EMIR

Czy zawierasz z Bankiem transakcje FX Forward, IRS lub inne transakcje pochodne?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK, musisz wiedzieć, że pojawiły się nowe przepisy prawne (Rozporządzenie EMIR), regulujące te transakcje.

Rozporządzenie EMIR zostało wydane przez Komisję Europejską. EMIR to wymóg prawny nakładający na wszystkie przedsiębiorstwa (w tym banki), zawierające transakcje pochodne (np. FX Forward, IRS) nowe obowiązki, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa stron transakcji.

Przed zawarciem transakcji pochodnej Bank i Klient zobowiązani są do podpisania UMOWY EMIR - DOTYCZĄCEJ POTRANSAKCYJNEGO PROCESOWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH W RAMACH WYMOGÓW REGULACJI EMIR oraz FORMULARZA IDENTYFIKACJI KLIENTA.

W przypadku zmiany danych zawartych w FORMULARZU IDENTYFIKACJI Klienta można skorzystać ze wzoru formularza.

Jakie obowiązki nakłada rozporządzenie EMIR?

Obowiązek:

 1. Raportowania
 2. Uzgadniania stanu portfela transakcji (tzw. rekonsyliacja portfela)
 3. Posiadania procedur umożliwiających rozstrzyganie sporów
 4. Wcześniejszego rozliczenia bądź połączenia transakcji o ile posiadasz więcej niż 500 transakcji pochodnych zawartych z Bankiem (tzw. kompresja portfela)

1. Raportowanie – przy zawieraniu, zmianie, rozliczeniu i wygaśnięciu transakcji, obie jej strony (Klient i Bank) są zobowiązane raportować to zdarzenie do instytucji gromadzącej i przechowującej dane, dotyczące instrumentów pochodnych (Repozytorium). Obowiązek ten dotyczy zarówno transakcji zawartych na rynku giełdowym, jak i pozagiełdowym. 

Raportowanie może być dokonywane przez:

 • Każdą ze stron transakcji osobno (Bank w swoim imieniu, Klient w swoim). 
 • Jedną ze stron transakcji w imieniu swoim i drugiego uczestnika transakcji (np. Bank raportuje za siebie i w imieniu Klienta). 
 • Podmiot trzeci, np. inny bank. 

Transakcje objęte obowiązkiem raportowania:

 • transakcje pochodne czynne 16 sierpnia 2012 r. i obowiązujące w dniu 12 lutego 2014 r. – takie transakcje powinny być zaraportowane do repozytorium transakcji w terminie 90 dni od dnia 12 lutego 2014 r.;
 • transakcje pochodne zawarte przed 16 sierpnia 2012 r. i obowiązujące w tym dniu –powinny być zaraportowane do repozytorium transakcji do 12 lutego 2017 r.;
 • transakcje pochodne zawarte 16 sierpnia 2012 r. lub po tym dniu i które nie obowiązują już w dniu 12 lutego 2014 r. lub po tej dacie –powinny być zaraportowane do repozytorium transakcji do 12 lutego 2017 r.

Każdy podmiot podlegający obowiązkowi raportowania musi pozyskać na własny koszt kod LEI (Legal Entity Identifier), czyli 20-znakowy kod alfanumeryczny, unikalny i przypisany do danego podmiotu.

Wymagane jest, aby uczestnicy transakcji pochodnej podlegającej obowiązkowi raportowania wymienili się informacją o swoich kodach LEI.

Kod LEI Baku Ochrony Środowiska S.A.
MKP1B7E76TN04CD85Z79

Kod UTI (Unique Trade Identifier), czyli globalny identyfikator transakcji generowany jest każdorazowo przez Bank i podawany na Potwierdzeniu zawarcia transakcji, chyba że Bank i Klient / Kontrahent ustalą inaczej.

Bank świadczy usługę raportowania w imieniu Klienta. Celem zlecenia Bankowi tej czynności należy podpisać umowę EMIR oraz porozumienie, w którym zostaną doprecyzowane szczegóły usługi. Konieczne jest również posiadanie kodu LEI, o którym mowa powyżej. 

Bank raportuje Transakcje objęte obowiązkiem raportowania do Repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW S.A.

Za czynności związane z raportowaniem w imieniu Klienta Bank nie pobiera opłat i prowizji. 

Celem zlecenia Bankowi świadczenia usługi raportowania w imieniu Klienta do Repozytorium Transakcji, prosimy o kontakt z najbliższym Centrum Korporacyjnym BOŚBanku, Ekspertem ds. sprzedaży produktów skarbowych lub na skrzynkę emir@bosbank.pl.

Więcej informacji o obowiązku raportowania na stronie internetowej www.esma.europa.eu.

2. Rekonsyliacja portfela – obowiązek posiadania procedur, dotyczących uzgadniania portfeli wzajemnie zawartych transakcji, polegający na weryfikacji ich parametrów i wycen. Bank realizuje ten obowiązek poprzez przesyłanie, co kwartał wycen transakcji FORWARD i IRS do Klientów.

3. Rozstrzyganie sporów – zarówno Klient jak i Bank ma obowiązek posiadania odpowiednich procedur, umożliwiających rozstrzyganie sporów, dotyczących transakcji pochodnych (np. ich wycen, wymiany zabezpieczenia).

Bank wypełnia ten obowiązek poprzez zawarcie w Umowie EMIR:

 • Trybu zgłaszania reklamacji do Banku 
 • Sposobu rozstrzygania sporu przez Sąd Polubowny 
 • Informacji, że spór na kwotę min. 15 mln EUR, nierozstrzygnięty, przez co najmniej 15 dni roboczych należy zgłosić do Komisji Nadzoru Finansowego 

4. Kompresja portfela – to obowiązek posiadania procedur, umożliwiających wcześniejsze rozliczenia bądź połączenia transakcji w przypadku, gdy Klient posiada, co najmniej 500 obowiązujących transakcji, zawartych z tym samym Bankiem, które nie są rozliczane za pośrednictwem izby rozliczeniowej. W przypadku odmowy przeprowadzenia kompresji przez Klienta wymagane jest podanie przez Bank racjonalnego wyjaśnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Jak Bank Ochrony Środowiska wspiera Twoją firmę w wypełnianiu obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie EMIR?

Bank Ochrony Środowiska S.A. przygotował Umowę EMIR, którą należy podpisać, aby spełniać nowe wymogi prawne, o których mowa powyżej.

Podpisanie Umowy EMIR i porozumienia zlecającego Bankowi raportowanie w imieniu Klienta nie nakłada na Klienta obowiązku zawarcia transakcji. Precyzuje jednak warunki dotyczące współpracy i procesowania zawartych transakcji pochodnych.

Jeśli nie chcesz martwić się o to jak poradzisz sobie z realizacją nowych przepisów prawnych – zleć to Bankowi Ochrony Środowiska! W związku z tym, że większość obowiązków, wynikających z Rozporządzenia EMIR weszła już w życie nie zwlekaj – podpisz Umowę EMIR już dziś!

WIĘCEJ