Kolejne nowości w systemie BOŚBank24 iBOSS

W BOŚBank24 iBOSS są wprowadzane kolejne nowe funkcjonalności mające na celu podnoszenie satysfakcji oraz komfortu pracy naszych Klientów w serwisie bankowości elektronicznej. Realizowane jest to poprzez usprawnienie zarządzania przelewami i wyciągami, a także zmianę warstwy wizualnej serwisu. Udostępniamy dla Państwa:

 • 1. Odświeżoną, przejrzystą grafikę.
 • 2. Wyciągi w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
 • 3. Przelew własny – między rachunkami Klienta, w tym przelew własny VAT.
 • 4. Przelew zagraniczny z przyszłą datą.
 • 5. Prezentację kredytów, linii wielocelowej i akredytyw.

 • Szczegółowy opis nowych funkcji znajduje się w zakładkach poniżej.

  Przypominamy, że w lipcu 2018 wprowadziliśmy już następujące usprawnienia: sumowanie zaznaczonych zleceń, prezentowanie kwot w paczkach i salda po operacji, łatwiejsze wyszukiwanie rachunków, zachowanie kolejności alfabetycznej w przelewach płacowych i grupowych.

BOŚBank24 iBOSS w nowej odsłonie - czyli nowa szata graficzna. Oddajemy do Państwa użytku bardziej przejrzysty i nowoczesny serwis bankowości elektronicznej. Najważniejsze zmiany to:

Odświeżona strona logowania do BOŚBank24 iBOSS

 •  nowe ikony w górnym menu,
 •  nowe tło ekranu,
 •  inny układ wiadomości i komunikatów,
 •  bardziej przejrzysty układ treści informacyjnych i danych kontaktowych.

 Zmiany w serwisie BOŚBank24 iBOSS

 • Nowy układ i wygląd menu w zakładkach  - drugi poziom menu zostanie zmieniony na bardziej czytelny i intuicyjny. Np. w zakładce PRZELEWY pierwszy wiersz dotyczy poleceń przelewów różnych typów, drugi wiersz dotyczy importów i innych dyspozycji.
 • Nowy wygląd statusów dyspozycji - zmianie graficznej ulegną ikony oznaczające poszczególne statusy przelewów i innych dyspozycji.
 • Logo BOŚBank24 iBOSS w górnej belce będzie prowadzić do Ekranu głównego, na którym każdy Użytkownik ustawia skróty do informacji, które są dla niego najistotniejsze.
 • Zmiana graficzna tła oraz ikon dotyczących ustawień Użytkownika, wiadomości, kontekstu pracy, czasu sesji oraz wylogowania. 

Nowa szata graficzna serwisu BOŚBank24 iBOSS będzie jedną z pięciu dostępnych wersji kolorystycznych i graficznych systemu. Inne wersje Użytkownik może ustawić w opcji „Ustawienia użytkownika”. 

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

W bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS udostępniliśmy plik JPK_WB - jednolity plik kontrolny dla wyciągów bankowych. Zawiera on informacje o przeprowadzonych transakcjach na rachunku bankowym przedsiębiorcy. JPK_WB posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Plik JPK_WB przesyła się w formie elektronicznej na żądanie organu skarbowego. Przekazanie pliku można wykonać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 albo na nośniku np. pendrive, płycie CD – zgodnie z wytycznymi organu skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące plików JPK są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W BOŚBank24 iBOSS plik JPK_WB pobierany jest w następującej ścieżce:
zakładka RACHUNKI > należy wybrać Rachunek poprzez kliknięcie na jego nazwę i numer > zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku > należy wybrać polecenie Eksport historii > na wyświetlonym ekranie Eksport historii rachunku należy określić zakres dat eksportowanych operacji, a w polu Format exportu (lista rozwijana) wybrać rodzaj: JPK > należy kliknąć Pobierz plik.

Formatu pliku JPK nie ustawia się domyślnie w Parametrach aplikacji, wybiera się go od razu w opisanej powyżej ścieżce.

Pobranie pliku JPK będzie możliwe jeśli w zakładce ADMINISTRACJA w menu Dane teleadresowe JPK zostaną uzupełnione dane Firmy. Dane na tym ekranie są wymagane przez organy skarbowe. Jeśli jakaś wartość pola jest nieuzupełniona nie będzie możliwości wygenerowania pliku JPK. Jedną z obligatoryjnych danych jest KOD Urzędu Skarbowego. Podpowiedź z listą kodów Urzędów Skarbowych znajduje się w linku obok pola na wpisanie kodu, natomiast aktualna lista kodów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Dane Klienta zapisane w systemie bankowym są na tym ekranie uzupełniane automatycznie, puste pola należy uzupełnić – uprawnienie do tej opcji posiada tylko osoba z uprawnieniami Administratora po stronie Klienta. Wprowadzone na tym ekranie dane służą tylko do poprawnego wygenerowania pliku JPK. Ekran ten nie służy do zmiany danych teleadresowych firmy.

