Kredyt z premią na termomodernizację

Skontaktuj się

Twoja wspólnota planuje ocieplenie budynku, wymianę okien lub drzwi, modernizację  albo wymianę instalacji grzewczej sprawdź kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią

Twoje korzyści

 • Niższe koszty ogrzewania budynku

 • Premia na częściową spłatę kredytu

 • Wzrost komfortu użytkowania budynku

Kredytem sfinansujesz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub remontowych, spełniających warunki określone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymasz dofinansowanie w postaci:

 • Premii termomodernizacyjnej
  - 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  - 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z zakupem, montażem , budową albo modernizacją instalacji odnawialnego źródła energii
  - dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego z montażem kotew
  - dodatkowe wsparcie w wysokości 10% kosztów netto inwestycji w ramach grantu termomodernizacyjnego
 • Premii remontowej
  - 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego
 • Premii kompensacyjnej
  - kwota premii zależy od powierzchni lokali kwaterunkowych, okresu ich kwaterunku i oraz lokalizacji budynku
 • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, realizowane na podstawie audytu energetycznego,
  • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

  Zakres przedsięwzięcia określa audyt energetyczny.

  Przedsięwzięcie remontowe to przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

  • remont budynków wielorodzinnych,
  • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
  • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, realizowane na podstawie audytu remontowego.

  Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej , lub budynek wielorodzinny należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęło się co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa   (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561).
  Zakres przedsięwzięcia określa audyt remontowy.

 • O kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych,
  • lokalnych źródeł ciepła
   realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na postawie audytu energetycznego.

  kredyt na realizację przedsięwzięcia remontowego oraz premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na postawie audytu remontowego, których użytkowanie rozpoczęto:

  • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową, lub
  • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego, jeżeli budynek należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego i został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 • Waluta
  PLN

  Wysokość kredytu
  ▪  do 100 % kosztów przedsięwzięcia, nie mniej niż 50 % kosztów

  Okres kredytowania
  ▪  ustalany indywidualnie

  Oprocentowanie
  zmienne, będące sumą stopy bazowej (WIBOR 1,3 lub 6M) i marży Banku:

  • dla kredytów do 60 miesięcy:  WIBOR + 2,7 p.p.
  • dla kredytów powyżej 60 miesięcy : WIBOR + 2,9 p.p..

  Opłaty i prowizje
  ▪  prowizja przygotowawcza od 2,5%, nie mniej niż 400 PLN
  ▪  dodatkowo Bank pobiera wynagrodzenie prowizyjne dla BGK w wysokości 0,6% wysokości przyznanej premii BGK

  Karencja
  ▪  karencja kapitału -  do 12 miesięcy; możliwe karencję w przypadku inwestycji o długim okresie realizacji, lecz nie dłuższą niż 3 miesiące po zakończeniu zadania,
  ▪  karencja odsetek - niedopuszczalna

🡲 Zapoznaj się z Informatorem dla Inwestorów, prowadzących inwestycje ze wsparciem z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej na https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/ochrona-siedlisk-ptakow-i-nietoperzy/

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy