Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

Akcjonariusz      Liczba akcji                  
Procentowy udział
w kapitale zakładowym
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 53 951 960  58,05
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych     8 000 000     8,61
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych   5 148 000  5,54
Akcje w wolnym obrocie 25 847 711 27,80

Przy kapitale zakładowym równym 929 476 710 PLN.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Pozostały kapitał jest kapitałem rozproszonym.


Kapitał zakładowy BOŚ S.A. tworzy 92 947 671 akcji, w tym:

 •      236 700 akcji serii A
 •   1 263 300 akcji serii B
 •      500 000 akcji serii C
 •   1 300 000 akcji serii D
 •      700 000 akcji serii E
 •   1 500 000 akcji serii F
 •   1 260 000 akcji serii G
 •      670 000 akcji serii H
 •        70 000 akcji serii I
 •   1 055 000 akcji serii J
 •      945 000 akcji serii K
 •   1 200 000 akcji serii L
 •   2 500 000 akcji serii M
 •   1 853 000 akcji serii N
 •   1 320 245 akcji serii O
 •   6 500 000 akcji serii P
 • 40 000 000 akcji serii U
 • 30 074 426 akcji serii V