EKOkonto oszczędnościowe z promocją

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane (*).
Zawarcie umowy z Bankiem:
Sposób zawarcia umowy: Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dostarczy Ci kurier, na wybrany przez Ciebie adres i w dogodnym dla Ciebie terminie.
Umowy zawierane za pośrednictwem kuriera dostarczane są tylko na terenie Polski.
Wybierz typ rachunku:
Oddział:
Dane wnioskującego
Podaj nr tel. komórkowego w formacie +48xxxxxxxxx
Podaj datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD
Czy masz jeszcze inne obywatelstwo?
Podaj datę wydania dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Podaj datę ważności dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Nierezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą
Podaj datę wydania dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Podaj datę ważności dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Adres zamieszkania:
Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z uwagi na obowiązek meldunkowy, adres zamieszkania jest tożsamy z adresem zameldowania
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Oświadczenie:
 • 1) Art. 25 kodeksu cywilnego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
 • 2) Art. 286. § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • 3) Art. 297 § 1 k.k.: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Adres do korespondencji:
Adres
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Rezydencja podatkowa:
Czy jesteś rezydentem podatkowym w USA Rezydencja podatkowa w USA dotyczy osoby objętej nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w USA
Oświadczenie o statusie CRS:
Oświadczam, że posiadam inną rezydencję podatkową niz Polska/USA?
Oświadczenie Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę Państw uczestniczących, o których mowa w lit b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
Kraj rezydencji podatkowej:
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym:
Beneficjent Beneficjent rzeczywisty oznacza: każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.
Oświadczenie dotyczące PEP:
Oświadczam, jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jestem osobą zaliczaną do bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Pod pojęciem „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,c) członków organów zarządzających partii politycznych,d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.Członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są: a) małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.Osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne są:a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).
Dane II wnioskującego
Podaj nr tel. komórkowego w formacie +48xxxxxxxxx
Podaj datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD
Czy masz jeszcze inne obywatelstwo?
Podaj datę wydania dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Podaj datę ważności dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Nierezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą
Adres zamieszkania II wnioskującego
Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z uwagi na obowiązek meldunkowy, adres zamieszkania jest tożsamy z adresem zameldowania
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Oświadczenie:
 • 1) Art. 25 kodeksu cywilnego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
 • 2) Art. 286. § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • 3) Art. 297 § 1 k.k.: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Adres do korespondencji II wnioskującego
Adres
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Rezydencja podatkowa II wnioskującego
Czy jesteś rezydentem podatkowym w USA Rezydencja podatkowa w USA dotyczy osoby objętej nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w USA
Oświadczenie o statusie CRS II wnioskującego
Oświadczam, że posiadam inną rezydencję podatkową niz Polska/USA?
Oświadczenie Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę Państw uczestniczących, o których mowa w lit b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
Kraj rezydencji podatkowej:
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym II wnioskujący:
Beneficjent Beneficjent rzeczywisty oznacza: każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.Beneficjent rzeczywisty oznacza: każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.
Oświadczenie dotyczące PEP II wnioskującego:
Oświadczam, jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jestem osobą zaliczaną do bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Pod pojęciem „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,c) członków organów zarządzających partii politycznych,d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.Członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są: a) małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.Osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne są:a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).
Dostarczenie umowy rachunku:

Przyjmuję do wiadomości, że przesyłka z BOŚ, dostarczona przez Kuriera będzie zawierała dokumenty wymagające podpisu w obecności Kuriera i jednoczesnego zwrotu.

Wybierz lub podaj adres, na który zostanie dostarczona umowa: Umowy zawierane za pośrednictwem kuriera dostarczane są tylko na terenie Polski
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Zobowiązanie
Oświadczenia - dotyczą I oraz II wnioskującego:
Regulaminy:
Oświadczenie dotyczące sposobu przesyłania zmian regulacji:
Oświadczenie dotyczące sposobu przesyłania zmian regulacji Proszę o przesyłanie mi informacji o zmianach dokumentów stanowiących integralną część umowy rachunku płatniczego
Dyspozycja dotycząca sposobu przesyłania wyciągów:
Dyspozycja dotycząca sposobu przesyłania wyciągów: Proszę o przesyłanie wyciągów sporządzanych przez Bank raz w miesiącu z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w następujący sposób:
Dyspozycja dotycząca sposobu przekazywania zestawienia opłat pobranych za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym
Dyspozycja dotycząca sposobu przekazywania zestawienia opłat: Proszę o przekazywanie mi zestawień opłat pobranych za usługi powiązane z wszystkimi posiadanymi przeze mnie rachunkami płatniczymi w następujący sposób:
Zabezpieczenia i limity do usługi BOŚBank24:
Sposób zabezpieczenia usługi: SMSKod – wiadomość SMS służąca do podpisywania wszystkich Twoich zleceń i dyspozycji składanych przez system bankowości internetowej. SMSKod jest jednorazowy, przypisany do zlecenia i podpiszesz nim wyłącznie operację, dla której został wygenerowany
Identyfikator
Metoda logowania i autoryzacji:
Obsługa SMSKodu/ Autoryzacji mobilnej
Proszę o nadanie dostępu do Usługi TeleBOŚ
Identyfikator do Usługi TeleBOŚ
TeleKod
Zabezpieczenia i limity do usługi BOŚBank24: dla II wnioskującego
Sposób zabezpieczenia usługi: SMSKod – wiadomość SMS służąca do podpisywania wszystkich Twoich zleceń i dyspozycji składanych przez system bankowości internetowej. SMSKod jest jednorazowy, przypisany do zlecenia i podpiszesz nim wyłącznie operację, dla której został wygenerowany
Identyfikator
Metoda logowania i autoryzacji:
Obsługa SMSKodu/ Autoryzacji mobilnej
Proszę o nadanie dostępu do Usługi TeleBOŚ
Identyfikator do Usługi TeleBOŚ
TeleKod
ZGODY KONSUMENTA
Wyrażam zgodę na:
  a. dokonywanie przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank: : przekazywanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2019. Poz 123 ze. zm.), używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – Dz.U. . 2018 poz. 1954 ze zm)
  b. udostępnianie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych
  c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem i współpracujące z Bankiem następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty: przekazywanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne)
  Oświadczenia, zgody i regulaminy
  Recaptcha