FATCA

Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

Szanowni Państwo,

Bank Ochrony Środowiska S.A. informuje, że:

 • w związku z umową z dnia 7 października 2014 r. zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA zwanej dalej „Umową”,
  oraz
 • wejściem w życie dnia 1 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą”

nałożony został na Bank obowiązek identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych.

Obowiązek identyfikacji i weryfikacji dotyczy wszystkich Klientów Banku (zarówno klientów indywidualnych jak i korporacyjnych) i obejmuje:

 1. identyfikację Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. pod kątem posiadania statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów FATCA,
 2. weryfikację czy Klienci Banku Ochrony Środowiska S.A. są kontrolowani przez podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) oraz
 3. przekazywanie właściwym organom informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.

Klienci - Posiadacze rachunków – którzy w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 listopada 2015 roku zawarli umowy z BOŚ S.A. o rachunek finansowy (np. rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek lokaty), w tym Klienci, którzy składali już Oświadczenia na potrzeby FATCA, ale miało to miejsce jeszcze przed dniem wejścia w życie Ustawy, tj. przed 1 grudnia 2015 r., w obecnym stanie prawnym zobowiązani są złożyć Oświadczenia o treści określonej Ustawą.

Od 1 maja 2017 r. złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez  Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dla  Państwa wygody połączyliśmy dotychczasowe Oświadczenie FATCA ( którego obowiązek złożenia wynika z Umowy  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA) z Oświadczeniem CRS w jeden dokument – osobny dla osób fizycznych prowadzących działalność i osobny dla pozostałych Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. 

 

Oświadczenie o statusie FATCA /CRS dla osoby fizycznej proowadzącej działalność gospodarczą

Oświadczenie o statusie FATCA /CRS dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych
(w tym mikroprzedsiębiorstw z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Informacja dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych (w tym mikroprzedsiębiorstw) - definicje statusów CRS


Co to jest FATCA?

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).
Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze ) prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków. Powyższe dotyczy krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polski.

Cel FATCA:
Podstawowymi celami FATCA są:

 1. zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
 2. umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
 3. ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

Jak złożyć oświadczenie?
Możecie Państwo powyższe Oświadczenie złożyć za pośrednictwem:

 • systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto poprzez Moduł Wnioski.
 • systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS poprzez Moduł Wnioski.
 • poczty, na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Centralnego Wsparcia – ZDK „FATCA” ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa (podpisując Oświadczenie zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku)
 • lub podczas pobytu w placówce Banku,

Odpowiedzialność Klienta:
Posiadacz rachunku jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy:
W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w Ustawie BOŚ S.A. na mocy art. 19 ust. 6 ww. Ustawy ma obowiązek dokonania blokady rachunku (tj. czasowego uniemożliwienia dysponowania i korzystania z wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku) , a taki rachunek będzie podlegał raportowaniu zgodnie z procedurą FATCA do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Na Oświadczeniu Klient oświadcza również, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Odpowiedzialność Banku:
Niezależnie od powyższego, BOŚ S.A. S.A. zobowiązany będzie do weryfikacji wiarygodności złożonego Oświadczenia i w tym celu może występować do Państwa o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających ich status podatkowy.

Rachunek raportowany:
W przypadku pozyskania informacji, że Klient jest podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, BOŚ S.A. zobowiązany będzie przekazać informacje o prowadzonym dla Klienta rachunku do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wskazane powyżej informacje obejmować będą dane Klienta (imię i nazwisko, adres oraz amerykański NIP, a w przypadku braku amerykańskiego numeru NIP data urodzenia), wartość lub saldo tego rachunku, jak również kwoty dochodów lub przychodów Klienta wypłacane przez BOŚ S.A.

Termin
złozenia Oświadczenia:
Zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego dopełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy tj. złożenia stosownego oświadczenia, wskazując jednocześnie najmniej czasochłonną ścieżkę, czyli skorzystanie z bankowości elektronicznej.

