Zarzadzanie ryzykiem stopy procentowej

Chcesz zabezpieczyć Twoja firmę przed ryzykiem stopy procentowej?

Nawiązując współpracę z BOŚ Bankiem zyskasz dostęp do wielu instrumentów umożliwiających zarządzanie tym ryzykiem w Twojej firmie.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

IRS - Swap stopy procentowej – to wzajemna wymiana pomiędzy Stronami określonych płatności odsetkowych  wyrażonych w tej samej walucie. Wysokość płatności odsetkowych ustalana jest w oparciu o  kwotę nominalną IRS, długość okresów odsetkowych, stawkę referencyjną (IBOR) w przypadku zmiennych płatności odsetkowych oraz stałą stopę procentową dla stałych płatności odsetkowych.

Transakcja IRS oferowana jest Klientom, którym Bank udzielił kredytu mającego bezpośredni związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

W związku ze zmianą terminu rozliczenia zabezpieczanego kredytu, możliwa jest zmiana ostatecznego terminu rozliczenia transakcji IRS. Efektem zmiany terminu rozliczenia Transakcji IRS  może być koszt/przychód z tytułu przedterminowego rozliczenia transakcji IRS.

Klient zawierający transakcje IRS jest objęty ochroną inwestycyjną wynikającą z wymogów MIFID.

IRS umożliwia:

 • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian stóp procentowych
 • informację na temat przyszłego kosztu finansowania
 • ograniczenie wpływu zmian stóp procentowych na działalność Klienta
 • ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z transakcji
 • ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować Przedterminowym Rozliczeniem Transakcji IRS
 • ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych
 • ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych (innych od oczekiwań Klienta) zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego
 • ryzyko wyceny  - może zaistnieć, gdy  w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają  znacząco  od cen, po której została  zawarta może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji
 • podpisanie stosownej umowy z Bankiem
 • minimalna kwota: 1 000 000 PLN albo 1 000 000 EUR lub 1 000 000 USD
 • okres transakcji : od 1 roku do 10 lat
 • waluta: PLN,  EUR, USD
 • transakcja bazowa: kredyt udzielony w BOŚ S.A.
 • godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.30,, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów.

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.