Raporty 2017

 • RB nr 39/2017 - Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.12.2017 r. – godz. 11:08
 • RB nr 38/2017 - Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii AA2 do funduszy uzupełniających - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 
  15 grudnia 2017 r. godz. 12:54
 • RB nr 37/2017 - Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu
  6 grudnia 2017 r.
  Arkadiusz Garbarczyk CV
 • RB nr 36/2017 - Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.11.2017 r. – godz. 16:24
 • RB nr 35/2017 - Rejestracja zmiany Statutu Banku - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.11.2017 r.
 • RB nr 34/2017 - Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 8 listopada 2017 r., godz. 16.57
 • RB nr 33/2017 - Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA2 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 października 2017 r., godz. 14:23
 • RB nr 32/2017 - Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii AA1 do funduszy uzupełniających - przekazany do publicznej wiadomości w dniu
  30 października 2017 r. godz. 15:05
 • RB nr 31/2017  - Zmiany w składzie Zarządu - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4 września 2017 r.
 • RB nr 30/2017 – Podsumowanie kosztów emisji akcji serii U – uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/2016 z dn. 24 czerwca 2016 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 sierpnia 2017 r.
 • RB nr 29/2017 – Pismo dotyczące porozumienia rozwiązującego umowę z biegłym rewidentem – uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2017 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 8.08.2017 r.
  Załącznik
 • RB nr 28/2017 – Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA1 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28.07.2017 r., godz. 16:56
 • RB nr 27/2017 - Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 21.07.2017 r.
 • RB nr 26/2017 - Wybór biegłego rewidenta, zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z dotychczasowym biegłym rewidentem oraz zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2017 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11.07.2017 r.
 • RB nr 25/2017 - Informacja o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11.07.2017 r. godz. 12:01
 • RB nr 24/2017 - Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22.06.2017 r.
 • RB nr 23/2017 - Zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie projektów inwestycyjnych – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.06.2017 r. godz. 11:47
 • RB nr 22/2017 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dniu 31.05.2017 r. oraz po przerwie w dniu 6.06.2017 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 9.06.2017 r.
 • RB nr 21/2017 - Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Zarządu BOŚ S.A. – uzupełnienie raportu nr 20/2017 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7.06.2017 r.
 • RB nr 20/2017 - Powołanie Zarządu Banku nowej kadencji – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6 czerwca 2017 r.
 • RB nr 19/2017 Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 6 czerwca 2017 r. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6.06.2017 r.
 • RB nr 18/2017  -  Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2017 r.
  - treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie
 • RB nr 17/2017 - Zgłoszenie żądania przez Akcjonariusza umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 roku - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 maja 2017 r.
  - projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza - NFOŚiGW
 • RB nr 16/2017 - Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2017 r.
 • RB nr 15/2017  - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2017 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 8.05.2017 r.
 • RB nr 14/2017 - Informacja o dopuszczeniu  i wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2017r.
 • RB nr 13/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 31 maja 2017 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2017 r.
  - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  - projekty uchwał Walnego Zgomadzenia
 • RB nr 12/2017 - Informacja o wysokości ustalonej przez BFG składki rocznej i jej wpływie na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2017 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26.04.2017 r. godz. 18:08
 • RB nr 11/2017 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BOŚ S.A. dla akcji serii U - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25.04.2017 r. godz. 15:35
 • RB nr 10/2017 - Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. odpisów z tytułu utraty wartości aktywów - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22.03.2017 r. godz. 8:15
 • RB nr 9/2017 - Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego BOŚ S.A. za 2016 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.03.2017 r.
 • RB nr 8/2017 - Przedterminowy wykup obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii G - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28.02.2017r. godz. 12:11
 • RB nr 7/2017 - Podtrzymanie Ratingu BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17.02.2017r. godz. 10:53
 • RB nr 6/2017 - Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16.02.2017r.
  Dariusz Grylak CV
 • RB nr 5/2017 - Zawieszenie obrotu Obligacjami podporządkowanymi serii G na wniosek BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14.02.2017r. godz. 13:42
 • RB nr 4/2017 - Informacja o planowanym przedterminowym wykupie obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii G - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 07.02.2017 r. godz. 16:14
 • RB nr 3/2017 - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 r.- przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.01.2017 r.
 • RB nr 2/2017 - Korekta raportu okresowego BOŚ S.A. za III kwartał 2016 r.– przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10.01.2017 r.
  Raport kwartalny 3/2016 - korekta
  Formularz ESPI - korekta
 • RB nr 1/2017 - Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 2.01.2017 r. godz. 15:07