Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego

Chcesz zabezpieczyć Twoją firmę przed ryzykiem walutowym?

Nawiązując współpracę z BOŚ Bankiem zyskasz dostęp do wielu instrumentów umożliwiających zarządzanie tym ryzykiem w Twojej firmie.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

FX Forward - terminowa transakcja wymiany walut, polegająca na kupnie/sprzedaży w określonym terminie w przyszłości (co najmniej 3 dni robocze od dnia zawarcia transakcji) kwoty waluty bazowej w zamian za walutę kwotowaną według kursu FX Forward ustalonego w dniu zawarcia transakcji pomiędzy Bankiem a Klientem.

Transakcja FX Forward jest oferowana wyłącznie Klientom w sytuacji, gdy ma bezpośredni związek z ekspozycją walutową wynikającą z prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

W związku ze zmianą terminu zapadalności zabezpieczanej ekspozycji walutowej Klienta możliwa jest zmiana ostatecznego terminu rozliczenia transakcji FX Forward. Efektem zmiany terminu rozliczenia Transakcji FX Forward jest skorygowany kurs FX Forward.

Klient zawierający transakcje FX Forward jest objęty ochroną inwestycyjną wynikającą z wymogów MIFID.

FX Forward umożliwia:

 • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
 • informację na temat przyszłego przychodu/kosztu ze sprzedaży/zakupu waluty
 • ograniczenie wpływu zmian kursu walutowego na działalność Klienta

 

 • ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować wykonaniem Transakcji Zamykającej
 • ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych
 • ryzyko rynkowe -– może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego
 • ryzyko wyceny  - może zaistnieć, gdy  w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają  znacząco  od cen, po której została zawarta - może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji
 • ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z transakcji
 • podpisanie stosownej Umowy z Bankiem
 • minimalna kwota: 10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie
 • okres transakcji: od 3 dni roboczych do 12 miesięcy
 • pary walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD
 • godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów

 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.