Wybrane dane finansowe

 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.

Wybrane dane finansowe
Grupy BOŚ S.A.
na koniec okresu
(w tys.zł)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wynik z tytułu odsetek 384 115 384 018 309 227 261 411 286 649 277 878  286 520 
Wynik z tytułu opłat i prowizji 97 894 109 055 109 168 112 725 106 224 109 947  100 589
Zysk brutto 88 527 71 708 -78 912 -56 851 81 961 74 661 37 928
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku 63 728 46 062 -60 148 -51 118 65 906 65 903  33 841
Aktywa  18 251 025 19 676 720 20 829 489 20 921 772 19 677 717  18 417 105   16 866 539 
Zobowiązania wobec klientów 14 799 109 15 463 833 17 123 578 15 968 163 14 228 040  13 196 075   11 816 320
Kapitał własny 2 137 566 1 860 433 1 781 889 1 468 556 1 553 576 1 480 545 1 441 859
Kapitał zakładowy Banku 929 477 628 732 628 732 228 732 228 732 228 732 228 732
Liczba akcji (w szt.) 92 947 671 62 873 245 62 873 245 22 873 245 22 873 245 22 873 245      22873 245
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł 0 0 0 0 0 0 0