Wybrane dane finansowe

 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.

Wybrane dane finansowe
Grupy BOŚ S.A.
na koniec okresu
(w tys.zł)
2017 2016 2015***** 2014 2013**** 2012***
Wynik z tytułu odsetek 384 018 309 227 261 411 286 649 277 878  286 520 
Wynik z tytułu opłat i prowizji 109 055 109 168 112 725 106 224 109 947  100 589
Wynik na działalności operacyjnej 71 708 -78 912 -56 851 81 961 74 661  37 928
Zysk brutto 71 708 -78 912 -56 851 81 961 74 661 37 928
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku 46 062 -60 148 -51 118 65 906 65 903  33 841
Aktywa  19 676 720 20 829 489 20 921 772 19 677 717  18 417 105   16 866 539 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 343 773 13 965 259 14 343 558 12 496 591  12 054 541   11 122 492 
Zobowiązania wobec klientów 15 463 833 17 123 578 15 968 163 14 228 040  13 196 075   11 816 320
Kapitał własny 1 860 433 1 781 889 1 468 556 1 553 576 1 480 545 1 441 859
Kapitał zakładowy Banku 628 732 628 732 228 732 228 732 228 732 228 732
Liczba akcji (w szt.) 62 873 245 62 873 245 22 873 245 22 873 245 22 873 245      22873 245
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł 0 0 0 0 0 0

 *Ze względu na zmianę prezentacji przychodów i kosztów z tytułu rozliczonej prowizji według metody liniowej wprowadzoną w 2011 roku dane za lata obrotowe 2010 i 2009 zostały przekształcone i są w pełni porównywalne.

** Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa dokonała zmian prezentacyjnych w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań finansowych na 31 grudnia 2011 roku.
W opinii Grupy obecna prezentacja lepiej odzwierciedla istotę i ekonomiczną treść opisanych pozycji.

*** Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa dokonała zmian prezentacyjnych w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań finansowych na 31 grudnia 2012 roku.
W opinii Grupy obecna prezentacja lepiej odzwierciedla istotę i ekonomiczną treść opisanych pozycji.

**** Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa dokonała zmian prezentacyjnych w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań finansowych na 31 grudnia 2013 roku. W opinii Grupy obecna prezentacja lepiej odzwierciedla istotę i ekonomiczną treść opisanych pozycji.

***** Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa dokonała zmian prezentacyjnych w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań finansowych na 31 grudnia 2014 roku. W opinii Grupy obecna prezentacja lepiej odzwierciedla istotę i ekonomiczną treść opisanych pozycji.