Ryzyka towarzyszące produktom skarbowym

Ryzyka towarzyszące produktom skarbowym

Zawieraniu transakcji w produkty rynków finansowych towarzyszą w szczególności następujące rodzaje ryzyka finansowego:

Ryzyko rynkowe – wynika ze zmian poziomu cen instrumentu bazowego (kursu walutowego lub stopy procentowej) lub jest wynikiem braku płynności rynku. Wartość poszczególnych warunków transakcji określana jest na moment zawarcia transakcji (w dniu zawarcia transakcji) przy występowaniu danych parametrów otoczenia rynkowego, które w okresie jej trwania mogą podlegać zmianom, co skutkować może między innymi:

  • koniecznością wniesienia lub uzupełnienia przez Klienta zabezpieczenia dla zawartej transakcji, którego wielkość determinowana może być różnicą pomiędzy uzgodnionymi przez strony warunkami transakcji a bieżącymi parametrami rynkowymi, a w przypadku braku takiego zabezpieczenia możliwością dokonania przez Bank operacji przedterminowego rozliczenia transakcji
  • koniecznością zapłacenia Bankowi Kwoty Przedterminowego Rozliczenia (definicję oraz zasady obliczania Kwoty Przedterminowego Rozliczenia Transakcji określa umowa regulująca zasady zawierania transakcji rynków finansowych z Bankiem),
  • w sytuacji, gdy w wyniku takiego przedterminowego rozliczenia Klient byłby zobowiązany do jej zapłaty. 

Należy mieć na uwadze, że Kwota Przedterminowego Rozliczenia może przewyższyć wartość złożonego zabezpieczenia. 

W przypadku transakcji zabezpieczającej otwarte pozycje lub przyszłe płatności (np. z tytułu zaciągniętych kredytów, kontraktów /zobowiązań handlowych), jeśli instrument zabezpieczany zostanie przedterminowo spłacony/rozliczony, Bank może dokonać analogicznej operacji  dla transakcji  zabezpieczającej.

Ryzyko niedopasowania – polega na możliwości niedopasowania przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z tytułu zawarcia transakcji. Ryzyko niedopasowania dotyczy przede wszystkim transakcji zawieranych przez Klienta w celu zabezpieczenia otwartych pozycji lub przyszłych płatności (np. z tytułu zaciągniętych kredytów, wynikających dla klienta jego zobowiązań handlowych) przed niekorzystnym kształtowaniem się rynkowych stóp procentowych lub kursu walutowego. Fakt wystąpienia ryzyka niedopasowania skutkować może powstaniem z perspektywy klienta sytuacji tzw. niedobezpieczenia (underhedging) lub nadzabezpieczenia (overhedging) otwartych pozycji lub przyszłych płatności klienta, co skutkować może narażeniem klienta na wystąpienie ryzyka rynkowego

Ryzyko kredytowe – polega na zagrożeniu nieuregulowania przez jedną ze stron zobowiązań wynikających z zawarcia transakcji

Ryzyko prawne – polega na niewłaściwej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych (lub ich braku) w zakresie prawnego, księgowego lub podatkowego uregulowania instrumentu będącego przedmiotem transakcji, czego efektem może być niewłaściwy sposób ewidencji transakcji przez Klienta skutkujących zawyżaniem albo zaniżaniem faktycznych wyników oraz rozmiarów realizowanej transakcji

Ryzyko operacyjne – polega na możliwości wystąpienia błędów systemów, błędów ludzkich lub błędów w zarządzaniu, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na termin, wartość lub sposób rozliczenia zawartej transakcji