Potrzebujesz łatwego zabezpieczenia spłaty kredytu przeznaczonego na bieżącą działalność lub rozwój Twojej firmy?

Gwarancja COSME to proste i wygodne rozwiązanie bez konieczności zabezpieczenia kredytu własnym majątkiem.
Gwarancja COSME zabezpiecza nowe kredyty obrotowe lub inwestycyjne. Jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis. Majątek Twojej firmy pozostaje nieobciążony i możesz swobodnie nim dysponować. To także minimum wymagań oraz oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwisz u nas w Banku jednocześnie na etapie ubiegania się o kredyt dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz zabezpieczenia spłaty większego kredytu?

Gwarancja de minimis to umożliwia.
Gwarancja de minimis - umożliwia dostęp do kredytu obrotowego lub inwestycyjnego zabezpieczając ich spłatę. To także minimum wymagań – wszystkie formalności załatwisz u nas w Banku jednocześnie na etapie ubiegania się o kredyt dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Kredyt Ekooszczędny z gwarancją BIZNESMAX

Skorzystaj ze specjalnej oferty Kredytu Ekooszczędnego z Gwarancją BIZNESMAX – kompleksowej linii finansującej realizację własnego lub zleconego przez podmiot trzeci projektu proekologicznego z bezpłatnym zabezpieczeniem w formie nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji Biznesmax.

 • kredyt na finansowanie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i innych przedsięwzięć ekologicznych generujących oszczędności
 • kredyt obrotowy na sfinansowanie pozostałych wydatków inwestycyjnych, w tym VAT

Rodzaje przedsięwzięć finansowanych kredytem Ekooszczędnym z Gwarancją BIZNESMAX:

 • gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
  • zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
  • technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
  • technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu)
  • infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
  • instalacje do recyklingu odpadów.
 • Elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
 • odnawialne źródła energii
 • magazynowanie energii
 • instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych
 • technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych
 • technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej
 • termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych
 • inwestycje w kogeneracje
 • rozwój sieci ciepłowniczych

Dowiedz się więcej

Jesteś przedsiębiorcą innowacyjnym lub realizujesz przedsięwzięcie innowacyjne?

Skorzystaj z bezpłatnej Gwarancji BIZNESMAX z dotacją
Gwarancja Biznesmax udzielana jest ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Gwarancja jest bezpłatna i zabezpiecza do 80% kwoty kredytu przeznaczonego na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP. Okres trwania gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat. Beneficjenci gwarancji mogą skorzystać z dopłaty do oprocentowania kredytu nawet za okres 3 lat. Dopłata polega na refundacji zapłaconych odsetek. Wsparcie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną w formie pomocy de minimis lub regionalnej pomoc inwestycyjnej. Zwrot zapłaconych odsetek stanowi pomoc de minimis.

Dowiedz się więcej

Jesteś inwestorem sektora kultury i kreatywnego (Branża „CCS”), twoja działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej albo innej twórczej ekspresji.

Zabezpiecz spłatę kredytu Gwarancją Kreatywna Europa

Gwarancja Kreatywna Europa jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury mają ułatwiony dostęp do finansowania.

Dowiedz się więcej

Otrzymałeś dofinansowanie ze środków unijnych i ubiegasz się o wypłatę zaliczki na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020?

Gwarancja PROW to umożliwi.
Gwarancja PROW – forma zabezpieczenia pozwalająca beneficjentom środków unijnych PROW 2014-2020 na wypłatę zaliczki przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację inwestycji objętej dofinansowaniem.

Dowiedz się więcej

Chcesz zwiększyć wiarygodność Twojej firmy wobec kontrahentów?

Gwarancja to możliwość zachowania płynności finansowej oraz umocnienie pozycji Twojej firmy.
Gwarancja to nasze zobowiązanie jakie możemy podjąć na zlecenie Twojej firmy do zapłacenia określonej sumy pieniężnej Beneficjentowi gwarancji, w sytuacji, gdy Twoja firma nie zdoła wywiązać się ze wszystkich zobowiązań.

Twoja firma zachowuje płynność, a Beneficjent ma możliwość szybkiego zaspokojenia roszczeń niezależnie od sytuacji finansowej kontrahenta, bezkosztowo.

Dowiedz się więcej

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo Twoich transakcji handlowych?

Linia Gwarancyjna to możliwość zachowania płynności finansowej oraz umocnienie pozycji Twojej firmy.
Linia Gwarancyjna to jedna umowa i raz ustanowione zabezpieczenie. Jeden limit, w ramach którego Twoja firma może korzystać z różnych rodzajów gwarancji.

Dowiedz się więcej