Gwarancja BIZNESMAX

Jesteś przedsiębiorcą innowacyjnym lub realizujesz przedsięwzięcie innowacyjne?

Skorzystaj z bezpłatnej Gwarancji BIZNESMAX z dotacją

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, a także agresją Rosji na Ukrainę, Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) na podstawie podpisanego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aneksu do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG PO IR (Biznesmax) wprowadził zmiany do Gwarancji Biznesmax, które mają na celu ułatwienie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty.

 • Po wprowadzonych zmianach oprócz kredytów inwestycyjnych gwarancją Biznesmax stanowiącą pomoc de minimis będą mogły być objęte kredyty obrotowe odnawialne, w tym kredyty odnawialne w rachunku bieżącym.
  W tym przypadku wystarczy, że zostanie udokumentowanie wykorzystanie kredytu odnawialnego na poziomie klienta bez wymogu uruchamiania środków na podstawie dostarczanych do banku dokumentów.
 • W przypadku gwarancji Biznesmax stanowiącej pomoc de minimis BGK zrezygnował z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.
  Dzięki temu klient nie musi z góry planować wydatków wpisujących się w katalog kosztów kwalifikowalnych, a co za tym idzie wraz z wnioskiem nie trzeba składać planu projektu inwestycyjnego.
 • Dla kredytu objętego gwarancją udzieloną od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawka roczna dla wyliczenia Dopłaty do oprocentowania kredytu w pierwszym roku kredytowania objętym dopłatą wynosi 8%. W kolejnych dwóch latach kredytowania stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 4%.
 • Z gwarancji Biznesmax obejmującej odnawialny kredyt obrotowy będzie mogło skorzystać więcej firm. Poza podmiotami innowacyjnymi, z kredytów z gwarancją będą mogły skorzystać także firmy efektywne ekologicznie, które w ciągu ostatnich 5 lat wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania, na przykład zrealizowały inwestycję w OZE lub z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Maksymalna wartość gwarancji Biznesmax to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może  przekroczyć 39 miesięcy, natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to nawet 20 lat.
  Wnioski o gwarancje składane są w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach, a więc za pośrednictwem banków kredytujących.
 • Zmienione warunki przyznawania gwarancji Biznesmax obowiązują do 31 grudnia 2023 r.

Gwarancja Biznesmax udzielana jest ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Gwarancja jest bezpłatna i zabezpiecza do 80% kwoty kredytu przeznaczonego na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP. Okres trwania gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat. Beneficjenci gwarancji mogą skorzystać z dopłaty do oprocentowania kredytu nawet za okres 3 lat. Dopłata polega na refundacji zapłaconych odsetek. Wsparcie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną w formie pomocy de minimis lub regionalnej pomoc inwestycyjnej. Zwrot zapłaconych odsetek stanowi pomoc de minimis.

Dla kogo

Dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej - zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014).

Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

 1. kosztów kwalifikowalnych projektu ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 17 kryteriów podmiotowych – WARIANT I
  albo
 2. kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym – WARIANT II

O wyborze wariantu otrzymania gwarancji oraz rodzaju pomocy publicznej decyduje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o gwarancję wraz z wnioskiem kredytowym.

 • Kryterium przedsiębiorcy innowacyjnego;

  1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
  2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
  3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
  4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
  5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
  6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
  7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
  8. w ciągu ostatnich 7 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
  9. w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
  10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
  11. w ciągu ostatnich 5 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym;
  12. w ciągu ostatnich 7 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakresie prac  B+R lub innowacji;
  13. w ciągu ostatnich 7 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
  14. w ciągu ostatnich 7 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
  15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
  16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii;
  17. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.
 • Kryterium przedsiębiorcy realizującego innowacyjny projekt proekologiczny z efektem ekologicznym;

  1. gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
   • zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
   • technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
   • technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
   • infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
   • instalacje do recyklingu odpadów;
  2. elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej   oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
  3. odnawialne źródła energii;
  4. magazynowanie energii;
  5. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
  6. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
  7. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
  8. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
  9. inwestycje w kogeneracje;
  10. rozwój sieci ciepłowniczych.

Podstawowe parametry

 • Gwarancja BGK FG POIR zabezpiecza do 80% kredytu inwestycyjnego i kredyty obrotowe (odnawialne i nieodnawialne);
 • Maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln EUR w ramach jednostkowej gwarancji oraz łączne zaangażowanie, z tytułu udzielonych Gwarancji FG POIR, w BOŚ S.A. oraz w innych bankach kredytujących nie przekracza 2,5 mln EUR;
 • Maksymalny okres gwarancji dla kredytów inwestycyjnych i nieodnawialnych wynosi 20 lat, a dla kredytu odnawialnego 39 miesięcy;
 • Z tytułu udzielenia Gwarancji nie pobierana jest opłata prowizyjna;
 • Gwarancja FG POIR stanowi pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną;
 • Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro w przypadku podmiotów z sektora transportu drogowego towarów) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich lat;
 • Wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej zależna jest od dopuszczalnej intensywności pomocy w ramach mapy pomocy regionalnej;
 • Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy;
 • Zabezpieczenie kredytu ustalane jest z Kredytobiorcą.
Brak opłaty prowizyjnej z tytułu udzielenia Gwarancji BGK FG POIR

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres [email protected]

lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy