Chcesz by należności Twojej firmy trafiały do Ciebie na czas?

Polecenie zapłaty to forma rozliczeń bezgotówkowych gwarantująca terminowe uzyskiwanie należności od płatników Twojej firmy. Opłaty za czynsz, energię, czy usługi telekomunikacyjne szybko i bezpiecznie trafią na Twoje konto. Polecenie zapłaty to również wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Polecenie zapłaty to forma rozliczeń inicjowana przez odbiorcę, który zwraca się do płatnika z prośbą o wyrażenie zgody na obciążenie rachunku płatnościami.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Polecenie zapłaty polega na obciążaniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika i uznaniu tą kwotą rachunku płatniczego odbiorcy, na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę na podstawie udzielonej przez płatnika zgody.

W rozliczeniach polecenia zapłaty uczestniczą:

 • odbiorca (czyli firma/instytucja, która świadczy różnego rodzaju usługi, dostarcza towary w zamian za określone opłaty lub udzieliła kredytu, np. firma telekomunikacyjna, spółdzielnia mieszkaniowa, bank, itp.), który zawarł z bankiem prowadzącym rachunek umowę w sprawie stosowania polecenia zapłaty
 • płatnik (usług, towarów lub środków pieniężnych dostarczanych przez odbiorcę),  który udzielił i nie wycofał  zgody na obciążanie jego rachunku
 • bank odbiorcy
 • bank płatnika
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (w zakresie wymiany zleceń płatniczych między bankami)

 

Aby skorzystać z rozliczeń w formie polecenia zapłaty jako płatnik, należy:

 • otworzyć rachunek bieżący w Banku
 • udzielić zgody na obciążanie swojego rachunku w formie polecenia zapłaty, w umownych terminach, z tytułu określonych zobowiązań wobec odbiorcy
 • zapewnić w dniu rozliczenia na rachunku obciążanym środki niezbędne do realizacji polecenia zapłaty.

 Aby skorzystać z rozliczeń w formie polecenia zapłaty jako odbiorca, należy:

 • otworzyć rachunek bieżący w Banku
 • podpisać umowę w sprawie stosowania polecenie zapłaty, która zostanie przygotowana przez Bank na podstawie złożonego  Wniosku
 • zwrócić się do płatnika z propozycją wyrażenia zgody na obciążanie jego rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z konkretnych płatności, we wskazanych terminach. W tym celu należy przekazać płatnikowi dwa egzemplarze częściowo wypełnionych formularzy (w zakresie poniższych elementów). 

Elementy umieszczone na Zgodzie na obciążanie rachunku podlegające weryfikacji przy realizacji polecenia zapłaty to: 

 • unikalny identyfikator płatnika – numer rachunku bankowego płatnika w formacie NRB
 • unikalny identyfikator odbiorcy – NIP (lub NIW) stosowany dla celów prawidłowej identyfikacji odbiorcy
 • unikatowy identyfikator płatności – IDP - ciąg o długości do 20 znaków, ustalony pomiędzy odbiorcą a  płatnikiem, umożliwiający identyfikację konkretnej zgody na rachunku.

 

Niezgodność tych elementów (nawet jednego z nich) jest podstawą do odmowy realizacji polecenia zapłaty.

 

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty: 

 Nie musisz, nie dukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.