach liczba zachorowań spada, ale rośnie w innych krajach. W styczniu solidne odbicie krajowego przemysłu i budownictwa.

  • Rynek liczy na stymulację gospodarki Chin przez władze. W tym tygodniu oczekiwane indeksy PMI z EMU.

  • Bez przełomu w walce z koronawirusem. Mocna gospodarka USA, słabość niemieckiego przemysłu.

  • Epidemia w Chinach powodem korekt w dół prognoz globalnej aktywności. W IV kw. 2019 r. silniejsze osłabienie krajowego PKB.

  • Epidemia w Chinach przerwała hossę na rynkach. Dane wskazują na dalsze osłabienie krajowego PKB.

  • Zwyżki indeksów akcji po podpisaniu umowy handlowej USA-Chiny. W kraju dane inflacyjne wspierają jeszcze lekki wzrost rentowności obligacji

  • Brak eskalacji napięć geopolitycznych sprzyja poprawie nastrojów. W grudniu nieoczekiwanie silny wzrost inflacji.

  • Po optymistycznym dla rynków przełomie roku, początek 2020 r. pod znakiem napięć geopolitycznych

  • Koniec 2019 r. pod znakiem pozytywnych nastrojów na globalnym rynku finansowym

  • Obniżenie niepewności na rynkach - umowa USA – Chiny uzgodniona, zwycięstwo Torysów w UK.

  • 15 grudnia - eskalacja czy wygaszenie wojny handlowej USA - Chiny? Posiedzenia FOMC i EBC.

  • Negocjacje handlowe USA – Chiny bez przełomu. Oczekiwana seria danych z gospodarki globalnej.

  • Utrzymująca się zmienność rynkowa w oczekiwaniu na wyniki negocjacji handlowych USA – Chiny

  • Większa zmienność rynkowa w oczekiwaniu na zawarcie umowy handlowej USA – Chiny.

  • Nadzieje na zawarcie umowy handlowej USA – Chiny oraz niezłe dane z gospodarki światowej wspierają globalny apetyt na ryzyko.

  • Dalsza poprawa nastrojów rynkowych dzięki wygasającym czynnikom ryzyka. Fed po redukcji stóp zapowiada postawę „wait and see”.

  • Spadek ryzyka skrajnych scenariuszy wspiera nastroje rynkowe. W tym tygodniu oczekiwana obniżka stóp Fed.

  • Gospodarcza odwilż po (?) pandemii

   Na przełomie I i II kw. doszło do kryzysowego pogorszenia sytuacji na globalnym rynku finansowym w reakcji na rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 w Europie i USA. Zamrożenie aktywności gospodarczej części gospodarek na świecie poskutkowało pogorszeniem wskaźników koniunktury gospodarczej do niespotykanych wcześniej poziomów i wzrostem oczekiwań na najgłębszą od dziesięcioleci recesję w gospodarce światowej.
   Silne poluzowanie polityki monetarnej i antykryzysowe rozluźnienie polityki fiskalnej na bezprecedensową skalę w rozwiniętych gospodarkach, jak również stopniowe znoszenie obostrzeń administracyjnych w trakcie II kw. poskutkowało częściowym pozytywnym odreagowaniem nastrojów na rynkach finansowych.
   Znacząca skala poluzowania polityki gospodarczej będzie jedynie łagodziła spadek wartości PKB, który w USA i strefie euro może sięgnąć 6%-8% w 2020 r. Jednocześnie wzrost deficytów budżetowych o 6%-10% PKB oddają skalę utraconej aktywności w następstwie pandemii.
   W warunkach spowolnienia gospodarki globalnej, ale przede wszystkim zamrożenia części krajowej aktywności, oczekujemy spadku PKB w Polsce o ok. 2% w 2020 r. z ryzykiem głębszej recesji. Oczekujemy wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego do ponad 7% na koniec roku.
   Skalę recesji w Polsce będzie ograniczać łagodniejsze w porównaniu do wielu krajów restrykcje, zakładany brak eskalacji ryzyka epidemiologicznego, co powinno sprzyjać szybszemu powrotowi podmiotów do życia społecznego i gospodarczego, jak również podejmowane działania fiskalne, w tym ograniczające skalę utraty miejsc pracy i zwiększające publiczne wydatki inwestycyjne. W warunkach pandemii krajowy deficyt SFP wzrośnie w 2020 r. w kierunku 9,0% PKB.
   Przy tąpnięciu notowań ropy naftowej na globalnym rynku silna deflacja cen paliw poskutkowała skokowym spadkiem inflacji w II kw. poniżej 3,0% r/r. Prognozujemy, że do końca roku inflacja obniży się w kierunku 2,0% w warunkach cyklicznego obniżenia dynamiki cen. Skalę spadku inflacji będą ograniczać dotychczasowe podwyżki cen administrowanych.
   RPP od marca do maja obniżyła stopę referencyjną o 140 pkt. baz. do 0,10%. W naszej ocenie Rada zakończyła cykl luzowania polityki pieniężnej i na tym poziomie stopy pozostaną przynajmniej do końca tego roku. Jednocześnie NBP rozpoczął operacje strukturalne skupu obligacji skarbowych oraz papierów gwarantowanych przez Skarb Państwa.
   Łagodzenie polityki pieniężnej ogranicza i będzie ograniczać presję na wzrost rentowności obligacji skarbowych pomimo odpływu kapitału zagranicznego z rynku i jednoczesnego zwiększenia o ok. 130 mld zł potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa w 2020 r. Polityka banku centralnego może jednak w dłuższym okresie hamować skalę aprecjacji złotego.
  • Gospodarka w warunkach pandemii

  • U progu 2020 r. długo wyczekiwany spadek niepewności w gospodarce

  • Recesja w globalnym przemyśle nie ustępuje, banki centralne w akcji

  • Gospodarka globalna na niższym biegu, banki centralne wracają do gry

  • Skala wzrostu protekcjonizmu wyznaczy skalę spowolnienia gospodarki globalnej

  • 2019 r. pod znakiem wolniejszego wzrostu gospodarczego na świecie