W BOŚBank wyciąg w formacji JPK zostanie udostępniony bezpłatnie.

 

Przelew własny – jest to przelew wewnętrzny umożliwiający realizację przekazu środków między dwoma rachunkami własnymi w obrębie jednej firmy/podmiotu zarówno w walucie PLN jak i walucie obcej. Przelewy własne nie wymagają akceptacji metodą autoryzacji i realizują się automatycznie.

 

Aby przelew własny był dostępny Użytkownikowi w zakładce PRZELEWY, należy nadać osobne uprawnienia w zakładce ADMINISTRACJA w opcji Uprawnienia użytkowników. Nadaje je osoba z uprawnieniami Administratora po stronie klienta.

Po uzupełnieniu danych przelewu własnego będzie można wybrać polecenie:

 • Zapisz – przelew zmieni status na Gotowy, będzie czekał na przekazanie do realizacji;
 • Zapisz i przekaż – nastąpi zapisanie przelewu i przekazanie do realizacji. Przelew zmieni status na
  W trakcie realizacji a następnie na Zrealizowane - nie ma możliwości jego wstrzymywania;

Ponadto, przelew własny będzie można zlecić z przyszłą datą realizacji oraz z opcją blokady środków pod daną transakcję. Dla przelewów własnych obowiązuje limit wewnętrzny transakcji dla rachunku obciążanego. W przypadku skopiowania przelewu własnego z listy przelewów, przelew własny otrzyma od razu status Gotowy. Kopiowanie przelewu własnego będzie dostępne dla przelewu własnego posiadającego status Odrzucone albo Zrealizowane.


Przelew własny VAT
Przelew własny VAT jest to przelew pomiędzy dwoma różnymi rachunkami VAT powiązaniami z rachunkami klienta w obrębie jednego podmiotu. Warunkiem wykonania przelewu własnego VAT jest posiadanie przez klienta dwóch różnych rachunków VAT powiązanych z rachunkami własnymi klienta. W przelewie własnym Vat wybieramy rachunki bieżące/pomocnicze klienta, do których rachunek VAT jest przypisany.

Aby skorzystać z przelewu własnego Vat należy zaznaczyć checkbox: Przelew Vat na formatce przelewu własnego. Po wybraniu tej opcji, system podpowie numer oraz saldo rachunku VAT dla wybranego obciążanego rachunku klienta oraz zostanie wyświetlony numer rachunku VAT oraz saldo dla rachunku VAT powiązanego z rachunkiem uznawanym.

Przelew własny VAT będzie można zlecić do wysokości kwoty VAT dostępnej na rachunku VAT do obciążenia.

Jeżeli wprowadzona kwota VAT jest wyższa, system wyświetli informacje o konieczności zmniejszenia kwoty na przelewie własnym VAT do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT.

W tytule przelewu własnego VAT system dodaje informację: „przekazanie własne” jako numer faktury. Tytuł ten jest widoczny po realizacji przelewu.

Udostępniona zostaje możliwość wprowadzania oraz importowania przelewów zagranicznych z przyszłą datą realizacji.

W celu zdefiniowania przelewu zagranicznego z przyszłą datą użytkownik powinien wybrać opcję „Nowy przelew: zagraniczny”, a następnie wybrać rodzaj przelewu SWIFT, SEPA lub TARGET2. W kolejnym kroku uzupełniamy pozostałe dane. Datę zlecenia można wprowadzić ręcznie lub wybrać z kalendarza.

Ustawienie przyszłej daty realizacji będzie dotyczyć również przelewów zagranicznych importowanych do systemu BOŚBank24 iBOSS w formatach: Liniowym, XML, BOS_iso20022.

Nowa funkcjonalność pozwoli na lepsze zarządzanie przelewami zagranicznymi i kontrolę przyszłych przelewów nie tylko w walucie PLN.

W BOŚBank24 iBOSS udostępniane są nowe funkcjonalności dotyczące produktów kredytowych: możliwość podglądu gwarancji, akredytyw importowych oraz linii wielocelowych. Zmiany te pozwolą Klientom lepiej kontrolować produkty kredytowe oraz bieżące zadłużenie firmy w ramach linii wielocelowej oraz przyznane gwarancje bankowe.

Zakładka KREDYTY zostaje rozbudowana o: Gwarancje, Akredytywy oraz Linie wielocelowe:

Po wejściu w nowe opcja zostaną wyświetlane zarówno trwające jak i wygasłe linie wielocelowe, gwarancje i akredytywy:

Kliknięcie na numer rachunku produktu kredytowego powoduje wyświetlenie szczegółów wybranego produktu: