Informacje o BFG

Depozyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
(w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).

Aktualnie gwarantowana jest w całości kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.


Szczegółowe informacje na stronie www.bfg.pl.