Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej?

EUROPEJSKA OFERTA to kompleksowa propozycja dla przyszłych beneficjentów, gwarantująca pomoc w zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania ze środków europejskich, a także zapewniająca korzystne współfinansowanie projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków europejskich

EUROPEJSKA OFERTA obejmuje:

 • udzielenie promesy kredytowej potwierdzającej źródła finansowania projektu zgłaszanego do dofinansowania ze środków UE
 • kredyt pomostowy udzielany na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich
 • kredyt uzupełniający udzielany na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków europejskich
 • kredyt technologiczny przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych, spłacany częściowo z przyznanej przez BGK premii technologicznej
 • bezpłatną ocenę możliwości dofinansowania ze środków europejskich

Od 25 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Fundusze_Europejski_Inteligentny_Rozwój

Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt technologiczny)
Kredyt na innowacje technologiczne, wdrażany jest w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.).

Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt technologiczny) jest przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących realizację inwestycji technologicznej polegającej na:

 1. zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, procesów lub usług albo
 2. wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę Kredytu technologicznego.

Premia technologiczna jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, w odniesieniu do wartości udzielonego kredytu i nie może przekroczyć 6 mln PLN.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Instytucji Wdrażającej, a całkowita wartość środków na dofinansowanie projektów wynosi 422 mln euro.

Na podstawie umowy o współpracy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, BOŚ Bank w okresie programowania 2014-2020, będzie udzielał Kredytów Technologicznych.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie BGK. https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Regulamin udzielania kredytów technologicznych - w brzmieniu nadanym uchwałą ZB nr 41/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., zmienioną uchwałą ZB nr 127/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi może być przeznaczony na sfinansowanie:

 • zakupu maszyn, urządzeń, materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych
 • modernizację i restrukturyzację istniejącego majątku produkcyjnego
 • pokrycie innych kosztów związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym

Dlaczego Kredyt pomostowy to dobry wybór?

 • Skrócony czas rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu,
 • Atrakcyjne oprocentowanie,
 • Terminy spłaty rat kapitałowych rozłożone w dogodnych terminach, uzależnionych od harmonogramu wypłaty Dotacji,
 • W przypadku cesji wierzytelności, raty kapitałowe spłacane są bez udziału Kredytobiorcy bezpośrednio na rachunek Banku (z transzy przyznanej Dotacji),
 • Brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu,
 • Brak prowizji za opóźnienie w spłacie kredytu, jeżeli wynika ono z opóźnień w wypłacie dotacji,
 • Możliwość szybkiego uzyskania promesy udzielenia kredytu, wymaganego podczas oceny projektu przez Instytucję Wdrażającą dany Program Pomocowy.

Kredyt pomostowy charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • okres finansowania: określony w Umowie o dofinansowanie w zależności od terminu wypłaty dofinansowania z Funduszy Europejskich
 • waluta: PLN
 • kwota kredytu: nie przekraczająca wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich
 • karencja w spłacie kredytu: ustalana indywidualnie
 • spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach uzależnionych od harmonogramu wypłaty Dotacji


Kredyt uzupełniający
Jeśli część Twoich kosztów nie zostanie zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania możesz starać się u nas o Kredyt uzupełniający na sfinansowanie inwestycji współfinansowanej Funduszami Europejskimi.

Kredyt uzupełniający charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta
 • waluta: PLN, waluty wymienialne, kredyty denominowane do EUR i USD
 • kwota kredytu do 90 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, w przypadku łączenia kredytu uzupełniającego z kredytem pomostowym (standardowo do 80 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia),
 • karencja w spłacie kapitału: ustalana indywidualnie
 • spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach

Sprawdź ofertę

  Regulamin udzielania kredytów pomostowych - w brzmieniu zmienionym w dniu 26 stycznia 2016 r

Szczegółowe informacje otrzymasz u naszych doradców. Skontaktuj się z nami.

Wysokość oprocentowania oraz opłat i prowizji jest negocjowana indywidualnie. 

Właściwe wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy Europejskich wymaga przygotowania przez kraje członkowskie programów pomocowych, opisujących kierunki wsparcia oraz grupy podmiotów, które mogą otrzymać pomoc finansową.

W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej (UE) ponad 82,5 miliardów euro na finansowanie programów prorozwojowych w ramach polityki spójności.

Środki te będą przeznaczone na realizację projektów obejmujących obszary takie jak:

 • badania, rozwój i innowacja,
 • zrównoważone wykorzystanie energii,
 • ochrona środowiska.

Najważniejszym dokumentem określającym strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju jest Umowa Partnerstwa, zawierająca opis systemu zarządzania programami operacyjnymi finansowanymi ze środków UE na lata 2014-2020. Nowy aspekt, w odniesieniu do poprzedniej edycji środków, stanowi ujęcie w jednym dokumencie funduszy polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Strategia ta realizowana będzie przez programy:

Nazwa Programu Operacyjnego Alokacja środków UE

mld euro
Oficjalna strona internetowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27,41 POIŚ
Program Operacyjny Inteligenty Rozwój 8,61 POIR
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                      4,69 POWER
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2,17 POPC
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2,00 POPW
16 Regionalnych Programów Operacyjnych 31,28 RPO Dolnośląskie
RPO Kujawsko-Pomorskie
RPO Lubelskie
RPO Lubuskie
RPO Łódzkie
RPO Małopolskie
RPO Mazowieckie
RPO Opolskie
RPO Podkarpackie
RPO Podlaskie
RPO Pomorskie
RPO Śląskie
RPO Świętokrzyskie
RPO Warmińsko-Mazurskie
RPO Wielkopolskie
RPO Zachodniopomorskie
Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 8,59 PROW
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 0,53 PO RYBY

Podział środków na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (w mln euro):