Biegły rewident

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza BOŚ S.A. na podstawie wniosku Zarządu Banku wynikającego z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Dodatkowo wybór biegłego rewidenta jest poprzedzony rekomendacjami Komitetu Audytu Wewnętrznego.

W Banku zmiany biegłego rewidenta są dokonywane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Rada Nadzorcza BOŚ S.A. w dniu 22 maja 2013 r. dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Banku Ochrony Środowiska S.A. i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. oraz do badania rocznych sprawozdań finansowych Banku Ochrony Środowiska S.A. i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. sporządzonych za okresy sprawozdawcze 2013 i 2014 roku.