Taksonomia

Rozmowa z głównym inżynierem ekologiem Pawłem Banachem

Czym jest właściwie taksonomia?

Najprościej mówiąc taksonomia to regulacje Unii Europejskiej, które mają na celu usystematyzować co jest „zielone” (zrównoważone), a co nie jest. Zrównoważone jest działanie, które spełnia 4 podstawowe kryteria:

  1. Wnosi istotny wkład w realizację przynajmniej jednego z 6 celów środowiskowych, które zostały nazwane przez Komisję Europejską i jednocześnie
  2. Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z tych celów. Ponadto:
  3. Prowadzona działalność w tym działania inwestycyjne muszą być prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego i zarządzania,
  4. Prowadzona działalność w tym działania inwestycyjne muszą spełniać tzw. techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską w aktach delegowanych.

Cele środowiskowe

  1. Łagodzenie skutków zmian klimatu;
  2. Dostosowanie do zmian klimatu;
  3. Ochrona zasobów wodnych i morskich;
  4. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym;
  5. Zapobieganie zanieczyszczeniom;
  6. Ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej

Od kiedy zaczną obowiązywać te zasady?

Przepisy taksonomii zostały uchwalone 12 lipca 2020 roku, zatem już obowiązują. Rok 2022 i 2023 to czas na adaptację i wdrożenie przepisów dotyczących taksonomii w organizacjach. Od roku 2024 organizacje będę zobowiązane do raportowania taksonomicznego w pełnym zakresie.

Kogo dotyczą te zasady?

Obowiązek stosowania przepisów dotyczących taksonomii wynika z obowiązku raportowania niefinansowego. Do tej pory do raportowania w kontekście taksonomii zobowiązane były tylko spółki giełdowe w obrocie publicznym. Regulacje dotyczące taksonomii rozszerzają zakres podmiotów zobowiązanych do raportowania w związku z czym obejmować one będą wszystkie podmioty, które spełniają dwa z trzech określonych kryteriów. Pierwsze kryterium dotyczy średniej liczby osób zatrudnionych w organizacji – zobowiązane są podmioty zatrudniające minimum 500 osób. Pozostałe dwa kryteria dotyczą sumy bilansowej – minimum 20 mln euro oraz przychodów netto ze sprzedaży – minimum 40 mln euro. Komisja Europejska planuje rozszerzyć grupę tych podmiotów zobowiązanych do raportowania i objąć również podmioty, które zatrudniają minimum 250 osób.

Czy taksonomia ma dotyczyć tylko finansowania inwestycji ze środków publicznych czy również ze środków prywatnych?

Dotyczy finansowania każdej inwestycji.

Czy przez wprowadzenie takich kryteriów nie stracimy na konkurencyjności wobec biznesów spoza Unii Europejskiej?

Jako bank staramy się już teraz oceniać transakcje i projekty, które finansujemy pod kątem proekologiczności. Taksonomia jest pojęciem szerszym, bo ocenia projekt pod kątem działalności  zrównoważonej. Mówimy tu o całym łańcuchu dostaw, podwykonawcach, o całej działalności przedsiębiorstwa. Podmioty, które prowadzą zrównoważoną działalność będą miały dostęp do tańszego pieniądza, do którego podmioty, które działają poza tym rynkiem nie będą miały dostępu. Dlatego uważam, że przedsiębiorstwa zrównoważone będą na tym samym lub nawet wyższym poziomie konkurencyjności niż podmioty działające poza tą strefą.

Jak zasady taksonomii wpływają na ofertę finansową BOŚ i jego działalność?

Taksonomia będzie wymuszać na instytucjach finansowych działania, które będą promowały zachowania zrównoważone. BOŚ jest bankiem zielonym i dążymy do tego, żeby aktywa zielone stanowiły dominujący udział we wszystkich aktywach bankowych. Z pewnością będziemy konstruować tak ofertę produktową, aby promowała ona przedsiębiorstwa działające w sposób zrównoważony.