Definicje

Kategorie Klientów wg FATCA Definicja
Szczególna osoba
amerykańska

Specified US Person
Osoby fizyczne, w tym:
 • osoby prywatne lub
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

które są obywatelami lub osobami przebywającymi na stałe w Stanach Zjednoczonych.

Podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie nie należy do jednej z poniższych kategorii:

 • podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
 • bank,
 • organizacja zwolnioną z podatku na podstawie przepisów USA,
 • podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA
 • spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
 • dealer papierów wartościowych lub broker,
 • fundusz typu trust.
Aktywny niefinansowy
podmiot zagraniczny

Active Non-
Financial Foreign Entity
Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach
Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową, które spełniają jedną z
poniższych przesłanek:
 • ponad 50% dochodów brutto tych podmiotów w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny,
 • podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem,
 • podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.

Na przykład:
 • Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym państwie,
 • Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub świadczenia usług.
Pasywny niefinansowy
podmiot zagraniczny

Passive Non-
Financial Foreign Entity
Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową i niezaliczające się do żadnej z ww. kategorii (statusów) FATCA

Na przykład:
 • Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych,
 • Spółka, która istnieje dłużej niż 24 miesiące i nie prowadzi działalności gospodarczej.
Instytucje Finansowe wg FATCA- kategorie Definicja
Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa albo Współpracująca Instytucja Finansowa Jurysdykcji Partnerskiej, w tym polska instytucja finansowa
Partner Jurisdiction Financial Institution

albo

Uczestnicząca Instytucja Finansowa
Participating Foreign Financial Institution

Polska lub zagraniczna (inna niż amerykańska) instytucja finansowa (m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny lub podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów) zarejestrowane na portalu Internal Revenue Service (urząd podatkowy USA) IRS www.irs.gov pochodząca z kraju, który podpisał z IRS umowę wspierającą wdrożenie przepisów FATCA.

Np. zarejestrowany na portalu IRS www.irs.gov i posiadający numer GIIN:
 • bank z siedzibą w kraju innym niż USA
 • fundusz inwestycyjny z siedzibą w kraju innym niż USA ,
 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych z siedzibą w kraju innym niż USA ,
 • dom maklerski z siedzibą w kraju innym niż USA ,
 • zakład ubezpieczeń z siedzibą w kraju innym niż USA.
Wyłączona (Nieuczestniczącą) Instytucja Finansowa
Nonparticipating Foreign Financial Institution
Instytucja Finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów), która nie została zwolniona z obowiązków wynikających z FATCA i nie jest zarejestrowana na portalu Internal Revenue Service IRS www.irs.gov (instytucja niezgodna z FATCA). Dodatkowo instytucja finansowa, która została sklasyfikowana przez IRS jako wyłączona ze względu na nieprzestrzeganie regulacji FATCA.

Np. niezarejestrowany na portalu IRS www.irs.gov i nieposiadający numeru GIIN:
 • bank z siedzibą w kraju innym niż USA
 • fundusz inwestycyjny z siedzibą w kraju innym niż USA ,
 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych z siedzibą w kraju innym niż USA ,
 • dom maklerski z siedzibą w kraju innym niż USA ,
 • zakład ubezpieczeń z siedzibą w kraju innym niż USA.
Współpracująca (Nieraportującą) instytucja finansowa
Deemed – compliant Non-reporting Foreign Financial Institution
Instytucje finansowe zwolnione z obowiązków wynikających z FATCA i nieposiadających obowiązku rejestracji na portalu IRS www.irs.gov, obejmująca w szczególności lokalne niewielkie instytucje finansowe działające w formie banków spółdzielczych lub SKOK oraz fundusze emerytalne i inne podmioty.

Dodatkowa Informacja na temat zgodności Banku Ochrony Środowiska S.A. z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

Zgodnie z wymogami FATCA, Bank Ochrony Środowiska S.A. został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

Nazwa: Bank Ochrony Srodowiska SA
Model: IGA 1A
Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): Z05WHK.00000.LE.616
Status FATCA: REGISTERED DEEMED COMPLIANT FFI